Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 31.8.2021

§ 83 Istekki Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen ja osakkeiden merkintä 

TRE:5541/02.04.00/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
  • Oksala Jarkko, Tietohallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tietohallintojohtaja Jarkko Oksala, puh. 050 558 8958, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397 ja tietohallintopäällikkö Rami Nurmi, puh. 050 67148, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Istekki Oy on julkisomisteinen in-house-yhtiö, jonka tehtävä on tuottaa omistaja-asiakkailleen sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kuntien toimintaan, muiden in-house-yhtiöiden toimintaan sekä organisaatioiden välisen yhteistyön mahdollistavia informaatioteknologian ja terveyden ja hyvinvoinnin teknologian palveluja. Istekki Oy:n liikevaihto oli 150 milj. euroa ja sillä oli 675 työntekijää vuonna 2020. Suurimpana omistajana ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Kuopion kaupunki. Yhtiöllä on toimipisteet Kuopiossa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa. Tampereella istekkiläisiä työskentelee noin 200 henkilöä.

Istekki Oy on tarjonnut Tampereen kaupungille yhtiön 20 osakkeen pienosakkuutta. Yhden osakkeen merkintähinta on 1 905,50 euroa. Osakkuus mahdollistaa tietoteknisten palveluiden ostamisen Istekki Oy:ltä sidosyksikköaseman perusteella. Hankintalain 15 §:n edellyttämän määräysvallan toteuttamiseksi Istekki Oy:n pienosakkailla on oikeus nimetä yhteinen edustaja Istekki Oy:n hallitukseen. Lisäksi osakkaiden määräysvaltaa on vahvistettu osakaskokouksella, joka muun muassa vahvistaa Istekki Oy:n strategiset linjaukset. Näin ollen Istekki Oy on Tampereen kaupungin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 15 §:ssä tarkoitettu sidosyksikkö, jolta tehtäviin hankintoihin ei sovelleta kyseistä lakia eikä siinä säänneltyä hankintojen kilpailutusvelvollisuutta.Yhtiön osakkeiden osto ei sido kaupunkia mitenkään, eikä rajaa Tampereen kaupungin mahdollisuutta tarvittaessa kilpailuttaa tietotekniikkapalveluitaan.

Tampereen kaupunki ostaa tällä hetkellä tietotekniikkapalveluita markkinoilla toimivilta ICT-alan yrityksiltä, muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä (kuten Pirkanmaan sairaanhoitopiiri), sekä sidosyksikköaseman perusteella Kuntien Tiera Oy:ltä. Istekki Oy on tärkeä kumppani Pirkanmaan sairaanhoitopiirille ja tätä kautta jatkossa myös Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Tällä hetkellä Istekki Oy:n palveluita hankitaan Tampereen kaupungille mm. terveydenhuollon Kanta-liityntäpiste ja muita kohdennettuja asiantuntijapalveluita Pirkanmaan sairaanhoitopiirin järjestämänä. Lisäksi Istekki Oy tekee yhteistyötä esimerkiksi Tuomi Logistiikka Oy:n, Monetra Pirkanmaa Oy:n sekä Pirkanmaan Voimia Oy:n kanssa. Alustavan arvioin mukaan kaupungilta tulee siirtymään liikkeenluovutuksella Pirkanmaan hyvinvointialueelle noin 20 ICT-ammattilaista. Kaupungin edun mukaista on turvata tämän osaamisen hyödyntäminen kaupungin ja hyvinvointialueen yhteisten digihankkeiden osalta valmisteluaikana 2021-2022, sekä hyvinvointialueiden käynnistymisen jälkeen.

Hyvinvointialueiden perustamisen jälkeen, nykyisenlainen kuntalaisten palveluiden kehittäminen sairaanhoitopiirin ja kuntien välisenä yhteistyönä ei ole mahdollista omistussuhteiden purkautuessa. Tämä tarkoittaa käytännössä, että tällä hetkellä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kautta hankitut tietotekniset palvelut pitää järjestellä uudelleen. Hyvinvointialueen ja Tampereen kaupungin yhteistyölle on kuitenkin jatkossakin tarvetta esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvien digitaalisten ratkaisuiden osalta. Hyvinvointialueiden käynnistyminen tulee luomaan merkittävän kysyntäpiikin ICT-asiantuntijoihin koko maassa. Asiantuntijaresurssien hankkiminen markkinoilta tulee olemaan entistä vaikeampaa ja näköpiirissä on jopa merkittävä resurssipula hyvistä osaajista. Toisaalta näiden osaajien saatavuus on kriittistä muutoksen onnistumiseksi. Istekki Oy on vahva sidosyksikkötoimija Pirkanmaalla ja sen palveluita, resursseja ja asiantuntijuutta on tarpeen hyödyntää tämän riskin pienentämiseksi.

Istekki Oy:n omistajana Tampereen kaupunki pystyisi turvaamaan olemassa olevien palveluiden jatkuvuuden valmisteluaikana 2021-2022 ja sen jälkeen. Lisäksi Istekki Oy:n omistajana kaupunki pystyisi tarpeen mukaan myös hyödyntämään yhtiön palveluita kaupungin muissa toiminnoissa. Omien osaajien lisäksi Istekki Oy:llä on laaja kilpailutettu palvelusalkku sopimuksineen, jota voidaan tarvittaessa hyödyntää ilman uusia kilpailutuksia säästäen sekä kustannuksia, että aikaa. Hyvinvointialueiden valmistelua varten Tampereen hankkiman palvelun ajatellaan keskittyvän ICT-asiantuntiaresurssien hankintaan hyödyntämällä Istekki Oy:n omia asiantuntijoita sekä yhtiön kilpailuttamia asiantuntijapalveluiden hankintasopimuksia. Hankintavolyymin arvioidaan olevan noin viisi henkilötyövuotta vuosille 2021-2022. Näköpiirissä on, että kaupungilta hyvinvointialueelle siirtyviä ICT-palveluja ei kyetä kireän muutosaikataulun vuoksi kokonaan siirtämään uuteen tekniseen ympäristöön ennen vuotta 2023. Tämän takia ja kriittisten ICT-palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi  Istekki Oy:n osaamista sote-ICT-palveluiden tuottamisessa tarvitaan myös vuoden 2022 jälkeen.

Voimaan 1.8.2021 tulleen Tampereen kaupungin hallintosäännön 16 § 11)-kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden osakkeiden ostosta ja myynnistä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Istekki Oy:n osakassopimuksen liittymissopimus ja Istekki Oy:n osakassopimus hyväksytään.

Istekki Oy:n osakkeita merkitään 20 kappaletta osakeantiehtojen mukaisesti. Osakkeiden merkintähinta 38 110 euroa maksetaan osakkeisiin ja osuuksiin vuonna 2021 osoitetusta yhteisten erien investointivarauksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen:
Tietohallintoyksikkö esittää, että kaupunki merkitsisi 20 kappaletta Istekki Oy:n osakkeita yhteishintaan noin 38 000 euroa ja varmistaisi näin pienen omistusosuuden myötä in-house-aseman suhteessa palveluiden ostoon yhtiöltä.

Omistajaohjaus näkee asiassa ratkaisevaksi tietohallintoyksikön arvion siitä, miten Istekki Oy:n tuottamat palvelut hyödyttävät kaupunkia nyt ja erityisesti 2023 eteenpäin, kun sote-palvelut poistuvat kaupungilta ja yhtiön tuottamat ict-palvelut kohdentuvat erityisesti sille sektorille.

Hankittava omistusosuus on hyvin pieni, eikä kaupunki sillä saa merkittävää määräysvaltaa tai hallituspaikkaa yhtiöön, joten omistajaohjauksen rooli asiassa on vähäinen ja ratkaisevaa on palveluiden hankinnan näkökulma.

Osakassopimus on hyvin tavanomainen. Pienosakkailla on yksi yhteinen hallituspaikka yhtiössä ja lisäksi käytössä on osakaskokous, joka käsittelee ja lausuu näkemyksiä yhtiön kehittämisestä sekä toteuttaa valvontatehtävää, mutta osakaskokouksella ei ole itsenäistä esim. osakeyhtiölain mukaista päätösvaltaa.

Osakkeen merkintähinta perustuu yhtiön osakekohtaiseen substanssiarvoon, mitä menetelmää on käytetty myös oman konsernin in-house-yhtiöiden osakkeiden arvonmuodostuksessa.

Talousjohtaja Jukka Männikkö ja controller Anna-Maija Väänänen:
Vuoden 2021 talousarviossa kaupungin yhteisiin eriin on varattu 2,0 milj. euroa osakkeisiin ja osuuksiin. Tästä summasta ei toistaiseksi ole tehty päätöksiä eikä varauksia. Jäljellä on 2,0 milj. euroa.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Jarkko Oksala, Rami Nurmi, Jukka Männikkö, Sanna Sipilä, Sanna Kareinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.