Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 6.10.2020

§ 88 Tampereen kaupungin osallistuminen Tavase Oy:n osakeantiin 

TRE:5621/02.04.00/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tekopohjavesiyhtiö Tavase Oy:n yhtiökokous päätti 25.6.2020 omistajille suunnatusta kaksivaiheisesta osakeannista. Yhtiön tarkoituksena on kerätä 1 207 304 euroa uutta pääomaa yrityksen muutaman seuraavan vuoden toimintaa sekä Tampereen kaupungilta olevan lyhytaikaisen luoton takaisinmaksua varten. Annista Tampereen osuus on 959 315 euroa. Tavase Oy:n ylläpitämän osakasrekisterin mukaan yhtiön omistus jakautuu tällä hetkellä (pyöristetyin luvuin): Tampere 79,4 prosenttia, Akaa 8,7 prosenttia, Kangasala 8,4 prosenttia, Lempäälä 2,6 prosenttia ja Vesilahti 0,9 prosenttia.

Osakeannin ensimmäisen vaiheen merkintäaika on 1.8. - 31.10.2020 ja toisen 1.8.2020 - 31.10.2021. Ensimmäisen vaiheen merkinnät on maksettava viimeistään 30.11.2020 ja toisen vaiheen vuotta myöhemmin 31.10.2021. Tampereelle tarjotaan merkittäväksi yhteensä 27 409 osaketta. Annissa yhden osakkeen merkintähinta on 35 euroa.

Yhtiön toimitusjohtajan Petri Jokelan 25.9.2020 antaman selonteon mukaan osakeantivarat on tarkoitus käyttää yhtiön toiminnan turvaamiseen ja lainvoimainen toimilupapäätöksen hankkimiseen. Käytännössä selonteon mukaan antivaroista 0,3 milj. euroa käytetään yhtiön Tampereen kaupungilta olevan luottolimiitin takaisinmaksuun, lainvoimaisen lupapäätöksen hankintaan 0,3 milj. euroa, yhtiön hallintokuluihin 0,5 milj. euroa ja lainvoimaisen lupapäätöksen jälkeen tehtävään kustannusarvion päivitykseen 0,1 milj. euroa. Hallintoon ja lupapäätökseen käytettävät varat kohdistuvat useammalle vuodelle. Yhtiön palveluksessa on yksi henkilö ja huomattava osa lupaprosessiin kohdennettavista varoista kuluu asiantuntijapalveluiden hankkimiseen.

Konsernijaosto käsitteli Tavase Oy:n tilannetta 10.3.2020 § 25 ja hyväksyi periaatetasolla yhtiön tilapäisen luototuksen. Tuolloin konsernijaosto velvoitti Tavase Oy:n aloittamaan valmistelut kaikkia osakkaita tasapuolisesti kohtelevan pitkäaikaisen rahoitusratkaisun toteuttamiseksi, sillä Tampere ei yhteisesti omistetun yhtiön rahoitusvastuuta voi yksin kestävällä tavalla kantaa. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja päätöksellä 20.3.2020 § 5 Tavase Oy:n konsernitilin luottolimiittiä korotettiin 300 000 eurolla määräaikaisesti vuoden 2020 loppuun saakka, ja Tavase Oy:n on löydettävä jostain varat luoton lyhentämiseen.

Tavase Oy:n edellinen osakeanti päättyi 31.1.2019. Vuosille 2017-2019 ajoittuneella kaksivaiheisella antikierroksella yhtiö keräsi yhteensä 0,7 milj. euroa. Yhtiön kaikki osakkaat maksoivat annin merkintäosuutensa täysimääräisesti. Viimeinen suoritus tuli 8.1.2020, kun Kangasalan merkintä sai lainvoiman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen.

Tavase Oy:n tilikauden 2019 tulos oli 62 276 euroa tappiollinen. Yhtiöllä ei ollut varsinaista liiketoimintaa, eikä sillä sen takia ollut yhtään liikevaihtoa. Yhtiön oma pääoma oli 1,54 milj. euroa. Vieras pääoma oli 6,2 milj. euroa, joka oli käytännössä velkaa Tampereen kaupungille. 

Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeelle on myönnetty vesilain mukaiset luvat. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 13.12.2019 tekemällään päätöksellä myöntänyt Tavase Oy:lle vesilain mukaisen luvan Kangasalan tuotantoalueille ja Pälkäneen tuotantoalueelle 4.6.2020. Lupapäätöksistä on valitettu ja yhtiö odottaa lainvoimaisia ratkaisuja 2-3 vuoden kuluttua.

Tampereen kaupunginhallitus päätti 28.11.2011 § 614 mm., että tekopohjavesihanketta jatketaan yleissuunnitelman mukaisesti ja että lainvoimaisen lupapäätöksen jälkeen arvioidaan investoinnin kustannukset ja tekopohjavesilaitoksen rakentamisesta tehdään erillinen päätös. Linjausta ei ole tämän jälkeen muutettu ja valtuusto on sittemmin useassa talousarviossa asettanut yhtiölle tavoitteeksi lupavaiheen loppuunsaattamisen. Osakeannin toteuttaminen edesauttaa Tampereen kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden saavuttamista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätös Tampereen osallistumisesta Tavasen Oy:n osakeantiin tehdään myöhemmin, kun konsernijaosto on ensin määrittänyt johtopäätökset Tampereen Vesi Liikelaitoksen pitkän tähtäimen investointisuunnitelman pohjalta.

Tampereen kaupunki pyytää Tavasen Oy:n hallitusta jatkamaan osakeannin ensimmäisen vaiheen merkintäaikaa vuoden 2020 joulukuun loppuun asti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Janne Salonen, Ville Taivassalo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)