Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 31.8.2021

§ 95 LISÄPYKÄLÄ: Jäsenehdokkaiden nimeäminen Tampereen korkeakoulusäätiö sr:n hallitukseen kaudelle 2022-2025 (lisäpykälä) 

TRE:4312/00.03.01/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen yliopiston konsistorin varapuheenjohtaja Arto Laitinen on 3.6.2021 lähettänyt korkeakoulusäätiön perustajille sähköpostin, jossa konsistori pyytää säätiön perustajia nimeämään ehdokkaan säätiön hallitukseen 31.8.2021 mennessä. Säätiön hallituksessa ovat tällä hetkellä puheenjohtaja FT Ilkka Herlin (Cargotec Oyj:n hallituksen puheenjohtaja) ja varapuheenjohtaja TkT Anne Jalkala (Vice President, Innovation and Venturing, Fortum Oyj) sekä professori Johanna Kantola (Tampereen yliopisto), professori Jari Kinaret (Chalmersin teknillinen yliopisto, Göteborg, Ruotsi), professori Pirkko Liisa Raudaskoski (Aalborgin yliopisto, Aalborg, Tanska), YTM Ville Tynkkynen, väitöskirjatutkija (Tampereen yliopisto) ja professori Outi Vaarala (johtaja, tutkimus ja tuotekehitys, Orion Pharma).

Kolmen hallitusjäsenen eli Ilkka Herlinin (perustajien ehdolle asettama jäsen), Jari Kinaretin ja Pirkko Liisa Raudaskosken toimikaudet päättyvät vuoden 2021 lopussa, minkä vuoksi konsistori nimittää syksyllä 2021 hallitukseen kolme jäsentä 1.1.2022 alkavaksi nelivuotiskaudeksi. Kaikki kolme erovuoroista jäsentä ovat valittavissa uudelleen. Nyt nimitettävistä hallituksen jäsenistä yksi valitaan perustajien ehdottamista henkilöistä.

Yliopistolain mukaan säätiöyliopiston hallituksen on edustettava monipuolisesti säätiöyliopiston toimialaan kuuluvien tieteiden ja taiteiden sekä yhteiskuntaelämän ja elinkeinoelämän kotimaista ja kansainvälistä korkeimman tason asiantuntemusta. Lisäksi konsistori on hyväksynyt täydentävät kriteerit hallituksen jäsenille ja hallitukselle kokonaisuudessaan (liitteenä). Tasa-arvolain mukaisen sukupuolijakauman toteutumiseksi konsistori pyytää perustajia ehdottamaan eri sukupuolia olevia ehdokkaita.

Perustajien kesken on neuvoteltu yhteisen esityksen tekemisestä perustajien ehdokkaiksi hallitukseen. Neuvottelujen lopputuloksena on päädytty esittämään hallitukseen ehdolle vuorineuvos Jorma Elorantaa tai kasvatustieteiden tohtori Marjo Miettistä. Molemmat ehdokkaat ovat perustajista riippumattomia ehdokkaita ja täyttävät hyvin myös konsistorin asettamat kriteerit valinnalle.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen korkeakoulusäätiö sr:n hallitukseen jäsenehdokkaiksi 1.1.2022 alkavalle nelivuotiskaudelle 2022-2025 nimetään Jorma Eloranta ja Marjo Miettinen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Katja Karintaus palasi kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

arto.laitinen@tuni.fi, Tampereen korkeakoulusäätiö sr:n hallitus, nimetyt, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Juha Yli-Rajala, Teppo Rantanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.