Kaupunginhallitus, kokous 13.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 324 Vuoden 2019 talousarviokehys 

TRE:2687/02.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 579 ja strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lähtökohdan vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelulle muodostavat Tampereen strategia 2030, pormestari Lauri Lylyn pormestariohjelma, kaupungin vuoden 2017 tilinpäätös ja vuoden 2018 talousarvion toteumaennuste sekä vuosia 2018–2022 koskevat taloudelliset ennusteet. Lähtökohdan talousarviovalmistelulle muodostaa myös kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymä talousohjelma, jossa valtuusto päätti toteuttaa yhteensä noin 43 milj. euron tehostamistoimenpiteet vuosina 2018-2020. 

Tuloperusteet

Tampereen verotulojen arvioidaan kasvavan 48 milj. euroa (5,2 prosenttia) vuoden 2018 toteumaennusteesta. Verotulojen kokonaismääräksi arvioidaan ensi vuonna 975 milj. euroa. Talousarviokehykseen sisältyy esitys yleisen kiinteistöveroprosentin ja vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentin korottamisesta 0,1 prosenttiyksiköllä. Verotulojen kehitysarvioon sisältyy tässä vaiheessa kuitenkin normaalia enemmän epävarmuustekijöitä erityisesti kunnallisveron osalta.

Valtionosuudet ovat vähenemässä edelleen valtionosuusleikkausten seurauksena ja ensi vuonna valtionosuuksia on kertymässä 5,8 milj. euroa (-2,0 prosenttia) kuluvaa vuotta vähemmän. Valtionosuuksien kokonaismääräksi arvioidaan ensi vuonna 284 milj. euroa. Verorahoituksen kokonaiskasvuksi arvioidaan 42,2 milj. euroa (3,5 prosenttia).

Talousarviokehys

Vuoden 2019 talousarviokehys on valmisteltu tiukaksi. Talousohjelmassa linjattujen 43 milj. euron tehostamistoimenpiteiden lisäksi talousarviokehykseen on sisällytetty 20 milj. euron edestä uusia tehostamistoimenpiteitä, joiden avulla toimintakate talousarviokehyksessä on vuoden 2018 tilinpäätösennusteen tasolla. Toimintakatteen 0-kasvun jälkeen vuosikate on talousarviokehyksessä 85,2 milj. euroa ja tilikauden tulos 29,5 milj. euroa alijäämäinen.

Toimintayksiköiden tulee laatia talousarvioesityksensä enintään talousarviokehyksen mukaiseksi ja pidättäytyä kaikista menoja lisäävistä esityksistä. Palvelutarpeen muu mahdollinen kasvu on rahoitettava talousarviokehyksen sisäisin siirroin. Toimintayksiköiden tulee talousarviovalmistelussaan noudattaa talouden tasapainottamisohjelmaa ja sisällyttää talousohjelmassa vuodelle 2020 suunniteltuja toimenpiteitä vuoden 2019 talousarvioesityksiin.

Investoinnit

Talousarviokehyksessä vuoden 2019 nettoinvestoinnit ovat 179,7 milj. euroa. Talousarviovalmistelussa investointiesityksiä on karsittu 30 milj. eurolla. Investointiohjelmaa tarkennetaan palveluverkkoselvityksen ja liikuntapaikkaselvityksen valmistumisen jälkeen. Talousohjelman avulla taloussuunnitelmakaudella tavoitteena on nostaa investointien tulorahoitusprosentti 70 prosenttiin, jolloin velkaantumista voidaan olennaisesti hidastaa.

Tulevien vuosien investointien aiheuttamaa suurta lisärahoitustarvetta katetaan osittain omistuksien uudelleenjärjestelyillä ja omaisuuden myynnillä. Omaisuuden myynnistä saatavia tuloja tulee ensisijaisesti kohdistaa suunniteltujen investointien omarahoitusosuuden vahvistamiseen ja velanottotarpeen vähentämiseen.

Lainamäärän kehitys

Lainamäärä kasvaa 90 milj. eurolla ja asukaskohtainen lainamäärä nousee noin 3.370 euroon. Kaupungin kasvun edellyttämien suurten investointitarpeiden vuoksi paine kaupungin lainamäärän kasvuun kuitenkin jatkuu lähivuosina. Lainamäärän kasvun hidastamiseksi taloussuunnitelmakaudella tulee vuosikatteen tasoa lähentää suhteessa investointeihin.

Toiminnan tavoitteet

Kaupunginhallitus kävi keskustelua 18.6.2018 vuoden 2019 talousarviokehyksestä. Tuossa yhteydessä hyväksyttiin alustavat toiminnan tavoitteet talousarvion laadinnan pohjaksi siten, että yksiköiden on otettava huomioon tavoitteiden toteuttaminen kustannusvaikutuksineen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että yksiköt ottavat talousarvioesitystä laadittaessa huomioon tavoitteiden toteuttaminen kustannusvaikutuksineen.

Lisäksi hyväksyttiin Viiden tähden keskustan, Hiedanrannan, Raitiotien, Smart Tampereen, elinvoima- ja kasvupalveluiden allianssimallin sekä Vetovoimaisen elämyskaupungin kehitysohjelmat osaksi talousarvion jatkovalmistelua.

Talousarviovalmistelun eteneminen

Lauta- ja johtokuntien talousarvioesitykset valmistuvat 14.9.2018 mennessä. Valtuustoryhmien kommentit talousarviovalmisteluun saadaan 28.9.2018 mennessä. Pormestarin talousarvioehdotus esitellään 22.10.2018 ja kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 19.11.2018.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Kaupungin toimintayksiköitä kehotetaan aloittamaan vuoden 2019 talousarvion valmistelu perusteluissa kuvattujen tavoitteiden sekä tarkempien talousarvion laadintaohjeiden mukaan.

Kaupunginhallituksen 18.6.2018 hyväksymät alustavat toiminnan tavoitteet toimivat talousarvion laadinnan pohjana siten, että yksiköiden on talousarvioesitystä laadittaessa otettava huomioon tavoitteiden toteuttaminen kustannusvaikutuksineen.

Toimintayksiköiden tulee talousarviovalmistelussaan noudattaa talouden tasapainottamisohjelmaa ja sisällyttää lisäksi liitteenä esitetyt uudet ja vuodelta 2020 aikaistetut tasapainottamistoimenpiteet vuoden 2019 talousarvioesityksiin.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka Männikölle, johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle, kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille sekä controller Johanna Saariselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Asian käsittelyn kuluessa Atanas Aleksovski ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Ilkka Sasi kannatti Aleksovskin pöydällepanoehdotusta.

Kaupunginhallitus päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Reija Linnamaa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)