Kaupunginhallitus, kokous 15.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 282 Tampereen kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

TRE:2830/12.01.01/2020

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja
  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Yhteysjohtaja Tuukka Salkoaho, puh. 040 806 3086, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt kunnilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 15.6.2020 mennessä.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi oppivelvollisuuslaki ja laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi näihin uusiin annettaviin lakeihin liittyen perusopetuslakia, lukiolakia, ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, vapaasta sivistystyöstä annettua lakia, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia, valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettua lakia, opintotukilakia, koulumatkatukilakia, ylioppilastutkinnosta annettua lakia sekä eräitä muita lakeja.

Hallituksen esitys liittyy hallitusohjelman kirjauksiin oppivelvollisuusiän korottamisesta 18 ikävuoteen, ohjauksen vahvistamisesta, toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta sekä toisen asteen valmistavien koulutusten ja nivelvaiheen ohjauksen kehittämisestä. Esityksen tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa sekä varmistaa jokaiselle mahdollisuus toisen asteen tutkinnon suorittamiseen.

Hallituksen esityksessä oppivelvollisuuslaki ja siihen liittyvät muut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2021. Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annettava laki ja siihen liittyvät muut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022.

Tampereen kaupunki katsoo, että esitetyt uudistukset ovat koulutuspoliittisesti perusteltuja. Lähtökohtana tuleekin olla, että jokainen perusopetuksen päättävä nuori suorittaa vähintään toisen asteen koulutuksen tai tutkinnon. Saman aikaisesti yhtä tärkeää on, että jokaisella perusopetuksen päättävällä nuorella on tosiasialliset valmiudet toisen asteen opiskeluun ammatillisessa tai lukiokoulutuksessa.

Tampereen kaupungin näkemyksen mukaan esitetyt rakenteelliset uudistukset palvelevat tavoitetta saada kaikki nuoret suorittamaan vähintään toisen asteen koulutus tai tutkinto. Uudistuksen toteutuksen edellytys kuitenkin on, että valtio kompensoi oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvät maksuttomuuden kustannukset koulutuksen järjestäjille täysimääräisesti. Tampereen kaupunki pitää nyt esitettyjä tutkintokohtaisia kustannuksia liian matalina ja esitettyä rahoitusta riittämättömänä suhteessa uudistuksesta aiheutuviin kustannuksiin.

Kuntatalouden tilanne on ollut jo pitkään haasteellinen, ja koronapandemian seurauksena kuntien rahoituspohja on merkittävästi heikentynyt. Kriisillä tulee olemaan merkittäviä ja pitkäkestoisia taloudellisia vaikutuksia. Tasapainon turvaamiseksi kuntien menoja ei ole mahdollista kasvattaa. Mikäli hallitus ei varaa uudistuksen toteuttamiseksi riittävää rahoitusta, ei uudistusta tule toteuttaa tilanteessa, jossa taloudelliset ja sosiaaliset haasteet ovat kunnissa kasvamassa.

Tampereen kaupunki pitää oppivelvollisuuslain voimaan tulon aikataulua liian kireänä. Uudistusta tulee siirtää koronatilanne ja sen vaikutukset huomioiden. Tampereen kaupunki esittää, että oppivelvollisuuden laajentamista koskeva sääntely tulisi voimaan aikaisintaan 1.8.2022. Tämä antaisi kunnille ja koulutuksen järjestäjille riittävästi aikaa toteuttaa lain velvoitteet, valmistella sen vaatima rahoitus sekä huolehtia kevään 2020 poikkeustilanteen jälkihoidosta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Opetus- ja kulttuuriministeriölle annetaan liitteenä oleva lausunto.

Päätös

Opetus- ja kulttuuriministeriölle annetaan liitteenä oleva päivitetty lausunto.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Lauri Savisaarelle, johtaja Teppo Rantaselle, yhteysjohtaja Tuukka Salkoaholle, talousjohtaja Jukka Männikölle sekä lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suoniolle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Kalervo Kummola liittyi kokoukseen keskustelun aikana ja varajäsen Anneli Taina poistui.

Asian käsittelyn kuluessa puheenjohtaja Lauri Lyly ehdotti seuraavia muutoksia lausuntoluonnokseen:

"1.
Sivu 2 ylälaita ja sivu 7 yhteenvedon alku:
'Tampereen kaupunki katsoo, että esitetyt uudistukset ovat koulutuspoliittisesti perusteltuja.'
Muutetaan muotoon: 'Tampereen kaupunki katsoo, että esityksessä erityisesti rakenteelliset uudistukset ovat koulutuspoliittisesti perusteltuja.'

2.
8 sivu
Muutetaan kohta 'mikäli hallitus ei varaa uudistuksen toteuttamiseksi riittävää rahoitusta, ei uudistusta tule toteuttaa tilanteessa, jossa taloudelliset ja sosiaaliset haasteet ovat kunnissa kasvamassa.' muotoon 'mikäli hallitus ei varaa uudistuksen toteuttamiseksi riittävää rahoitusta, se estää uudistuksen onnistumisen tilanteessa, jossa taloudelliset ja sosiaaliset haasteet ovat kunnissa kasvamassa. Kunnilla ei ole varaa toteuttaa hanketta.'

Puheenjohtaja tiedusteli ehdotuksensa saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Minna Minkkinen teki seuraavat muutosehdotukset kaupungin lausuntoon:

"1.
Kappale poistetaan lausunnon kahdesta kohtaa. Kohdasta: Toimeenpanon aikataulu ja lausunnon keskeinen sisältö
'Tampereen kaupunki pitää oppivelvollisuuslain voimaan tulon aikataulua liian kireänä. Uudistusta tulee siirtää koronatilanne ja sen vaikutukset huomioiden. Tampereen kaupunki esittää, että oppivelvollisuuden laajentamista koskeva sääntely tulisi voimaan aikaisintaan 1.8.2022. Tämä antaisi kunnille ja koulutuksen järjestäjille riittävästi aikaa toteuttaa lain velvoitteet, valmistella sen vaatima rahoitus sekä huolehtia kevään 2020 poikkeustilanteen jälkihoidosta.'
Korvataan:
'Tampereen kaupunki pitää oppivelvollisuuslain vomaantulon aikataulua hyvänä. Hallituksen esityksessä oppivelvollisuuslaki ja siihen liittyvät muut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2021. Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annettava laki ja siihen liittyvät muut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022.'

Muutosesityksen perustelut
'Tarvitsemme nopeasti rakenteellisen uudistuksen mikä vähentää sosiaalisia haasteita, kuten oppismiseroja. Erityisen tärkeää tämä on poikkeusolojen jälkeen.'

2.
Oppivelvollisuuslain valvonta kappale
Korvataan sanat 'etsivä nuorisotyö' sanoilla 'nuorisotyö'.

Perustelut: Etsivä nuorisotyö on menetelmä joka ei ole esitetyn mukaista toimintaa. Etsivässä nuorisotyössä menetelmän nimenmukaisesti etsitään/löydetään asiakkaat, eikä käydä läpi rekistereitä. Valitettavasti menetelmän nimeä käytetään usein väärin. Lisätietoa etsivästä työstä: http://www.lanuti.fi/loader.aspx?id=be76a150-cf5f-4fd2-bcf6-70a64c387759&fbclid=IwAR1woe0KaxgosjbhggUhmJSyWsBibgLfIhzH3vNrB1A91SA_FrwEuFbm0Mo."

Matti Helimo kannatti Minkkisen ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta oli äänestettävä.

Puheenjohtajan äänestystapaehdotus nimenhuutoäänestyksestä hyväksyttiin.

Puheenjohtajan äänestysesitys: pohjaehdotus Jaa, Minkkisen muutosehdotus Ei. Äänestyksen tulos: Pohjaehdotus hyväksyttiin äänin 9-4.

Äänestys
Jaa
 Kirsi-Maarit Asplund
 Kalle Kiili
 Irja Tulonen
 Ilkka Sasi
 Kalervo Kummola
 Anne Liimola
 Kirsi Kaivonen
 Pekka Salmi
 Lauri Lyly

Ei
Jaakko Mustakallio
Olga Haapa-aho
Matti Helimo
Minna Minkkinen

Tiedoksi

Tuukka Salkoaho, Lauri Savisaari, Teppo Rantanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)