Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 9.4.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 66 Jäsenten nimeäminen Pispalan Sottiisin päätoimikuntaan vuosille 2019-2010 

TRE:1973/00.03.01/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 050 540 2860, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pispalan Sottiisi pyytää kirjeessään 8.3.2019 Tampereen kaupunkia nimeämään päätoimikuntaan viisi jäsentä kaksivuotiskaudelle 2019-2020.

Pispalan Sottiisi on Suomen Nuorisoseurat Ry:n ja Tampereen kaupungin yhteistyössä toteuttama tapahtumakokonaisuus,  jota on järjestetty Tampereella vuodesta 1970 lähtien. Pispalan Sottiisin tapahtumakokonaisuus koostuu kolmesta osatapahtumasta: Pispalan Sottiisi, Tanssimania ja Folklandia-risteily. Tapahtuman toimintaorganisaatio nimetään aina kaksivuotiskausittain. Seuraava kaksivuotiskausi on 2019-2020.

Pispalan Sottiisin päätoimikunta on tapahtumaorganisaation ylin toimikunta, ja se koostuu Tampereen kaupungin ja nuorisoseurajärjestön edustajista. Päätoimikunnan tehtävänä on seurata tapahtuman kehitystä ja toteutettujen tapahtumien ohjelmallista, järjestelyllistä, tiedotuksellista ja taloudellista toteutumista. Kumpikin osapuoli nimeää kaksivuotiskaudeksi päätoimikuntaan viisi henkilöä.

Vuosiksi 2017-2018 Pispalan Sottiisin päätoimikuntaan ovat olleet nimettyinä puheenjohtajaksi Lauri Savisaari, Jari Saarman, Jussi Koivu, Juhana Suoniemi ja Aku-Paulus Sajakorpi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pispalan Sottiisin päätoimikuntaan vuosille 2019 ja 2020 nimetään puheenjohtajaksi ______________ sekä jäseniksi ______________, _____________, _____________, ja ____________.

Päätös

Pispalan Sottiisin päätoimikuntaan vuosille 2019 ja 2020 nimetään puheenjohtajaksi Lauri Savisaari sekä jäseniksi Salla Heikkinen, Pilvi Kuitu, Jari Saarman ja Aku-Paulus Sajakorpi.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala täydensi päätösehdotustaan siten, että Pispalan Sottiisin päätoimikuntaan vuosille 2019 ja 2020 nimetään puheenjohtajaksi Lauri Savisaari sekä jäseniksi Salla Heikkinen, Pilvi Kuitu, Jari Saarman ja Aku-Paulus Sajakorpi.

Puheenjohtaja totesi näin täydennetyn päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Pispalan Sottiisi/Jukka Heinämäki, nimetyt

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.