Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 6.10.2020

§ 89 Jäsenen nimeäminen Titry ry:n hallitukseen toimikaudelle 2021-2022 

TRE:2377/00.03.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

TITRY ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 20.11.2020 klo 17.00. Kokouksessa valitaan hallituksen jäsenet kausille 2021-2022.

Yhdistyksen sääntöjen 12 §:n mukaan yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittuina viidestä seitsemään jäsentä, joista neljä-kuusi on valittava jäsenyhdistyksistä ja yksi jäsen Tampereen kaupungin hallinnosta. Hallitukseen pyritään valitsemaan asiantuntijajäseniä.

Hallituksen erovuorossa oleva jäsen rahoituspäällikkö Janne Salonen on toiminut TITRY ry:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 2019-2020. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Jäseneksi Titry ry:n hallitukseen toimikaudelle 2021-2022 esitetään Janne Salonen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Janne Salonen ilmoitti esteellisyytensä asianosaisuutensa perusteella (hallintolaki § 28 1. mom. kohta 1) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

nimetty, TITRY ry, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Sami Suojanen, Patricia Nikko

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.