Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 121 Sisäisen tarkastuksen toimintakertomus 2019 

TRE:1487/00.01.03/2020

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kiviaho Markus, Tarkastusjohtaja, Markus.Kiviaho@tampere.fi

Perustelut

Kuntalain 14 §:n ja 39 §:n mukaan sisäinen valvonta on osa kunnan johtamista ja hallintaa. Sisäiseen valvontaan kuuluu muun muassa sisäinen tarkastus, jonka tehtävänä on riippumattomasti ja objektiivisesti varmentaa kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan toimivuutta.

Hallintosäännön 2 §:n mukaan sisäinen tarkastus on osa kaupungin johtamisjärjestelmää. Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen, sen tarkastustoimikunnan ja pormestarin alaisuudessa on sisäinen tarkastus. Sisäisen tarkastuksen asema kaupunginhallituksen tarkastustoimikunnan alaisuudessa turvaa luotettavaa hallintoa ja sisäisen tarkastuksen riippumattomuutta.

Sisäisen tarkastuksen valvonnasta, ohjauksesta ja kehittämisestä vastasi hallintosäännön 83 §:n mukaisesti tarkastustoimikunta, joka hyväksyi sisäisen tarkastuksen painopistealueet 2019 - 2022 ja vuosisuunnitelman 2019. Sisäinen tarkastus arvioi toimikunnan hyväksymän työohjelman mukaisesti toimintayksikköjen hallinto- ja johtamistapaa, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä ja tuloksellisuutta.

Tarkastustyö toteutettiin tehtäväkohtaisiin tarkastussuunnitelmiin perustuen ja se kohdistui kaupungin kaikkiin palvelualueisiin, liikelaitoksiin, osaan konserniyksiköitä ja Monetraan. Tarkastus- ja arviointityön tulokset on raportoitu neljännesvuosittain tarkastustoimikunnalle ja kaupungin johdolle sekä toimintayksikköjen vastuuhenkilöille. Tarkastusraporteissa esitettyjen suositusten toteuttamista on seurattu ja seurannan tulokset raportoitu puolivuosittain tarkastustoimikunnalle.

Kokonaisarvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Sisäisen tarkastuksen kokonaisarvio hyvän hallinto- ja johtamistavan sekä sisäisen valvonnan järjestämisen asianmukaisuudesta perustuu Tampereen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen hyväksymien hyvää hallinto- ja johtamistapaa sekä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevien päätösten arviointiin. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuutta koskeva kokonaisarvio perustuu hyvän hallinto- ja johtamistavan ja sisäisen valvonnan kuvausten arviointiin sekä sisäisen tarkastuksen suorittamiin tarkastuksiin.

Sisäinen tarkastus on voinut todentaa, että Hyvä hallinto- ja johtamistapa ja sisäinen valvonta -kuvauksia sekä laadittuja riskiprofiileja hyödynnetään aiempaa laajemmin kaupungin toimintayksiköissä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisessä. Sisäisen valvonnan toimeenpanon tuloksellisuus vaihtelee kuitenkin yksiköittäin ja toiminnoittain.

Sisäinen tarkastus on arvioinut sisäisen valvonnan tasoa arviointiasteikolla vihreä - keltainen - punainen. Kolmen tarkastuksen kokonaisarvioinnin tulos oli punainen, jolloin sisäisen valvonnan ei ole arvioitu olevan hyväksyttävällä tasolla. Kahdeksan tarkastuksen tulos oli keltainen, jolloin sisäisen valvonnan arvioitiin olevan tyydyttävällä tasolla. Seitsemän tarkastuksen tulos oli vihreä, jolloin valvonnan arvioitiin olevan pääosin hyvällä tasolla. Havainnoista ja suosituksista 24 prosenttia kohdistui hyvän hallintotavan noudattamiseen ja lainmukaisuuteen, 16 prosenttia tuloksellisuuteen, 22 prosenttia tiedon riittävyyteen ja 38 prosenttia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseen.

Yhteenvetona toimintaympäristön, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan analysoinnin sekä suoritettujen arviointien ja tarkastushavaintojensa perusteella sisäinen tarkastus toteaa, että kaupungin hallinto on toiminut pääosin toimintaa velvoittavien lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaisesti, ja että sisäinen valvonta on tuottanut kohtuullisen varmuuden kaupungin toiminnan tuloksellisuudesta ja lainmukaisuudesta.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Kiviaho Markus, Tarkastusjohtaja, Markus.Kiviaho@tampere.fi

Tarkastustoimikunta merkitsee toimintakertomuksen tiedoksi.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisättiin toimintakertomuksen kohtaan kokonaisarvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kehittämistarpeeksi kaupungin määräysten ja ohjeiden käytettävyyden arviointi ja parantaminen.

Kokouskäsittely

Keskusteltiin siitä, että sisäisen tarkastuksen toimintakertomuksessa pyritään jatkossa kuvaamaan läpinäkyvästi sisäisen tarkastuksen havaintojen merkittävyyttä eri näkökulmista.

 

Valmistelija

  • Kiviaho Markus, Tarkastusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tarkastusjohtaja Markus Kiviaho, puh. 040 160 1529, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 04 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Lyly Lauri, Pormestari

Sisäisen tarkastuksen toimintakertomus 2019 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tarkastusjohtaja Markus Kiviaholle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Markus Kiviaho, Heini Ruski

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)