Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 8.10.2019

§ 116 Tampereen kaupungin tytäryhteisöjen konserniohje 

TRE:7826/00.01.01/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, Arto.Vuojolainen@tampere.fi

Perustelut

Konserniohjeessa otetaan kantaa omistajan ja tytäryhteisön väliseen suhteeseen ja toimintatapaan. Konserniohjeen tarkoituksena on tukea kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä ja omistajaohjausta siten, että konsernia voidaan johtaa ja ohjata yhtenäisillä ohjeilla ja toimintaperiaatteilla. Konserniohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen ohjauksen menettelytapoja, lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä, parantaa kaupungin tytäryhteisöistä saaman tiedon laatua ja tehostaa tiedon kulkua.

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje hyväksyttiin 15.5.2017 § 128 kaupunginvaltuustossa. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus antoi 29.5.2019 ratkaisun, jossa hallinto-oikeus poisti kaupunginvaltuuston päätökseen 15.5.2017 § 128 liitetyn valitusosoituksen ja jätti valituksen tutkimatta. Hallinto-oikeuden mukaan päätös konserniohjeesta (valmistelua koskeva päätös) ei sisällä sellaista ratkaisua, josta saisi tehdä kunnallisvalituksen. Kuntalain (365/1995) 91 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.  

Hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen 3.7.2019. Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei kuitenkaan vaikuta tai estä uuden tytäryhteisöjen konserniohjeen valmistelua ja hyväksymistä.

Omistajaohjauksen näkökulmasta konserniohjetta on tarpeen muuttaa joiltain osin. Konserniohjeeseen tullaan lisäämään mm. kaksoisrooleihin liittyvää sääntelyä, joka liittyy hyvän johtamis- ja hallintotavan toteuttamiseen Tampereen kaupunkikonsernissa. Ohjetta on tarpeen päivittää myös mm. koskien velvollisuutta hankkia kaupungin kanta asiaan ennen päätöksentekoa, tytäryhteisöjen tiedottamisvelvollisuudesta konsernijohdolle ja yhtiön hallituksen kokoonpanoa ja nimittämistä sekä riskienhallinnan menettelyjä koskien.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeen tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, Arto.Vuojolainen@tampere.fi

Perustelut

Konserniohjeessa otetaan kantaa omistajan ja tytäryhteisön väliseen suhteeseen ja toimintatapaan. Konserniohjeen tarkoituksena on tukea kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä ja omistajaohjausta siten, että konsernia voidaan johtaa ja ohjata yhtenäisillä ohjeilla ja toimintaperiaatteilla. Konserniohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen ohjauksen menettelytapoja, lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä, parantaa kaupungin tytäryhteisöistä saaman tiedon laatua ja tehostaa tiedon kulkua.

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje hyväksyttiin 15.5.2017 § 128 kaupunginvaltuustossa. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus antoi 29.5.2019 ratkaisun, jossa hallinto-oikeus poisti kaupunginvaltuuston päätökseen 15.5.2017 § 128 liitetyn valitusosoituksen ja jätti valituksen tutkimatta. Hallinto-oikeuden mukaan päätös konserniohjeesta (valmistelua koskeva päätös) ei sisällä sellaista ratkaisua, josta saisi tehdä kunnallisvalituksen. Kuntalain (365/1995) 91 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.  

Hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen 3.7.2019. Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei kuitenkaan vaikuta tai estä uuden tytäryhteisöjen konserniohjeen valmistelua ja hyväksymistä.

Omistajaohjauksen näkökulmasta konserniohjetta on tarpeen muuttaa joiltain osin. Konserniohjeluonnokseen on lisätty mm. kaksoisrooleihin liittyvää sääntelyä, joka liittyy hyvän johtamis- ja hallintotavan toteuttamiseen Tampereen kaupunkikonsernissa. Ohjetta on tarpeen päivittää myös mm. koskien velvollisuutta hankkia kaupungin kanta asiaan ennen päätöksentekoa ja tytäryhteisöjen tiedottamisvelvollisuudesta konsernijohdolle. Ohjeessa on päivitystarpeita myös koskien omistajaohjauksen tarpeita saada nykyistä paremmin tietoa yhtiöiden toiminnasta vuoden aikana sekä yhtiön hallituksen kokoonpanoa ja nimittämistä ja riskienhallinnan menettelyjä koskien. Kaksoisroolitusten osalta ohje astuisi voimaan seuraavia nimityspäätöksiä tehtäessä. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje hyväksytään ja ohjetta noudatetaan kaupunkikonserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä ja yhteisöissä. 

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja voi tehdä tarvittaessa ohjeeseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan esityksestä konsernijaosto päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jätettiin pöydälle 18.9.2019.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa:

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje hyväksytään ja ohjetta noudatetaan kaupunkikonserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä ja yhteisöissä. 

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja voi tehdä tarvittaessa ohjeeseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Lauri Lyly poistui kokouksesta.

 

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Erja Viitala, Markus Kiviaho

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)