Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 9.4.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 55 Jäsenten nimeäminen Tampereen Raitiotie Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi 

TRE:2238/00.03.01/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2019 ja se päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen.

Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Kaupungin Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiö- ja kuntalakia sekä muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä.

Kuntalain 47 §:n 2. momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Esitys on valmisteltu myös huomioiden kuntalain 47 §:n 1. momentti, jonka mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.

Tampereen Raitiotie Oy on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen talouteen, rahoitukseen ja riskienhallintaan sekä hankesuunnitteluun ja -johtamiseen. Yhtiön hallitukseen esitettävien henkilöjen kokoonpano on muodostettu siten, että edellä mainitut osaamisvaatimukset kokonaisuudessaan täyttyvät.

Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut.

Kaupunginhallituksen hyväksymän Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti 31.5.2017 § 61 hallitusten jäsenten vuosipalkkioista määrätyissä Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt on luokiteltu kolmeen ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille. Tampereen Raitiotie Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 6000 euroa ja jäsenen 3000 euroa ryhmän 2 mukaisesti.

Tampereen Raitiotie Oy:n hallitukseen valitaan 5-7 jäsentä. Kaupunki nimeää kaikki jäsenet. Toimikautena 2018 Tampereen Raitiotie Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Asko Koskinen (pj), Kari Neilimo (vpj), Kirsi Koski, Pekka Pohjoismäki, Kari Ruohonen, Elisa Saarinen ja Jukka Terhonen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen Raitiotie Oy:n hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Kirsi Koski, Asko Koskinen, Kari Neilimo, Pekka Pohjoismäki, Kari Ruohonen, Elisa Saarinen ja Jukka Terhonen.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Asko Koskinen.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Kari Neilimo.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.