Kaupunginhallitus, kokous 1.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 257 Palvelujen ennakko-ostot Suomen Hopealinjat Oy:ltä vuonna 2020 

TRE:3485/02.07.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Suomen Hopealinja Oy omistaa useita sisävesialuksia, joilla se harjoittaa laivaliikennettä Pyhäjärvellä. Lisäksi yhtiöllä on ravintolatoimintaa Viikinsaaressa ja maissa Tampereella. Tampereen kaupunki on yhtiön suurin osakas 30,5 prosentin omistusosuudella ja muita merkittäviä osakkaita ovat Hämeenlinna, Valkeakoski, Lempäälä, Akaa, VR-Yhtymä Oy, Kangasala ja Nokia. 

Yhtiön liikevaihto on viimeisen seitsemän vuoden aikana vaihdellut 2 milj. euron molemmin puolin ja toiminta on ollut pääosin tappiollista. Vuonna 2019 yhtiön liiketoiminta laajeni ja liikevaihtoa kertyi lähes 2,5 milj. euroa, jonka myötä myös kannattavuus kehittyi hienosti ja yhtiön nettotulos nousi plussan puolelle. Yhtiön taseen loppusumma on noin 2,3 milj. euroa ja merkittävin omaisuuserä on luonnollisesti laivat. Oman pääoman määrä on pieni ja vakavaraisuus heikko aikaisempien tappioiden myötä. Korollista velkaa yhtiöllä on noin 2 milj. euroa alusinvestointien johdosta. 

Korona-pandemiasta johtuen liikeotiminta on ollut kiinni koko kevään, mutta toiminta pyritään käynnistämään nyt kesäkuussa. On epäselvää, missä laajuudessa ja millä asiakasmäärällä se voidaan toteuttaa, kauanko erilaiset rajoitukset ovat voimassa ja miten asiakkaat tulevat käyttäytymään. Kuten moni muukin matkailu- ja vapaa-ajan yritys, on Hopealinjoillakin päällä vakava tilanne ja käynnissä kamppailu eloonjäämisestä. Tähän mennessä yhtiö ei ole saanut mitään julkista tukea. Liitteenä olevassa yhtiön toimittamassa tilannekatsauksessa on kuvattu vuoden 2020 toimintamahdollisuuksia tarkemmin.

Jotta yhtiön toiminta saataisiin turvattua poikkeusaikojenkin ylitse, tulee pääomistajien tukea yhtiötä taloudellisesti. Yhtiö esittää Tampereen kaupungille 60 000 euron suuruisen tuen myöntämistä Viikinsaaren avaamisen ja paikallisristeilyjen käynnistämisen mahdollistamiseksi. Yhtiö on ilmoittanut pyytävänsä tukea myös ainakin Hämeenlinnan ja Valkeakosken kaupungeilta. Yhtiö esittää, että Tampereen kaupungin tuki voisi koostua palveluiden ennakko-ostoista, jolloin saadulla rahalla turvataan yhtiön maksuvalmiutta vaikean kauden avaamisessa ja ennakko-ostot voidaan käyttää kaupungin harkitsemassa muodossa myöhemmin, kun olosuhteet sen sallivat.

Ennakko-ostoa käytetään ikäihmisten virkistystoimintaan sekä henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Suomen Hopealinja Oy:ltä ostetaan vuonna 2020 kohdentamattomia risteilypalveluja ennakkoon 60 000 eurolla.

Ostot maksetaan kustannuspaikalta 111120, Kaupunginhallitus, sisäinen tilaus 20041.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden rahoituspäällikkö Janne Saloselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Lausunnot

Talousjohtaja Jukka Männikkö:
Kaupunginhallituksen vuoden 2020 vuosisuunnitelmassa on varattu 152 000 euroa käytettäväksi kaupunginhallituksen vapaan harkinnan mukaan. Määrärahaa on jäljellä 115 000 euroa.

Lakimies Jyri Nuojua:
Ennakko-osto on luonteeltaan pienhankinta, koska hankinnan arvo jää alle julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) kansallisen kynnysarvon.

Tampereen kaupungin hankintaohjeen mukaan pääsääntöisesti maksut suoritetaan toteutuneiden ja hyväksyttyjen suoritteiden perusteella. Valtiontuen näkökulmasta tuki muodostuisi ainoastaan kohdennetun oston ja maksuhetken sekä palvelun saamisen välisestä koron määrästä. Vaikka osto tehdään ennakolta, ei osto vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, eikä vääristä tai uhkaa vääristää kilpailua. Lisäksi toimen vastikkeellisuuden vuoksi ostoa ei voida katsoa valtiontueksi EU:n valtiontukisäännösten perusteella.

Tiedoksi

Suomen Hopealinja Oy / Mari Vuorinen, Jukka Männikkö, tupa/talous, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.