Kaupunginhallitus, kokous 13.6.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 262 Asunto- ja kiinteistölautakunnan varajäsenen luottamustoimen päättyminen sekä täydennysvaali 

TRE:4475/00.01.05/2022

Valmistelija

  • Varonen Jukka, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnan varajäsen Monica Mjema on ilmoittanut 6.6.2022 kaupungille saapuneella kirjeellä muuttaneensa toiseen kuntaan. Siten hän on menettänyt kelpoisuutensa Tampereen kaupungin luottamustoimiin.

Luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. (Kuntalaki 78 ja 79 §)

Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan säädetään kuntalain 74 §:ssä seuraavaa:

"Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa."

Hallintosäännön 10 §:n mukaan lautakuntien jäsenistä enemmistön tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Myös lautakuntien varajäsenistä enemmistön tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Asunto- ja kiinteistölautakuntaan valittavan uuden varajäsenen tulee olla joko valtuutettu tai varavaltuutettu.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Asunto- ja kiinteistölautakunnan uudeksi varajäseneksi tulee valita nainen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Monica Mjeman luottamustoimi asunto- ja kiinteistölautakunnan varajäsenenä todetaan päättyneeksi.

Asunto- ja kiinteistölautakuntaan valitaan uusi varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valittu, Monica Mjema, Arja Kekäläinen, Hanna Sandström, Monetra Pirkanmaa Oy / Palkat, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)