Kaupunginhallitus, kokous 13.6.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 260 Eron myöntäminen maahanmuuttajaneuvoston jäsenelle ja uuden jäsenen valitseminen 

TRE:4475/00.01.05/2022

Valmistelija

  • Varonen Jukka, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Maahanmuuttajaneuvoston jäsen Monica Mjema on pyytänyt eroa maahanmuuttajaneuvoston jäsenen tehtävästä muutettuaan toiseen kuntaan.

Hallintosäännön 14 §:n mukaan kaupungissa on maahanmuuttajaneuvosto. Kaupunginhallitus päättää vaikuttamistoimielinten kokoonpanosta,​ asettamisesta ja toimintaedellytyksistä.

Kaupunginhallitus on asettanut päätöksellään 6.9.2021 § 402 maahanmuuttajaneuvoston toimikaudeksi 2021 - 2023.

Vaikuttamistoimielimen jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä, eikä jäsenten kelpoisuudesta säädetä laissa. Myöskään tasa-arvolain vaatimukset eivät tule suoraan sovellettaviksi, mutta kokoonpanossa on syytä pyrkiä naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Monica Mjemalle myönnetään ero maahanmuuttajaneuvostosta.

Maahanmuuttajaneuvostoon valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Monica Mjemalle myönnettiin ero maahanmuuttajaneuvostosta.

Maahanmuuttajaneuvostoon valittiin Seda Suman Buruk uudeksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn kuluessa Jaakko Stenhäll esitti maahanmuuttajaneuvoston uudeksi jäseneksi Seda Suman Burukia.

Puheenjohtaja tiedusteli Stenhällin ehdotuksen saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Tiedoksi

Valittu, Monica Mjema, Mari Tarverne, Suvi Syynimaa, Luottamushenkilömuutokset, Monetra Pirkanmaa Oy / Palkat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.