Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 120 Selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä sekä arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 

TRE:1486/00.05.01/2020

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kiviaho Markus, Tarkastusjohtaja, Markus.Kiviaho@tampere.fi

Perustelut

Kuntalain sekä yksityiskohtaisemmin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman yleisohjeen mukaan kunnan tulee sisällyttää toimintakertomukseensa arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä selonteko niin kaupungin sisäisen valvonnan kuin kaupunkikonsernin konsernivalvonnan järjestelyistä.

Kaupungin hallintosäännön 83 §:n mukaan tarkastustoimikunnan tulee käsitellä kaupungin toimintakertomuksessa annettavat sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan selonteot sekä arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Selonteko sisäisestä valvonnasta

Sisäinen tarkastus on valmistellut kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen pohjalta selonteon Tampereen kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Selonteossa asiat on käsitelty yleisohjeessa esitetyn mallin mukaisessa järjestyksessä ja aihealueittain. Selontekoa varten kaupungin konserniyksiköt, palvelualueet ja - ryhmät sekä liikelaitokset kuvasivat hyvän hallinto- ja johtamistavan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelytavat, arvioivat niiden kehittyneisyyttä sekä määrittivät tarvittavat kehittämiskohteet.

Kuvausten ja itsearviointien perusteella on valmisteltu lauta- ja johtokuntien käsittelemät toimielinkohtaiset selonteot. Kuvausten ja selontekojen sekä sisäisen tarkastuksen arviointien pohjalta on valmisteltu lausuma kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan selonteoksi. Laadittu selonteko on osa kaupungin toimintakertomusta.

Selonteossa on kuvattu kaupungin sisäisen valvonnan järjestäminen perustuen kaupunginvaltuuston hyväksymään hallintosääntöön ja sisäisen valvonnan perusteet -päätökseen sekä kaupunginhallituksen määräykseen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta ja sisäisestä valvonnasta. Selonteossa on esitetty kaupunginhallituksen kokonaisarviona, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat tuottaneet pääosin kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta ja lainmukaisuudesta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanon tuloksellisuuden näkökulmasta keskeisiksi arvioidut kehittämistarpeet ovat:

  • hyvän hallinnon menettelyiden johdonmukainen noudattaminen päätöksenteossa ja kaupungin toiminnassa
  • kehitysohjelmiin ja merkittäviin investointeihin liittyvä riskienhallinta sekä valvonta ja raportointimenettelyt
  • julkisten hankintojen ja sopimusten hallinnan sekä sopimusperustaisen toiminnan valvonnan kehittäminen
  • riskien hallinnan tavoitteiden ja menettelyiden konkreettisempi määrittely ja kytkeminen toimintaan sekä tuloksellisuuden arviointiin. 

 

Selonteko on liitteenä.

Selonteko konsernivalvonnasta

Selonteko konsernivalvonnasta on vuoden 2019 osalta laadittu lähinnä tytäryhteisöjen toimitusjohtajien ja hallitusten puheenjohtajien kanssa käytyjen tavoite- ja omistajakeskustelujen pohjalta.

Omistajakeskusteluissa käydään läpi yhtenä osa-alueena mm. tytäryhteisöjen riskienhallintasuunnitelmien ja riskikartoitusten sisältö ja ajantasaisuus, yhtiön sisäisen valvonnan menettelyt sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan noudattaminen. Joka toinen vuosi on toteutettu myös tytäryhtiöiden johdolle sekä konsernijohdolle valvontaa koskeva itsearviointikysely, mutta vuosi 2019 oli välivuosi.

Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että konsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätetyt tavoitteet saavutetaan, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuuden arvo turvataan.

Konsernivalvonnan selonteko on laadittu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston esittämän mallin mukaisesti. Kaupunginhallituksen konsernijaoston käsittelyssä selonteko on 10.3.2020, ja se on osa kaupungin toimintakertomusta.

Joitain nostoja vuodelta 2019:

  • Käytyjen omistajakeskustelujen perusteella konsernin 15 tärkeimmästä jo liiketoimintaa harjoittavasta yhteisöstä 13 on käsitellyt riskienhallintasuunnitelman hallituksessa vuonna 2019 ja 2 vuonna 2018. Kaksi merkittävää infrayhtiötä, Raitiotie Oy ja Keskuspuhdistamo Oy, ovat kumpikin hyväksyneet riskienhallintasuunnitelmat hallituksissa vuonna 2019.
  • Kaupungin ja konserniyhteisöjen välisiä liiketapahtumia koskeva kilpailuneutraliteettivaatimus ja hankintalain sidosyksikköasemaa koskevia tulkintoja joudutaan selvittämään yhä useammin. Erityisen tarkan selvityksen kohteena KKV:lla oli Finnpark Oy.

 

Selonteko on liitteenä.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Konsernihallinnon strategia- ja kehittämisyksikön riskienhallinta, turvallisuus ja varautumistiimi on valmistellut arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Arvion laadinnassa on huomioitu kaupungin toimintayksikköjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaukset, selonteot, toimintaympäristöanalyysit ja riskiprofiilit sekä muu toimintavuoden aikana kertynyt tieto. Arvio on kirjanpitolautakunnan kuntajaoston esittämän ohjeen mukainen ja se on osa kaupungin toimintakertomusta.

Arvio on liitteenä.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Kiviaho Markus, Tarkastusjohtaja, Markus.Kiviaho@tampere.fi

Tarkastustoimikunta merkitsee tiedoksi selonteon sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä sekä arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selonteossa sisäisen valvonnan järjestämisestä on esitetty tunnistettuja kehittämistarpeita, joihin tehtiin lisäys kaupungin määräysten ja ohjeiden käytettävyyden arvioinnista ja parantamisesta.

Valmistelija

  • Kiviaho Markus, Tarkastusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tarkastusjohtaja Markus Kiviaho, puh. 040 160 1529, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Lyly Lauri, Pormestari

Selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä sekä arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tarkastusjohtaja Markus Kiviaholle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Markus Kiviaho, Heini Ruski

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)