Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 109 Kulttuuristrategian vuosiarviointi 2020 

TRE:6125/12.03.00/2019

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Jaakko Laurila, puh. 044 430 9014, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin kulttuuristrategia hyväksyttiin joulukuussa 2019 (kaupunginhallitus 02.12.2019 § 514). Strategian tavoitteena on tuoda kulttuuri yhä keskeisemmäksi osaksi kaupungin kehittämistä hyvinvoinnin, elinvoiman, vetovoiman ja pitovoiman näkökulmista. Strategia tarkentaa kulttuurin roolia Sinulle paras -kaupunkistrategiassa ja sitä toimeenpannaan kaikilla kaupungin palvelualueilla. Strategian toteutumista arvioidaan ja raportoidaan vuosittain päätöksen mukaisesti kaupungin johtoryhmälle, kaupunginhallitukselle sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnalle. Vuoden 2020 arviointiin on osallistunut henkilöitä useilta kaupungin palvelualueilta.

Koronapandemia on aiheuttanut kriisin kulttuuri- ja tapahtuma-alalle. Sekä yksityiset että julkiset kulttuuripalvelut olivat osan vuodesta auki rajoitetusti tai kokonaan suljettuna. Luovien alojen liikevaihto ja työllisyys on romahtanut. Kaupungin omaa palvelutoimintaa on voitu pääosin järjestää vaihtoehtoisilla tavoilla. Pandemia on mahdollistanut samalla uusien palvelumuotojen kehittämisen ja panostuksen strategiseen kehittämiseen. Kulttuuristrategian toimeenpano onkin alkanut koronatilanteesta huolimatta hyvin. Kaikilla palvelualueilla on toteutettu strategialähtöisiä ja strategian mukaisia toimenpiteitä, joilla on vahvistettu kulttuurin yhdenvertaisuutta, luovien alojen toimintamahdollisuuksia, kaupungin identiteettiä ja ympäristön viihtyisyyttä sekä Tampereen asemaa kansainvälisen tason kulttuuri- ja tapahtumakaupunkina. Kulttuuristrategia on toiminut myös viitekehyksenä Tampereen ja kumppanikuntien hakemukselle Euroopan kulttuuripääkaupungiksi.

Tulevaisuuden kunnan rooli painottuu yhä vahvemmin sivistykseen ja elinvoimaan, jolloin kulttuurin rooli korostuu entisestään. Huomiota tulee kiinnittää yhä enemmän kaikkien palvelualueiden roolin ja palvelualueiden välisen yhteistyön vahvistamiseen, jotta kulttuurin potentiaali voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti. Myös strategisten teemojen välisiin yhteyksiin tulee panostaa. Hyvin alkaneita kehityssuuntia tulee vahvistaa ja jatkaa pitkäjänteisesti.

Kulttuuristrategian sisältöjä otetaan huomioon uuden kaupunkistrategian valmistelussa. Kulttuuristrategian päivitystarpeita ja vaikuttavuusmallia tarkastellaan ja kehitetään samassa yhteydessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin kulttuuristrategian vuosiarviointi 2020 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Lauri Savisaarelle sekä kehittämispäällikkö Jaakko Laurilalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Jaakko Laurila, Lauri Savisaari, Pirkko Lindberg

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)