Kaupunginhallitus, kokous 11.5.2020

§ 213 Oikaisuvaatimus viranhaltijan virkasuhteen irtisanomisesta 

TRE:2092/01.02.07/2020

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600 ja lakimies Kim Pråhl, puh. 040 639 7576, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Viranhaltija on tehnyt oikaisuvaatimuksen rakennuttamisjohtajan päätökseen 1.4.2020 § 27, jolla viranhaltijan virkasuhde on irtisanottu päättyväksi 9.10.2020. Oikaisuvaatimus on toimitettu kaupungille ajoissa. Viranhaltija vaatii oikaisuvaatimuksellaan rakennuttamisjohtajan päätöksen kumoamista.

Työnantaja on irtisanonut viranhaltijan virkasuhteen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 luvun 35 §:n nojalla katsottuaan viranhaltijan muun muassa käyttäytyneen epäasiallisesti niin kaupungin työntekijöitä kuin sopimuskumppania kohtaan, hankaloittaneen urakoitsijan toimintaa sekä toimineen virheellisesti muun muassa kaupungin vahingonkorvausasiassa.

Viranhaltija kiistää oikaisuvaatimuksessaan rakennuttamispäällikön päätöksessä esitetyt perusteet irtisanomiselle. Oikaisuvaatimuksen mukaan työnantajan päätös irtisanoa viranhaltija on virheellinen, eikä virkasuhteen irtisanomiselle ole laillisia ja riittäviä perusteita. Oikaisuvaatimuksessa myös katsotaan, että työnantaja on laiminlyönyt velvollisuutensa selvittää mahdollisuus välttää irtisanominen sijoittamalla viranhaltija muuhun virkasuhteeseen.

Päätöksen liitteenä olevassa lakimiehen laatimassa selvityksessä on vastattu viranhaltijan oikaisuvaatimuksessa esitettyihin väitteisiin ja esitetty tarkat perustelut oikaisuvaatimuksen hylkäämiselle. Rakennuttamisjohtaja on ollut toimivaltainen ratkaisemaan asian, päätös ei ole lainvastainen, eikä päätös ole muutoinkaan syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Rakennuttamisjohtajan päätöstä ei ole syytä myöskään tarkoituksenmukaisuusperusteella muuttaa. Edellä mainitun sekä lakimiehen asiassa laatimassa selvityksessä esitettyjen perustelujen johdosta viranhaltijan oikaisuvaatimus hylätään.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle, rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväiselle ja lakimies Kim Pråhlille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Asian käsittelyn kuluessa Kalervo Kummola ehdotti asian jättämistä pöydälle. Pekka Salmi kannatti Kummolan ehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli pöydällepanoehdotuksen saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Henri Nieminen / Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy, Mikko Nurminen, Kim Pråhl, Milko Tietäväinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)