Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 9.4.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 68 Tilintarkastajan nimeäminen K.F. ja Maria Dunderbergin testamenttisäätiölle vuodeksi 2019 

TRE:2159/00.03.01/2019

Valmistelija

  • Salonen Janne, Rahoituspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

K.F. ja Maria Dunderbergin testamenttisäätiö pyytää 13.3.2019 päivätyllä kirjeellä Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään säätiölle tilintarkastajan ja hänelle varamiehen vuodeksi 2019.

K.F. ja Maria Dunderbergin testamenttisäätiön sääntöjen 12 § 5 kohdan mukaisesti vuosikokouksessa valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä,  joista toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla Tampereen kaupunginhallituksen nimeämä.

Tilivuoden 2018 kaupungin nimeämänä tilintarkastajana ovat toimineet sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto ja hänen varamiehenään sisäinen tarkastaja, JHT, HT Piritta Haapahuhta. Konsernijaoston linjauksen mukaisesti kaupunki nimeää tilintarkastajiksi KPMG Oy Ab.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

K.F. ja Maria Dunderbergin testamenttisäätiön tilintarkastajiksi tarkastamaan vuoden 2019 tilejä ja hallintoa nimetään KPMG Oy Ab.

Esitetään, että säätiö muuttaa sääntöjään siten, että säätiö itse valitsee tilintarkastajansa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarja Mattila-Backman/K.F. ja Maria Dunderbergin testamenttisäätiö, Mari Säynätjoki/KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, nimetyt, Arto Vuojolainen, Erja Viitala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.