Kaupunginhallitus, kokous 13.6.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 268 Toiminta- ja kumppanuusavustusten myöntämisperusteiden periaatteet vuodelle 2023 

TRE:4445/06.02.00/2022

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki on avustanut sosiaali- ja terveysalan järjestöjä vuosittain noin 4,3 milj. eurolla. Osana sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistukseen valmistautumista tulee määrittää, mitkä avustuksista liittyvät hyvinvointialueen tehtäviin ja mitkä kaupungin. Määritysten pohjalta päivitetään syksyllä Tampereen kaupungin avustusten myöntämisperusteita vuodelle 2023.

Valtaosa sote-järjestöjen toiminnasta on hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa, kuten arjen apua, vertaistukea, neuvontaa ja ohjausta. Lain mukaan kunnalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin. Lisäksi kunnan on edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, 6 § ja 7 §)

Sote-järjestöille myönnettyjä toiminta- ja kumppanuusavustuksia on tarkasteltu sen mukaan, tukeeko avustettava toiminta enemmän kaupungin vai hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä. Tampereen kaupungin avustusten myöntämisperusteiden laadinnan pohjaksi on valmisteltu kaksi vaihtoehtoista mallia, jotka kuvataan liitteessä. Vaihtoehto A on rakennettu lakisääteisiin tehtäviin pohjautuen. Vaihtoehto B taas jättäisi kaupungille vaihtoehtoa A enemmän sote-järjestöjen avustuksia, kuten päihde- ja mielenterveystyön, nuorten sosiaalisen kuntoutuksen, perheitä tukevan työn sekä vain Tampereella tarjottavan sote-palveluja kiinteästi tukevan toiminnan tuen.

Pirkanmaan hyvinvointialue ei ole vielä päättänyt avustustoiminnastaan. Hyvinvointialueen avustusten myöntämisperusteiden laadinnassa tullaan kuitenkin huomioimaan Tampereen kaupungin avustamisen periaatteet. Tampereen kaupungin myöntämät avustukset sote-järjestöille ovat olleet suurempia kuin muiden Pirkanmaan kuntien. Lisäksi avustuksissa on painottunut muita kuntia enemmän rahallinen tuki esimerkiksi tila-avustusten sijaan. Jos tamperelaisten sote-järjestöjen avustuksista vastaisi jatkossa vain hyvinvointialue, ja mikäli hyvinvointialueen avustusperiaatteissa painotettaisiin järjestöjen toiminnan alueellista kattavuutta, voivat tamperelaisten sote-järjestöjen mahdollisuudet saada avustuksia heikentyä.

Esitetään, että liitteessä olevista avustusmalleista vaihtoehto B otetaan jatkosuunnittelun pohjaksi laadittaessa myöntämisperusteita vuodelle 2023.

Vaihtoehto B:n avulla pyritään varmistamaan Tampereella tarjottavien järjestölähtöisten toimintojen jatkuvuus. Tampereen kaupunki voi edelleen päättää avustustoiminnan yleisistä periaatteista ja lautakuntakohtaisten avustusten myöntämisperusteista. Periaatteita ja myöntämisperusteita voidaan tarkentaa Pirkanmaan hyvinvointialueen päätettyä omien avustustensa myöntämisperusteista. Jatkossa avustustoiminnassa tulee tehdä tiivistä yhteistyötä Pirkanmaan kuntien ja hyvinvointialueen kesken.

Tampereen kaupungin tuleva rooli sote-järjestöjen toiminnan tukijana huomioidaan vuoden 2023 talousarviovalmistelussa sekä vuodelle 2022 myönnettyjen avustusten viranomaisraportoinnissa. Tällä hetkellä raportoinnissa osa sote-järjestöjen avustuksista on kohdennettu ns. sote-palveluluokille, joiden nettokustannukset vuosilta 2021 ja 2022 vaikuttavat kunnalta pois lähtevään rahoitukseen. Osa sote-järjestöjen avustuksista taas on kohdistettu jaettavalle palveluluokalle 'hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijapalvelut ja tuki', jonka kustannukset valtiovarainministeriö huomioi sekä kaupungin että hyvinvointialueen tulevissa valtionosuuksissa. Kaupungille jäävät avustukset tulee kohdentaa tälle jaettavalle palveluluokalle, jotta ne tulevat jatkossa huomioiduksi valtionosuuksissa. Tietoa kustannusten jakautumisesta tarvitaan myös hyvinvointialueen taloussuunnittelussa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Liitteessä kuvattu sote-järjestöjen avustusmallin vaihtoehto B hyväksytään sote-järjestöjen avustusten myöntämisperusteiden 2023 jatkosuunnittelun pohjaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Aila Dündar-Järvinen, Jaakko Mustakallio ja Johanna Loukaskorpi ilmoittivat olevansa esteellisiä. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 mom 5) kohdan perusteella. He poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn alkaessa.

Kokouskäsittely

Anna-Kaisa Ikonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn alkaessa ja Kalervo Kummola siirtyi puheenjohtajaksi.

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Lauri Savisaarelle ja suunnittelija Susanna Lundströmille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Jukka Männikkö, Vesa-Matti Kangas, Kristiina Lehtinen, Taru Kuosmanen, Susanna Lundström, Mika Vuori, Hanna Karojärvi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)