Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 28.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 106 Valtuustoaloite henkilöstön edustajien nimeämiseksi kaupungin omistamien yhtiöiden hallituksiin - Tampereen sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 

TRE:833/00.00.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 3451397,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio,​ puh. 040 514 4884,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä esittää 27.1.2020 päivätyssä valtuustoaloitteessaan, että jatkossa kaupunki nimeää henkilöstön edustajan kaikkiin yhtiöihin, joissa kaupungilla on määräävä asema.

Valtuustoaloitteen esitystä taustoitetaan mm. viittaamalla lakiin henkilöstön edustuksesta yrityksen hallinnossa. Lain tarkoitus on määritelty sen 1 §:ssä seuraavasti: Yrityksen toiminnan kehittämiseksi, yrityksen ja henkilöstön yhteistoiminnan tehostamiseksi sekä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi henkilöstöllä on oikeus osallistua yrityksen liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevien tärkeiden kysymysten käsittelyyn yrityksen päättävissä, toimeenpanevissa, valvovissa tai neuvoa-antavissa hallintoelimissä (henkilöstön edustus) siten kuin laissa säädetään.

Lakia henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa sovelletaan lain 2 §:n mukaisesti suomalaiseen osakeyhtiöön (osuuskunta, muu taloudellinen yhdistys jne.), jonka työsuhteessa olevan henkilöstön määrä Suomessa säännöllisesti on vähintään 150. Viime kädessä, jos asiasta ei voida muutoin sopia, on henkilöstöllä lain mukaan, jos vähintään kaksi henkilöstön enemmistöä yhdessä edustavaa henkilöstöryhmää sitä vaatii, oikeus nimetä edustajansa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat yrityksen valinnan mukaan hallintoneuvostoon, hallitukseen tai sellaisiin johtoryhmiin taikka niitä vastaaviin toimielimiin, jotka yhdessä kattavat yrityksen tulosyksiköt. Lain mukaan henkilöstön edustus on toteutettava vuoden kuluessa siitä, kun 2 §:n mukaiset edellytykset (mm. henkilöstön määrä vähintään 150) ovat täyttyneet ja vaatimus edustuksesta esitetty.

Valtuustoaloitteessa on mainittu, että Tampereella henkilöstön edustajia on valittu Pirkanmaan Voimia Oy:n, Tampereen Tilapalvelut Oy:n, Tampereen Infra Oy:n ja Tuomi Logistiikka Oy:n hallituksiin ja mm. että saadut kokemukset ovat rohkaisevia. Yhtiöt ovat syntyneet viime vuosina tapahtuneiden kaupungin liikelaitosten yhtiöittämisten yhteydessä ja ne ovat henkilöstömäärältään suuria, 236-728 henkilöä per yhtiö. Pisinpään kokemusta henkilöstön nimeämästä hallitusjäsenestä on vuoden 2018 alussa yhtiöitetystä Tampereen Tilapalvelut Oy:stä. Omistajaohjausyksikön käsityksen mukaan kokemuksia voi kuvata valtuustoaloitteessa todetun mukaisesti rohkaiseviksi. Käsitys perustuu mm. yhtiöiden hallitusten puheenjohtajien ja toimitusjohtajien kanssa käytyihin keskusteluihin.

Konserniin kuuluvista merkittävää liiketoimintaa harjoittavista yhtiöistä 13:ssa henkilöstön määrä on yli 20 ja 11:ssä henkilöstön määrä on alle 20.

Ehdokkaiden nimeäminen yhtiöiden hallituksiin kuuluu kaupungin hallintosäännön 16 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston päätösvaltaan. 

Konsernijaosto päätti Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestysten uudistamisesta 23.2.2021 § 16. Konsernijaosto edellytti, että kaikkiin uusittaviin yhtiöjärjestyksiin lisätään yhtiön hallitusta koskevaan pykälään, että yksi hallituksen jäsenistä voi olla henkilöstön edustaja. 

Käytännössä on myös syytä huomioida, että useassa yhtiössä on muitakin osakkeenomistajia ja monessa on myös osakassopimuksella sovittu hallituksen koosta ja nimeämisoikeuksista. Mahdollisten uusien henkilöstön edustajien nimeäminen hallituksiin saattaa edellyttää neuvotteluita ja sopimusten päivityksiä, jolloin käytännössä muutoksia on järkevää toteuttaa kevään 2022 yhtiökokousten yhteydessä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 31.8.2021 § 88, että henkilöstön edustajat nimetään jatkossa jäseniksi kaikkiin kaupungin omistamien yli 20 työntekijän yhtiöiden hallituksiin ja että päätöstä sovelletaan käytäntöön ensimmäistä kertaa kevään 2022 yhtiökokouksissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tampereen sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin vastauksessa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tampereen sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmä, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Janne Salonen, Sami Suojanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)