Kaupunginhallitus, kokous 15.6.2020

§ 281 Tampereen kaupungin lausunto Pirkanmaan sairaanhoitopiirille ja Pirkanmaan liitolle Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2020-2025 

TRE:3121/00.01.02/2020

Valmistelija

 • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintopäällikkö Tuula Haapio, puh. 050 547 6111, projektipäällikkö Kristiina Lumme, puh. 044 481 1052 ja suunnittelupäällikkö Mika Vuori, puh. 040 806 3132, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (Pshp) ja Pirkanmaan liitto ovat pyytäneet 13.5.2020 lausuntoa Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan 2020-2025. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli Tampereen kaupungin lausuntoa kokouksessaan 4.6.2020 § 56 ja esitti sitä hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle.

Terveydenhuoltolain 34 § edellyttää laatimaan valtuustokausittain alueellisen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman, jossa sovitaan samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien välisestä ja kuntien ja sairaanhoitopiirin välisestä yhteistyöstä. Suunnitelma on hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Viimeisin Pirkanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelma laadittiin vuosille 2017-2019 ja hyväksyttiin Pshp:n valtuustossa 11.12.2017. Edellisen suunnitelman aikataulu sovitettiin Sipilän hallituksen maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) -muutoksen aikatauluihin järjestämisvastuun siirtymisestä. Uudistus ei kuitenkaan toteutunut hallituksen kaaduttua. Valmistelun aikaisen Pirkanmaan alueellisen yhteistyön tuloksena syntyi toive sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisestä järjestämissuunnitelmasta. Lait eivät velvoita kuntia laatimaan sosiaalipalveluista järjestämissuunnitelmaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatiminen yhdessä nähtiin kuitenkin tärkeänä ja edesauttavan integraatiota ja palveluiden asiakaslähtöistä kehittämistä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on strateginen palveluiden kehittämisen ja alueellisen yhteistoiminnan asiakirja, jonka avulla voidaan myös edistää tuloksellisuutta palveluissa. Yhdistetyn järjestämissuunnitelman laadinta hyväksyttiin Pirkanmaan kuntajohtajien kokouksessa 25.10.2019, ja se päätettiin laatia vuosille 2020-2025. Suunnitelman laadinta on myös yhdistetty sisällöllisesti Pirkanmaalla toteutettavaan kuntavetoisen sote-muutoksen sisältöihin ja suunnitelmiin sekä valtakunnallisiin tiedossa oleviin kehityshankkeisiin, kuten tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan.

Järjestämissuunnitelmassa on kuvattu väestön hyvinvoinnin tila ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Järjestämissuunnitelmassa on kuvattu myös kaikkia palveluita läpileikkaavat painopisteet, jotka Pirkanmaan järjestämisvastuussa olevat sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajat valitsivat joulukuussa 2019.

Palveluiden järjestäminen -osuudessa esitellään alla näkyvät palvelukokonaisuudet, jotka sisältävät valitut läpileikkaavat painopisteet:

 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon palvelut
 • Erikoissairaanhoidon palvelut 
 • Päivystys, kiireellinen hoito ja ensihoito
 • Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
 • Aikuisten psykososiaalisen tuen palvelut
 • Ikäihmisten palvelut
 • Vammaisten palvelut
 • Kuntoutus 
 • Tukipalvelut
 • ICT ja tiedolla johtaminen


Kunkin palvelukokonaisuuden osalta on esitelty palveluiden nykytilanne, palveluihin kohdistuvat mahdolliset valtakunnalliset hankkeet tai hallitusohjelman kehittämistarpeet. Näistä on johdettu Pirkanmaalla toteutettavat ja suunnitelmaan kirjatut kehittämistoimenpiteet. Palvelukokonaisuuskohtaiset toimenpiteet ja mittarit löytyvät kunkin tekstiosuuden lopusta. Toimenpiteet on luokiteltu painopisteiden mukaisesti.

Tampereen kaupunki katsoo, että yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma edistää asiakaslähtöistä palvelua Pshp:n alueella. Palvelukokonaisuuskohtaisiin sisältöihin Tampereen kaupunki esittää seuraavia muutoksia:

Luku 4:

4. Kuntien ja eri toimijoiden pitkäjänteinen yhteistyötarve vahvemmin esille suunnitelmaan. Kaikki asiakkaat eivät ole yhteisiä, mutta integraation mahdollistaminen eri tavoin eri palveluissa asiakastarpeen mukaisesti edellyttää yhteistyötä.  

4.2. Sosiaalipalveluiden ja perustason mielenterveys- ja päihdepalveluiden tarjoaminen perusterveydenhuollossa (Tulevaisuuden sote-keskus) tulee ottaa vahvemmin esille suunnitelmassa.  

4.5. Lastensuojelun ja lasten- ja nuorisopsykiatrian yhteistyön vahvistaminen sekä yhteisten työmuotojen kehittäminen erityisen vaikeahoitoisten lasten hoidon varmistamiseksi tulee tuoda paremmin esille suunnitelmassa.

4.5. Perhetukikeskus Päiväperhon toiminnan laajentaminen maakunnalliseksi tulisi sisällyttää suunnitelmaan. (Päihdeongelmaisten raskaana olevien tai pienten lasten perheiden palvelut).

4.6. Kuntouttava työtoiminta, toimeentulotuki ja välitystilitoiminta tulisi sisällyttää suunnitelmaan.

4.7. Ikäihmisten ennalta ehkäisevät ja toimintakykyä tukevat palvelut tulee tuoda paremmin esille suunnitelmassa.

Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman luonnos päivitetään lausuntojen saavuttua, jonka jälkeen sen käsittelee ja hyväksyy terveydenhuollon järjestämissuunnitelman osalta Pirkamaan sairaanhoitopiirin valtuusto. Sairaanhoitopiirin hyväksynnän jälkeen Tampereen kaupunki hyväksyy järjestämissuunnitelman sosiaalipalveluiden (tai koko suunnitelman) osalta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan 2020-2025 annetaan perustelutekstin mukainen lausunto Pirkanmaan sairaanhoitopiirille ja Pirkanmaan liitolle.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru Kuosmaselle, projektipäällikkö Kristiina Lumpeelle sekä suunnittelupäällikkö Mika Vuorelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Jaakko Stenhäll liittyi kokoukseen.

Asian käsittelyn kuluessa Ilkka Sasi ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Minna Minkkinen kannatti Sasin ehdotusta.

Puheenjohtaja tiedusteli Sasin pöydällepanoehdotuksen saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Tiedoksi

Haapio Tuula, Närhi Maritta, Patronen Mari, Päivänen Maria, Torppa-Saarinen Eeva, Viitasaari Leena, Salkoaho Tuukka

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)