Kaupunginhallitus, kokous 15.11.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 535 Varautuminen  EU:n digitaalisen koronatodistuksen (koronapassin) käyttöönottoon kaupungin toiminnassa 

TRE:7818/06.01.01/2021

Valmistelija

 • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081 ja suhdetoiminta- ja markkinointipäällikkö Iina Ojala, puh. 040 801 6189, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio,​ puh. 040 514 4884,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

EU:n digitaalista koronatodistusta käytetään Suomessa koronapassina 16.10.2021 alkaen. Koronarajoitusten kohteina olevat toimijat voivat ottaa koronapassin käyttöön vapaaehtoisesti. Koronapassi on vaihtoehto viranomaisten asettamille koronarajoituksille Suomessa. Rajoitusten kohteena olevat toimijat voivat pyytää asiakkailtaan koronapassin näyttämistä sisäänpääsyn yhteydessä. Jos viranomainen joutuu sulkemaan tilan tai kieltämään yleisötilaisuuden kokonaan, koronapassi ei ole käytössä.

Koronapassia voi edellyttää esimerkiksi ravintoloissa ja yökerhoissa sekä yleisötilaisuuksissa, kuntosaleilla ja muissa urheiluun tai liikuntaan käytettävissä sisäliikuntatiloissa, uimahalleissa ja kylpylöissä, tanssipaikoissa ja ryhmäharrastustoimintaan käytettävissä tiloissa, huvi- ja teemapuistoissa, eläintarhojen sisätiloissa, sisäleikkipuistoissa ja sisäleikkipaikoissa sekä museoissa, näyttelytiloissa ja muissa vastaavissa kulttuuritiloissa.

Tampereen koronatilanteen mahdollisesti pahentuessa ja rajoitusten tiukentuessa kaupungin on linjattava koronapassin edellyttämisestä kaupungin omassa palvelu- ja muussa toiminnassa, mm. kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluissa, jotta palvelutoiminnan jatkuvuus voidaan turvata. Palvelutoiminnan ohella koronapassi mahdollistaisi toiminnan jatkuvuuden kaupungin vieraanvaraisuustoiminnassa ja kaupungin itse järjestämissä kutsuvierastapahtumissa. Koronapassin edellyttäminen voi osaltaan edistää myös rokotekattavuuden lisääntymistä.

Esitys koronapassin edellyttämisestä tilanteessa, jossa viranomaiset asettavat kokoontumis- tai yleisömäärärajoituksia, koskee seuraavia kaupungin toimintoja:

Tampereen kaupungin kulttuurin palveluryhmän yksiköt, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä vieraanvaraisuustoiminta ottavat rajoitusten vaihtoehtona käyttöön koronapassin, mikäli yleisörajoituksia asetetaan toimivaltaisen viranomaisen toimesta.

Koronapassin edellyttäminen koskee kulttuurin palveluryhmän seuraavia yksiköitä:

 • Museoiden näyttelyt ja tapahtumat
  • Historialliset museot
  • Tampereen taidemuseo
  • Sara Hildénin taidemuseo
 • Tampere Filharmonian konsertit
 • Kaupunkikulttuuriyksikön näyttely- ja tapahtumatoiminta
 • Kirjaston yleisötapahtumat lukuun ottamatta lainaustoimintaa ja kokoelmien asiakkaita
  • Koronapassin esittämistä ei voi edellyttää sellaisissa tiloissa ja paikoissa, joiden voidaan katsoa olevan tavanomaisen elämän tai lakisääteisten oikeuksien kannalta välttämättömiä tai olennaisia. Siksi kirjaston lainaustoiminnan ja kokoelmien asiakkailta ei voida edellyttää koronapassin näyttämistä.


Liikunta- ja nuoriso -palveluryhmä edellyttää koronapassin esittämistä vaihtoehtona rajoituksille uimahallien, kuntosalien ja kaupungin järjestämien liikunnanohjausryhmien toiminnassa. Koronapassi voi koskea vain yli 16-vuotiaita.

Koronapassin käyttöönotosta ei aiheudu ylimääräisiä henkilö- tai muita kustannuksia pääsymaksullisissa tilaisuuksissa, joissa on erillinen lipuntarkastus. Sen sijaan pääsymaksuttomissa matalan kynnyksen tilaisuuksissa (esim. Laikun näyttelyt) on varauduttava lisävalvontaan. Samoin esim. uimahalleissa nykyinen sisäänpääsykäytäntö ei mahdollista koronapassin esittämisen edellyttämistä ilman lisähenkilöiden osoittamista tarkistamiseen.

Mikäli kaupunki edellyttää koronapassin esittämistä eräissä palveluissa yleisö- ja kokoontumisrajoitusten voimaantullessa, on linjauksesta syytä informoida yksityistä kulttuuri- ja urheilutapahtumajärjestäjäkenttää laajasti.

Kaupungin päätös koronapassin edellyttämisestä ei koske kaupungin tiloissa vuokralaisten kuten seurojen järjestämää toimintaa eikä tapahtuma-alueiden maanvuokrausta. Kaupunki kuitenkin vahvasti suosittelee tiloissaan toimivia tapahtumajärjestäjiä ottamaan koronapassin käyttöön yleisötapahtumissa.

Kaupungin omassa vieraanvaraisuustoiminnassa koronapassin esittämisen edellyttäminen koskee:

 • Raatihuoneella järjestettäviä yleisötilaisuuksia,
 • Muissa tiloissa kuin Raatihuoneella järjestettäviä yleisötilaisuuksia, mukaan lukien kutsuvierastapahtumat, kuten kansainvälisen tasa-arvopalkinnon palkintojuhla.


Osa kutsuvierastapahtumista toteutetaan yhdessä eri kumppaneiden kanssa, jolloin koronapassin edellyttämisestä neuvotellaan muiden järjestäjätahojen kanssa yhdessä. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Palvelujen jatkuvuuden turvaamiseksi Tampereen kaupungin eräissä palveluissa edellytetään EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä yleisötilaisuuteen tai tilaan pääsemiseksi, mikäli toimivaltaiset viranomaiset asettavat kokoontumis- tai yleisömäärärajoituksia. 

Koronapassin edellyttäminen koskee perustelutekstissä kuvattuja palveluja. Koronapassin esittämisen edellyttäminen on vaihtoehto rajoituksille.

Kyseisiä palveluja järjestävät yksiköt kirjaavat tartuntatautilain 58 h §:ssä tarkoitettuun suunnitelmaan toimenpiteistä covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi tiedon siitä, että asiakkailta ja toimintaan osallistuvilta edellytetään koronapassin esittämistä.

Koronapassin edellyttäminen päättyy rajoitusten poistuessa tai viranomaisohjeiden muuttuessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

 • Lassi Kaleva ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Lauri Savisaarelle, suhdetoiminta- ja markkinointipäällikkö Iina Ojalalle ja lakimies Riikka Viitaniemelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Sari Tanus ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Koska ehdotus ei saanut kannatusta, se raukesi.

Asian käsittelyä jatkettiin.

Lassi Kaleva ehdotti, että päätösehdotus hylätään. Aarne Raevaara kannatti Kalevan hylkäysehdotusta.

Koska oli tehty kannatettu hylkäysehdotus, jota ei voitu yksimielisesti hyväksyä, asiasta oli äänestettävä.

Puheenjohtajan äänestysesitys: äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä: Esittelijän pohjaehdotus= JAA, Kalevan muutosehdotus= EI. Äänestyksen tulos: Esittelijän pohjaehdotus hyväksyttiin äänin 10-2, 1 tyhjä.

Äänestys
Esittelijän pohjaehdotus= JAA; Kalevan hylkäysehdotus= EI

Jaa
Anna-Kaisa Ikonen
Lauri Lyly
Kalervo Kummola
Aila Dündar-Järvinen
Milka Hanhela
Ida Leino
Kirsi Kaivonen
Brigita Krasniqi
Jouni Markkanen
Jaakko Stenhäll

Ei
Lassi Kaleva
Aarne Raevaara

Tyhjä
Sari Tanus

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Juha A. Ahonen, Pekka P. Paavola, Anna-Kaisa Heinämäki, Iina Ojala, Perttu Pesä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.