Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 108 Kiinteistö Oy Sammon Centerin ja Tampereen kaupungin välinen yhteistyösopimus 

TRE:1333/10.00.02/2021

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044 ja tontti-insinööri Jori Alanko, puh. 041 730 1457, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.4.2018 maapolitiikan linjaukset, jonka kohdassa 4.4. Hankekehittäminen todetaan, että kaupunki kannustaa toimijoita olemaan aktiivisia ja esittämään kehitysideoita, jotka voivat kohdistua kaupungin omistamiin maa-alueisiin.

Kalevassa Sammonkadun varressa sijaitsee vuokralaisen vuokraama tontti 837-119-0832-3. Tontilla on nykyisin vuonna 1990 valmistunut, kerrosalaltaan 2440 m2 suuruinen myymälärakennus. Tontilla 837-119-0832-3 on ollut 1950-luvun lopulla valimo. Vuokralainen on tietoinen, että alueen historian vuoksi alueen maaperän ja/tai pohjaveden tila tulee kaavaprosessin aikana tutkia. Vuokralainen on vastuussa kaikista hankekehittämisen vuoksi tehtävien ympäristöteknisten tutkimuksien ja mahdollisen pilaantuneen maan ja/tai jätejakeiden kunnostuksien aiheuttamista kustannuksista.

Alueen kehitysajatuksen ja aloitteen asemakaavan muutokselle on tehnyt vuokralainen. Vuokralainen on hakenut hallitsemansa tontin 837-119-0832-3 asemakaavan muuttamista 29.1.2020 päivätyllä hakemuksella. Vuokralainen tavoittelee kaavamuutoksella tontin käyttötarkoituksen muuttamista liikerakentamisesta asumiseen sekä kivijalkaliiketiloihin Sammonkadun puolella ja rakennusoikeuden lisäämistä. Vuokralaisen tavoitteena on rakentaa omistusasumista sekä noin kolmasosa MAL4 -sopimuksen mukaista kohtuuhintaista vuokra-asumista. Kaupunki ei pidätä rakennusoikeutta, kun vuokralainen tuo kumppanin, joka toteuttaa MAL4 -sopimuksen mukaista kohtuuhintaista asumista.

Tampereen kaupungin näkökulmasta hanke tukee kaupunkistrategian mukaista kestävää kasvua tuottamalla täydennysrakentamista tehokkaan joukkoliikenteen vyöhykkeelle. Hanke on Tampereen kaupungin maapolitiikan linjausten ja täydennysrakentamisen tavoitteiden mukainen.

Neuvottelujen pohjalta on kiinteistötoimi yhdessä lakimiesyksikön kanssa laatinut liitteen mukaisen kaupungin ja Kiinteistö Oy Sammon Centerin välisen, Kalevan kaupunginosan korttelin 832 kehittämiseen liittyvän 3.3.2021 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Liitteenä oleva, Tampereen kaupungin ja Kiinteistö Oy Sammon Centerin välinen, Kalevan kaupunginosan kortteliin 832 liittyvä ja 3.3.2021 allekirjoitettu yhteistyösopimus hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle sekä kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Sammon Center, Heikki Päätalo, kiinteistötoimi, Virpi Ekholm, Heli Toukoniemi, Jori Alanko, Juha-Matti Ala-Laurila, Patricia Nikko, Kirsi Grönberg

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.