Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 31.8.2021

§ 86 Jäsenen nimeäminen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitukseen 

TRE:1818/00.03.01/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi 23.3.2021 § 29 jäseniä tytär-​ ja osakkuusyhtiöiden hallituksiin vuonna 2021 alkavalle toimikaudelle. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitukseen nimettiin Henri Backman (pj),​ Rikard Bjurström ja Aila Dundar-Järvinen. Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsi 31.5.2021 hallituksen jäsenet konsernijaoston nimeämispäätöksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeen kokouksessaan 16.12.2019 § 206. Konserniohje kieltää ns. kaksoisroolit hallituksen jäseniltä 1.7.2020 alkaen,​ mutta tarkastuslautakunnan jäsenten osalta valtuusto päätti,​ että siirtymäaikaa on 1.7.2021 saakka. Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen ja säätiöiden johtoon tai hallitukseen kuuluvat henkilöt eivät voi kuulua Tampereen kaupungin konsernijohtoon eivätkä valvonnasta vastaaviin toimielimiin (tarkastustoimikunta ja tarkastuslautakunta).

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.8.2021 § 102 kaupunginhallituksen jäsenet. Kaupunginhallitukseen valittiin mm. Aila Dundar-Järvinen,​ mistä johtuen hän on 17.8.2021  pyytänyt eroa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitusjäsenyydestä.

Nimettävä uusi henkilö valitaan hallituksen jäseneksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouksen saakka.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen jäseneksi nimetään _________.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa tai asiasta tehdään ainoan osakkeenomistajan kirjallinen päätös.

Päätös

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen jäseneksi nimetään Anne Liimola​.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa tai asiasta tehdään ainoan osakkeenomistajan kirjallinen päätös.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Yli-Rajala muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi:

"Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen jäseneksi nimetään Anne Liimola​.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa tai asiasta tehdään ainoan osakkeenomistajan kirjallinen päätös."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Nimetty, Harri Kallio/Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.