Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 27.3.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 30 Osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden hallitusjäsenten valinnat vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi 

TRE:1661/00.03.01/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen.

Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiölakia ja muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä. Ohjeen mukaan hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan sekä hallinnon ja johtamisen asiantuntemus ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Tämän takaamiseksi hallituksen jäsen voi toimia samanaikaisesti korkeintaan kolmessa kaupungin yhtiön hallituksessa. Hallituksen jäsenen on oltava myös yhtiöstä aidosti riippumaton ohjeen tarkoittamalla tavalla.

Osakeyhtiölaki ei sinällään määrää hallituksen jäsenen osaamisesta, mutta sisältää rajoja mm. esteellisyyden ja kelpoisuuden kautta. Lisäksi osakeyhtiölaki myös määrää hallituksen tehtävistä ja vastuista, jolloin lähtökohtana on tietysti hallituksen kyky suoriutua näistä. Usean osakkeenomistajan omistamissa yhtiöissä keskeistä on myös hallituksen jäsenen sisin velvoite toimia yhtiön ja sitä kautta kaikkien osakkeenomistajien yhteisen edun hyväksi, nostamatta kenenkään yksittäisen osakkaan intressejä muita korkeammalle.

Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut.

Hallituksiin valittiin konsernijaoston 14.3.2019 kokouksessa:

Ateljeetalo Oy, Juho Tervo

Hermia Yrityskehitys Oy, Janne Salonen

Koy Atalan Liikekeskus, Virpi Ekholm ja Jukka Ikonen

Pikassos Oy, Mahmoud Machaal

Suomen Hopealinja Oy, Janne Salonen puheenjohtajaksi ja Joanna Leino

Tampereen Monitoimiareena Ky, Tero Tenhunen ja Satu Eskelinen

Tampereen Ravirata Oy, Unto Vesa ja Sakari Lisma

Tuotekehitys Oy Tamlink, Anna-Kaisa Heinämäki ja varalla Tero Mettinen

YH Kodit Oy, Erkki Uusi-Rauva (pj), Jouni Markkanen ja Jyrki Koskinen.

YH-Kodit Oy:n hallintoneuvoston jäsenien valinta siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kaupungin ehdokkaiksi seuraavien yhtiöiden hallituksiin vuoden 2019 yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle nimetään:

Coxa Oy: Mikko Aaltonen

YH Kodit Oy hallintoneuvosto: _________, _________, _________ , _________, _________  ja  _________.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajille yhtiökokouksissa.

Päätös

Kaupungin ehdokkaiksi seuraavien yhtiöiden hallituksiin vuoden 2019 yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle nimetään:

Coxa Oy: Mikko Aaltonen

YH Kodit Oy hallintoneuvosto: Aila Dündar-Järvinen (vpj), Tuila Jaatinen, Saila Joutsio, Sirpa Pursiainen, Salla Tenho ja Leila Tilvis.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajille yhtiökokouksissa.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala täydensi päätösehdotustaan seuraavasti "Kaupungin ehdokkaiksi seuraavien yhtiöiden hallituksiin vuoden 2019 yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle YH Kodit Oy hallintoneuvostoon nimetään: Aila Dündar-Järvinen (vpj), Tuila Jaatinen, Saila Joutsio, Sirpa Pursiainen, Salla Tenho ja Leila Tilvis. Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajille yhtiökokouksissa."

Puheenjohtaja totesi näin täydennetyn päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Sami Suojanen, Janne Salonen, Markus Kiviaho

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.