Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 28.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 100 Tampereen kaupungin liikelaitoksille ja tytäryhtiöille asetettavat toiminnan ja talouden tavoitteet vuodelle 2022 

TRE:6388/02.02.01/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkistrategiaa toteutetaan valtuustokauden tavoitteista johdetuilla talousarvion vuotuisilla tavoitteilla. Nämä ovat kuntalain tarkoittamia valtuustoon nähden sitovia toiminnan ja talouden tavoitteita. Tavoitteiden toteutumista raportoidaan kolme kertaa vuodessa kaupungin johtoryhmälle,​ kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Muita kaupunkistrategian mittareita seurataan kerran vuodessa koko vuotta koskevassa strategiaraportissa. Talousarviossa asetetaan sitovia toiminnallisia tavoitteita myös liikelaitoksille, joita Tampereella on kaksi: Tampereen Vesi Liikelaitos ja Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos.

Tampereen kaupunkikonserniin kuuluu 54 tytäryhteisöä,​ joista talousarvion tavoitteita esitetään asetettavaksi 12 suurimmalle yhtiölle tai muutoin omistajaintressin kannalta merkittäville yhtiöille. Valtuuston päättämät tavoitteet ohjaavat kunnan edustajia tytäryhteisöjen toimielimissä. Tavoitteet eivät kuitenkaan oikeudellisesti sido tytäryhteisöjä, vaan tavoiteasettelu on luonteeltaan välillistä,​ pääomistajan tahdon esiintuomista.

Liikelaitoksille asetettavat tavoitteet ovat luonteeltaan toiminnallisia, sillä liikelaitosten talousarvio hyväksytään niiden johtokunnassa, joka esittää sen edelleen valtuustolle. Liikelaitoksille esitetään asetettavaksi yksi yhteinen toiminnallinen tavoite sekä kummallekin liikelaitokselle niiden omaa toimintaa koskevia toiminnan ja talouden tavoitteita.

Vuodelle 2022 tytäryhtiöille asetetut tavoitteet koskevat yhtiöiden taloutta,​ talouden tunnuslukuja ja toimintaa,​ kuten esimerkiksi kehittämishankkeita,​ jotka nähdään kaupunkiomistajan näkökulmasta merkittävinä. Eri toimialoja koskevia tavoitteita on pyritty yhdenmukaistamaan. Samoin tavoitteista on pyritty tekemään entistä konkreettisempia ja mitattavampia. Omistajaohjausyksikkö on huomioinut tavoitteissa myös palvelualueiden johdon näkemykset ja yhtiöiden johdon kommentit.

Vuodelle 2022 tavoitteiden määrää on vähennetty. Niitä ei ole kaikille samoille yhtiöille kuin aiemmin ja myös yhtiökohtaisten tavoitteiden määrää on karsittu. In-house-yhtiöiden osalla tulee huomioida myös se, että toiminnan kehittämistä koskevia tavoitteita sisältyy kaupungin kanssa solmittuihin palvelusopimuksiin. Säätiöille esitetään asetettavaksi vain koko konsernille yhteinen kestävän kehityksen tavoite. Säätiön hallitus saa kuitenkin toteuttaa vain sääntöjen mukaista toimintaa ja tarkoitusperiä, joten säätiökohtaisista toiminnan tavoitteista esitetään luovuttavan. Tavoitteista on tehty aiempaa mitattavampia vaikuttavuuden,​ toteutumisen ja raportoinnin helpottamiseksi. Esimerkiksi tarkastuslautakunta on raporteissaan huomauttanut eräiden aiempien tavoitteiden mittaamisen haasteellisuudesta.

Osinkotavoitteet on allokoitu yhtiöille siten,​ että talousarviovalmistelussa suunnitellut osinkotulot olisivat ensi keväänä mahdolisia. Osinkotavoitteessa on otettu huomioon myös yhtiöiden osingonmaksuvara suurten investointien tai koronaviruksen aiheuttaman tulosheikennyksen puristuksessa.

Kaupunkiympäristön palvelualueelle sijoittuva kestävä kaupunki -yksikkö vastaa kaupungin kestävään kehitykseen ja ympäristövastuuseen liittyvistä asioista. Kaikille tytäryhtiöille ja säätiöille on asetettu kaupunkistrategian tavoitteita tukeva yhteinen kestävän kehityksen tavoite: yhtiöt asettavat itselleen hiilineutraalisuustiekarttansa välitavoitteen vuodelle 2025 ja listaavat ne toimenpiteet, jotka yhtiö tekee sen saavuttamiseksi. Tämä tavoite raportoidaan osana kaupungin Kestävä Tampere 2030 -​ohjelman tiekarttaa.

Kaupunginvaltuusto päättää tytäryhtiöiden tavoitteista vuoden 2022 talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin liikelaitoksille ja tytäryhtiöille asetettavat toiminnan ja talouden tavoitteet vuodelle 2022 hyväksytään vuoden 2022 talousarvion jatkovalmistelun pohjaksi.

Päätös

Tampereen kaupungin liikelaitoksille ja tytäryhtiöille asetettavat toiminnan ja talouden tavoitteet vuodelle 2022 hyväksytään vuoden 2022 talousarvion jatkovalmistelun pohjaksi.

Kokouskäsittely

Esittelijä konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti esityksensä liitteen tietoja seuraavaksi:

"Sähkölaitoksen vuoden 2022 mittarin tavoiteeksi muutetaan 20,8."

"Tampereen Tilapalvelut Oy:n tavoitteista poisteaan toinen asiakastyytyväisyyttä koskeva kahteen kertaan merkitty tavoite." 

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Sami Suojanen, Jukka Männikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.