Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 9.4.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 33 Tampereen Infra Liikelaitoksen organisoinnin rajapintaselvitys ja jatkolinjaukset 

TRE:280/00.01.03/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Taivassalo Ville, Controller, Ville.Taivassalo@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 22.10.2018 kokouksessa.

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupunki perustaa Tampereen Infra Oy:n ja merkitsee 100 kappaletta 1.000,00 euron arvoisia perustettavan yhtiön osakkeita, yhteensä 100.000,00 euroa. Osakepääoma maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin varatusta investointimäärärahasta.

Tampereen kaupunki tekee 900.000,00 euron sijoituksen Tampereen Infra Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoitus maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin varatusta investointimäärärahasta, jota korotetaan vastaavasti.

Tampereen Infra Oy:lle myönnetään Tampereen kaupungin konsernitiliin kuuluvalle käyttöoikeustilille 5.000.000,00 euron suuruinen luottolimiitti, jonka käytöstä peritään korkoa 1 kk euribor + 1,5 %.

Perustettavalle yhtiölle myydään Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminta aikaisintaan 1.1.2019. Kauppahintana on liiketoimintakaupassa siirtyvien omaisuuserien kirjanpitoarvo vähennettynä siirtyvien vastuiden määrällä.

Osakeyhtiön perustamissopimus hyväksytään.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valtuutetaan hyväksymään liiketoiminnan kauppakirja.

Konsernijohtaja valtuutetaan tekemään yhtiön perustamisasiakirjoihin tarvittaessa vähäisiä ja teknisluonteisia korjauksia ja päivityksiä.
 
Tampereen Infra Oy:n puolesta sitoudutaan omavelkaiseen takaukseen Kuntarahoitus Oyj:n myöntämään 10,0 milj. euron suuruiseen toistaiseksi voimassa olevaan leasing-limiittiin sisältyvän rahoituksen maksamisesta korkoineen ja muine ehtoineen.
 
Takauksen vakuudeksi Tampereen Infra Oy panttaa kaupungille 10,0 milj. euron edestä yrityksen irtaimeen omaisuuteen kohdistuvia yrityskiinnityksiä.
 
Takauksesta peritään vuotuinen 0,5 prosentin suuruinen takausprovisio.

Päätös

Valtuusto päätti, että asia palautetaan  uudelleen valmisteltavaksi.

 

Kokouskäsittely

Pekka Salmi ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi seuraavasti:

"Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää asian palauttamista valmisteluun, ja että ennen yhtiöittämispäätöstä tulee ratkaista selkeä työnjako kaupungin ja perustettavan yhtiön välillä pohjautuen tekeillä olevaan rajapintaselvitykseen. Asia tuodaan uudelleen päätöksentekoon kaupunginvaltuustoon, tehdyn rajapintaselvityksen ja työnjaon määrittelyn jälkeen."

Kalervo Kummola, Sinikka Torkkola, Esa Kanerva, Ari Wigelius, Matti Höyssä, Aarne Raevaara, Lassi Kaleva, Jaakko Stenhäll, Kalle Kiili ja Aila Dündar-Järvinen kannattivat Salmen palautusehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu ehdotus asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi on seuraavien puhujien rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain palautusehdotusta.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Salmen palautusehdotus JAA, asian käsittelyn jatkaminen EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Salmen palautusehdotus hyväksyttiin äänin 61-3.

Valtuusto piti tauon klo 9.23-9.45 kaupunginhallituksen kokouksen ajaksi.

 

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 8016656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Infra Liikelaitoksen organisointia on selvitetty vuosina 2016–2018. Päätös Infran yhtiöittämisestä eteni konsernijaoston ja kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Kokouksessaan 19.11.2018 § 213 valtuusto päätti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Valtuuston päätöksen mukaan ennen yhtiöittämispäätöstä on ratkaistava selkeä työnjako kaupungin ja perustettavan yhtiön välillä rajapintaselvityksen perusteella. Asia tuodaan uudelleen päätöksentekoon kaupunginvaltuustoon rajapintaselvityksen ja työnjaon määrittelyn jälkeen.

Pormestari nimesi 5.12.2018 ohjausryhmän työnjako- ja rajapintaselvitykseen peruskaupungin ja suunnitellun yhtiön välillä. Selvitystyö ja loppuraportti ovat valmistuneet 31.3.2019. Rajapintaselvityksen tavoitteena oli arvioida vaihtoehtoisia peruskaupungin ja tulevan infrayhtiön rajapinta- ja organisaatiomalleja kaupungin infraomaisuuden rakennuttamisessa, kunnossapidossa ja muissa toiminnoissa. Arviointinäkökulmina olivat mm. toiminnan taloudellisuus kaupunkikonsernin ja eri osapuolten näkökulmasta, vastuiden ja velvollisuuksien selkeys sekä riskienhallinta, tilaaja- ja tuottajavastuut, asiakas- ja asukasnäkökulma, päätöksentekoa koskevat vastuut ja työnjako sekä seudullinen laajennettavuus.

Ohjausryhmän tehtävänä oli antaa suositus tulevaksi rajapinnaksi peruskaupungin ja yhtiön välillä. Ohjausryhmä teki vertailun yhteensä viidestä vaihtoehdosta. Vaihtoehdoista kaksi 0+ (”vahva tilaaja”) ja 1 (”vahva yhtiö”) on todettu mahdollisiksi etenemismalleiksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Merkitään Tampereen Infra Liikelaitoksen organisoinnin rajapintaselvitys tiedoksi ja käydään jatkokeskustelu vaihtoehdoista sekä etenemisestä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle, kehittämispäällikkö Matias Ansaharjulle, Tampereen Infra Liikelaitoksen toimitusjohtaja Sanna-Leena Puntolalle, controller Sami Suojaselle ja Navico Oy:n projektipäällikkö Eeva Huuhtaselle. He olivat asiantuntijoina läsnä asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Sanna-Leena Puntola, Matias Ansaharju, Sami Suojanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)