Kaupunginhallitus, kokous 15.6.2020

§ 287 Valtuustoaloite skeittipuiston rakentamiseksi Tesoman alueelle - Pekka Salmi 

TRE:6523/10.00.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Koski Timo, Suunnittelupäällikkö, Timo.Koski@tampere.fi

Perustelut

Valtuutettu Pekka Salmi esittää 21.10.2019 jätetyssä valtuustoaloitteessaan skeittipaikan rakentamista Tesoman alueelle.

Tampereella skeittaukseen liittyvien palveluiden suunnittelu- ja hallintovastuu jakaantuu Kaupunkiympäristön (yleiset alueet), Elinvoiman ja kilpailukyvyn (koulujen pihat) ja Sivistyksen (liikunta-alueet) palvelualueiden kesken. Kaupunkiympäristön palvelualue valmistelee yhdessä muiden hallintokuntien kanssa skeitin ja BMX-pyöräilyn viherpalveluohjelmaa. Ohjelma on tarkoituksena saattaa valmiiksi vuoden 2020 aikana. Työssä laaditaan kokonaissuunnitelma näiden hallintokuntien yhteisistä palveluista skeitti- ja BMX-pyöräilyn ympäristöjen osalta. Ohjelmassa esitetään uusien kohteiden rakentaminen, olemassa olevien kohteiden kehittäminen ja mahdollisesti poistettaviksi valikoituneiden kohteiden poisto. Vastaavia viherpalveluohjelmia on tehty mm. kentistä ja liikuntaympäristöistä, leikkipaikoista, koirapalveluista ja avoimina maisematiloina hoidettavista viheralueista.

Palveluiden järjestämisen yleisenä tavoitteena on parantaa asukkaiden virkistys- ja liikuntamahdollisuuksia sekä lisätä ympäristön viihtyisyyttä. Ohjelmoinnin tavoitteena on skeitti- ja BMX-pyöräilyn palveluiden tasapuolisuuden turvaaminen sekä palveluiden yleisestä laatutasosta huolehtiminen eri hallintokuntien vastuunjaosta huolimatta. Omaehtoisilla harrastuksilla, kuten rullalautailulla ja BMX-pyöräilyllä, on tulevaisuudessa entistä enemmän harrastajia. Seuraliikunta ei kultturellisista ja taloudellisista syistä houkuta kaikkia ja esim. skeitti- ja BMX-harrastajat kokevat tekemisen enemmän yhteisöllisenä elämäntapana kuin suorituskeskeisen urheilun harrastamisena. Osa näiden lajien houkutusta onkin niiden säännöttömyys ja valinnanvapaus yhdistettynä sosiaaliseen kanssakäymiseen. Omaehtoiset harrastukset vaativat kuitenkin kaupungilta tukea harrastuspaikkojen mahdollistajana.

Skeittaus eli rullalautailu ja BMX-pyöräilyn temppulajit ovat kaupungistumisen myötä vakiintuneita liikuntamuotoja sekä osa muuttuvaa ja elävää kaupunkikulttuuria. Usein skeittaus mielletään nuorisokulttuuriksi, mutta Suomessa alkaa lajin ikääntyessä olla myös suuri joukko ikääntyneitä aikuisia rullalautailijoita ja BMX-pyöräilijöitä. Valtakunnallisen, vuonna 2014 tehdyn skeittikyselyn mukaan skeittaajien keski-ikä on noussut paitsi lajia pitkään harrastaneiden määrän myös viime vuosina temppupotkulautailun eli skuuttaamisen suosion vuoksi. Lisäksi kyselyn mukaan harrastajamäärät talvisin ovat vain murto-osa siitä mitä ne ovat kesällä. Sisähallit eivät ruuhkaisuuden, pienuuden ja epäviihtyisyyden takia vedä yhtä paljon harrastajia puoleensa kuin ulkotilat.

Skeittipaikkoja käyttävät aktiivisesti yhä enenevässä määrin myös BMX-pyöräilijät, rullaluistelijat ja skuuttaajat eli temppupotkulautailijat.  Yksi skeittipaikkojen suunnitteluun liittyvistä haasteista onkin eri lajien harrastajien tarpeiden huomioon ottaminen. Tampereella rakennettiin ensimmäinen kansainvälisen tason skeittiparkki, Iso-Vilunen, joka otettiin käyttöön vuonna 2015. Alueella on myös BMX-pyöräilyn trail-rata ja trial-temppupyöräilyalue.

Skeitattavat katu- ja aukiotilat ovat tärkeä osa rullalautailua varsinaisten harrastuspaikkojen ohella. Valtakunnallisen skeittikyselyn perusteella skeittausta tapahtuu yhtä paljon kaupunkitiloissa ja skeittipaikoissa. Skeitattava arkiympäristö ja lähipaikat kuten koulujen ja nuorisokeskusten pihat ovat erityisen tärkeitä lapsille ja nuorille, harrastuksen vasta aloittaneille. Kaupunkitilassa skeittaamiseen liittyy kuitenkin monia ongelmia turvallisuudesta ja rakenteiden kestävyydestä meluun, joten tasaisesti ympäri kaupunkia sijoittuvat ja helposti saavutettavat skeittipaikat ovat tärkeitä.

Tampereella on viime vuosina tehty väliaikaisia skeittiympäristöjä yhteistyössä harrastajien kanssa korvaamaan harrastuspaikkaverkostoa. Rullalautailijat ovat itse olleet näiden paikkojen rakentamisessa avainasemassa ja aloitteellisia. Kaupunki on tukenut paikkoja materiaalikustannuksilla, kierrätysmateriaaleilla ja tiloilla. Nämä ovat tärkeitä ympäristöjä akuuttiin harrastepaikkojen tarpeeseen, mutta pitkällä tähtäimellä vakituisia harrastepaikkoja tarvitaan enemmän tulevina vuosina.

Virallisia skeittipaikkoja on tällä hetkellä Iso-Vilusella, Tesoman jäähallin parkkipaikalla ja Kirjastonpuistossa. Lisäksi Hiedanrannassa on skeittipooli ja -paikka ja Eteläpuistossa tilapäinen skeittipaikka. Niiden rakentamiseen kaupunki antoi avustusta Kaarikoirat ry:lle ja hankki materiaalit. Hallilan ja Vapaa-ajan maan skeittipaikat ovat poistuneet maankäytön muutosten johdosta. Aluevaraus skeittipaikalle on Santalahden rantapuistossa ja suunnittelun alla on skeittipaikka Soukkapuistoon. https://www.tampere.fi/tiedostot/s/NBockrsfL/Soukkapuisto_Massunlastenpuistovihersuunnitelma.pdf

Ohjelman tavoitteena on skeitti- ja BMX-alueiden kehittäminen ja toteuttaminen tarpeisiin nähden tasapuolisesti eri puolille kaupunkia. Tavoitteena on sijoittaa kohteet niin, että erilaiset alueet muodostavat riittävän, toimivan ja laadukkaan kokonaisuuden. Ohjelma käsitellään erikseen palvelualueiden lautakunnissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Pekka Salmen valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa todettuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Vs. suunnittelupäällikkö Timo Koski, puh. 050 345 7568, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Pekka Salmen valtuustoaloite ja yhdyskuntalautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa todettuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pekka Salmi, Anna Levonmaa, Marjaana Tuoriniemi, Kirsi Mäntysaari-Ukkola, Timo Koski

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)