Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 28.9.2021

§ 108 Jäsenen nimeäminen Suomen Itämeri-instituutin säätiö sr:n hallitukseen vuosille 2021-2023 

TRE:1349/00.03.01/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Konsernijaosto nimesi kokouksessa 20.4.2021 § 38 Suomen Itämeri-instituutin säätiö sr:n hallitukseen jäseniksi vuosille 2021-2023 Tampereen yliopiston vararehtori Juha Teperin, Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölundin, Pirkanmaan liiton aluekehitysjohtaja Jukka Alasentien, Visit Tampere Oy:n johtaja Jari Ahjoharjun, Tampereen kaupungin elinkeinojohtaja Timo Antikaisen, Pauli Välimäen ja Maija Mattilan.

Juha Teperi on ilmoittanut säätiölle jäävänsä pois hallituksesta muuttuneen työtehtävän vuoksi. Tampereen yliopisto esittää uudeksi jäseneksi innovaatiopalvelut ja kumppanuudet -yksikön johtaja Pauli Kuosmasta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Suomen Itämeri-instituutin säätiö sr:n hallitukseen jäseneksi vuosille 2021-2023 nimetään Tampereen yliopiston innovaatiopalvelut ja kumppanuudet -yksikön johtaja Pauli Kuosmanen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

nimetty, Suomen Itämeri-instituutin säätiö sr, Tampereen yliopisto, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.