Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 31.8.2021

§ 87 Jäsenen valitseminen Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle 2021-2022 ja jäsenen nimeäminen Vilusen Rinne Oy:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle 2021 

TRE:7399/00.03.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo,​ puh. 041 730 5437,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio,​ puh. 040 514 4884,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Vuokratalosäätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja säätiötä edustaa hallitus, johon kuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä,  jotka Tampereen kaupunki valitsee kahdeksi vuodeksi. Hallituksen toimikausi jatkuu, kunnes Tampereen kaupunki on valinnut säätiölle uuden hallituksen. Tampereen kaupunki voi erottaa hallituksen jäsenen, jos hän on menettänyt yleisen luottamuksensa.

Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2021-2022 valittiin (konsernijaosto 15.12.2021 § 114) Pekka Anttila (pj.), Auli Korhonen, Peter Löfberg, Jouni Markkanen ja Katja Nisumaa-Saarela sekä Ari Haanperä ja Ann-Christin Heinämäki asukkaiden nimeäminä ehdokkaina. Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi 22.6.2021 § 71 Lasse Oksasen menehtyneen Peter Löfbergin tilalle säätiön hallitukseen

Vilusen Rinne Oy:n hallitus on ollut asukasjäseniä lukuun ottamatta sama kuin Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallitus. Vilusen Rinne Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä. Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi 22.6.2021 § 71 Lasse Oksasen menehtyneen Peter Löfbergin tilalle yhtiön hallitukseen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeen kokouksessaan 16.12.2019 § 206. Konserniohje kieltää ns. kaksoisroolit hallituksen jäseniltä 1.7.2020 alkaen, mutta tarkastuslautakunnan jäsenten osalta valtuusto päätti, että siirtymäaikaa on 1.7.2021 saakka. Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen ja säätiöiden johtoon tai hallitukseen kuuluvat henkilöt eivät voi kuulua Tampereen kaupungin konsernijohtoon eivätkä valvonnasta vastaaviin toimielimiin (tarkastustoimikunta ja tarkastuslautakunta).

Jouni Markkanen ilmoitti 17.8.2021 eroavansa Tampereen Vuokratalosäätiön ja Vilusen Rinne Oy:n hallituksista, koska hänet valittiin Tampereen kaupunginhallitukseen 16.8.2021.

Tampereen Vuokratalosäätiön ja Vilusen Rinne Oy:n hallituksia on syytä täydentää yhdellä henkilöllä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallituksen jäseneksi Jouni Markkasen tilalle jäljellä olevalle toimikaudelle 2021-2022 valitaan Ari Kaperi. Päätös annetaan tiedoksi säätiölle.

Vilusen Rinne Oy:n hallituksen jäseneksi Jouni Markkasen tilalle jäljellä olevalle toimikaudelle 2021 nimetään Ari Kaperi.

Päätös

Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallituksen jäseneksi Jouni Markkasen tilalle jäljellä olevalle toimikaudelle 2021-​2022 alkaen 1.1.2022 valitaan Ari Kaperi. Päätös annetaan tiedoksi säätiölle.

Vilusen Rinne Oy:n hallituksen jäsenyys jäljellä olevalle toimikaudelle 2021 jää vajaaksi uuden hallituksen valintaan asti.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Yli-Rajala muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi:

"Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallituksen jäseneksi Jouni Markkasen tilalle jäljellä olevalle toimikaudelle 2021-​2022 alkaen 1.1.2022 valitaan Ari Kaperi. Päätös annetaan tiedoksi säätiölle.

Vilusen Rinne Oy:n hallituksen jäsenyys jäljellä olevalle toimikaudelle 2021 jää vajaaksi uuden hallituksen valintaan asti."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

nimetty, Satu Eskelinen/VTS, Isto Jortikka/VTS, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.