Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 31.8.2021

§ 81 Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat ja työsuunnitelma syyskaudelle 2021 

TRE:45/00.00.03/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävät ja päätösvalta on määritelty Tampereen kaupungin hallintosäännössä. Jaoston tehtävänä on mm. vastata konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä ja ohjata sekä valvoa omistajana konserniyhteisöjä siten, että nämä toimivat kaupunkikonsernin kokonaisedun, valtuuston hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden ja valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti. Keskeisiä käytännön tehtäviä ovat yhtiökohtaisista omistajastrategioista päättäminen, hallitusjäsenten nimeäminen sekä yhtiöiden ja kaupungin välistä vuorovaikutusta linjaavien ohjeiden valmistelu tai päättäminen.

Hallintosäännön 6 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston esittelijänä toimii konsernijohtaja.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 14 luvun 121 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Vaihtoehtoisesti toimielimen kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. Kaupunginhallituksen konsernijaoston syyskauden 2021 kokoukset esitetään pidettäväksi tiistaisin klo 13.00 Tammerkoski-istuntosalissa tai sähköisenä kokouksena. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Konsernijaosto päätti vuoden 2021 työsuunnitelmasta kokouksessaan 26.1.2021. Jo silloin oli tiedossa, että vaalien jälkeen uuden konsernijaoston on hyvä tarkistaa ja täsmentää loppuvuoden työsuunnitelmaa. Syyskuun kokouspäivämääräksi on tammikuussa päätetty 21.9.2021, mutta koska elokuun kokous siirrettiin viikolla eteenpäin, on syyskuun kokousta sopivan rytmityksen ja valmisteluajan kannalta hyvä siirtää myös viikolla eteenpäin päivämäärälle 28.9.

Omistajaohjaus on laatinut liitteenä olevan suuntaa-antavan suunnitelman loppuvuodelle 2021. Siinä esitettyjen kokousaiheiden lisäksi päätettäväksi tuodaan ajankohtaisia yksittäisiä konserniyhteisöjen asioita, jotka edellyttävät konsernijaoston kantaa. Lisäksi syksyn aikana olisi tavoiteltavaa järjestää ainakin yksi seminaarityyppinen kehittämistilaisuus. Konserniohjeen mukaisia omistajan ennakkokantaa vaativia päätösasioita tulee syksyn kokouksiin vielä useita, muttta näiden ajankohdat riippuvat yhtiöiden valmiudesta ja tarpeista, eikä niitä siksi ennalta voi työsuunnitelmaan laittaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaoston syyskauden 2021 kokoukset pidetään tiistaisin klo 13.00 Tammerkoski-salissa tai sähköisenä kokouksena 31.8., 28.9., 26.10., 23.11. ja 14.12.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma syyskaudelle 2021 hyväksytään.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaoston syyskauden 2021 kokoukset pidetään lähikokouksina tiistaisin klo 13.00 Kaupunginhallituksen istuntosalissa​ 28.9.,​ 26.10.,​ 23.11. ja 14.12.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma syyskaudelle 2021 hyväksytään.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli ehdotettu kokousten pitämistä lähikokouksina Tampereen kaupungin Virastotalon Kaupunginhallituksen istuntosalissa ja tämä ehdotus oli saanut kannatusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska jaosto oli yksimielinen, Tampereen kaupungin konsernijaoston kokoukset syyskaudella pidetään lähikokouksina Tampereen kaupunginhallituksen istuntosalissa.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sami Suojanen, Ville Taivassalo, Ritva Vakkuri, Mia Helin, Riikka Viitaniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)