Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 8.10.2019

§ 120 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry:n hallitukseen vuodelle 2020 

TRE:5974/00.03.01/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa valitaan yhdistyksen hallitukseen seitsemän varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Käytäntönä on ollut, että Tampereen kaupunki nimeää yhden hallituksen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Tampereen kaupunkia Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry:n hallituksessa on varsinaisena jäsenenä edustanut Liikuntapäällikkö Mikko Heinonen ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään on ollut maanhankinta Ari Kilpi. Mikko Heinonen on ilmoittanut suostumuksensa tehtävään ja Ari Kilpi on ilmoittanut suostumuksensa varajäseneksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi vuodelle 2020 esitetään liikuntapäällikkö Mikko Heinosta ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen maanhankintapäällikkö Ari Kilpeä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry, nimetyt, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Patricia Nikko

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.