Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 9.4.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 65 Jäsenten nimeäminen Nokian ajoharjoitteluratasäätiön edustajistoon toimikaudeksi 2019 - 2022 

TRE:2541/00.03.01/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Nokian ajoharjoitteluratasäätiö pyytää sähköpostilla 2.4.2019 kaupunkia nimeämään kaksi edustajaa säätiön edustajistoon kaudelle 2019-2022. Edustajisto kokoontuu vuosikokoukseen kerran vuodessa ja ylimääräisiin kokouksiin, milloin sääntöjen mukaisesti pyydetään.

Sätiön tarkoituksena on edistää liikenneturvallisuutta ylläpitämällä ympärivuotista liukkaan kelin ajoharjoittelurataa ja tähän liittyvää muuta ajoharjoittelukoulutustilaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi itse omistaa ja rakennuttaa tai muilta vuokrata ratoja ja rakennuksia, vastata niiden käytöstä ja hoidosta sekä luovuttaa niitä korvausta vastaan erilaiseen ajoharjoitteluun ja ajokoulutuksee. 

Nykyisessä edustajistossa kaupungin edustajina ovat toimineet Mikko Leppälahti ja Tero Mattila.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin edustajiksi Nokian ajoharjoitteluratasäätiön edustajistoon toimikaudeksi 2019-2022 valitaan ______________ ja _______________.

Päätös

Tampereen kaupungin edustajiksi Nokian ajoharjoitteluratasäätiön edustajistoon toimikaudeksi 2019-2022 valitaan Anne-Mari Jussila ja Risto Ilomäki.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala täydensi päätösehdotustaan siten, että Nokian ajoharjoitteluratasäätiön hallitukseen niemtään Anne-Mari Jussila ja Risto Ilomäki.

Puheenjohtaja totesi näin täydennetyn päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

nimetyt, Nokian ajoharjoitteluratasäätiö, Arto Vuojolainen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.