Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 123 Yhteistyösopimus Metso Minerals Oy:n kanssa Lahdesjärven eteläosan työpaikka-alueen kehittämisestä 

TRE:1727/10.00.02/2020

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.4.2018 maapolitiikan linjaukset, jonka kohdassa 4.4. Hankekehittäminen todetaan, että kaupunki kannustaa toimijoita olemaan aktiivisia ja esittämään hankekehitysideoita, jotka voivat kohdistua kaupungin omistamiin maa-alueisiin. Kaupunkistrategiassa on tunnistettu kaupungin omistamien maa-alueiden hyödyntäminen yritysten innovaatiotoiminnan kehitysalustana. Strategian painopiste on, että Tampereen kaupunkiseudulla on parhaat edellytykset yritysten kasvulle ja sijoittumiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.8.2016 Lahdesjärven eteläosan työpaikka-alueen asemakaavan numero 8534. Kaava sai lainvoiman 22.12.2017. Asemakaavassa alueelle osoitettiin toteutettavaksi uusi katuyhteys Akulatinkatu sekä kahdeksan tonttia pääosin liikerakentamiseen. Kaavan hyväksymiskäsittelyn yhteydessä kaupunginvaltuusto edellytti, että alueen kalliolouhinnat tehdään keskitetysti kaupungin toimesta. Tampereen Infra toteuttaa louhintoja ja siihen liittyviä tarvittavia muita esirakentamistöitä 11.4.2019 antamansa tarjouksen perusteella. Tarjous esirakentamistöistä on 5.930.050 euroa. Esirakentamistyöt on budjetoitu toteutettavaksi vuosien 2019-2020 aikana.

Metso Minerals Oy teki kesällä 2019 linjauksen tekemänsä esiselvityksen pohjalta, että Lahdesjärven eteläosa on yrityksen tarpeeseen soveltuvin sijainti mahdollista uutta tuotantolaitosta varten. Uudella yksiköllä korvattaisiin Hatanpäällä sijaitsevat Metson toiminnot sekä Messukylässä ja Sääksjärvellä sijaitsevat varastot. Metson tarve kattaa koko nykyisen asemakaavan nro 8534 mukaiset kortteli- ja katualueet. Metson sijoittuessa alueelle noin 800 metrin pituista Akulatinkatua ei tarvitsisi toteuttaa. Metson sijoittuminen alueelle edellyttää asemakaavan muuttamista. Kaavamuutos on ohjelmoitu asemakaavoitusohjelmaan vuodelle 2020. Kaavamuutoksen tavoitteena on selvittää mahdollisuutta siirtää Metson Tampereen nykyiset toiminnot uuteen paikkaan Tampereella ja samalla mahdollistaa toimintojen kehittäminen, jotta yritys voi entistä paremmin palvella asiakkaitaan.

Metson sijoittuminen alueelle muuttaa esirakentamissuunnitelmaa siten, että tarvittava louhintamäärä kasvaa arviolta noin 87.250 m3ktr. Alustavan kustannusarvion mukaan louhintamäärän kasvaminen lisää esirakennuskustannuksia kaupungin toteuttaman aikataulun mukaisesti tehtyinä noin 1.500.000 (alv 0 %) eurolla. Metson tarpeista johtuvien esirakennuskustannuksia kasvattavien töiden suorittamisesta on sovittu yhteistyösopimuksessa. Näiden lisälouhintojen käynnistämisestä sovitaan Metson kanssa erikseen. Mikäli Metso irtisanoo yhteistyösopimuksen, sitoutuu se maksamaan kaupungille erikseen sovitusta louhintamäärästä aiheutuneet toteutuneet kustannukset. 

Ennen kaavaluonnoksen tai -ehdotuksen nähtäville asettamista kaupunki ei voi tehdä sitovia sopimuksia kaavan toteuttamiseen liittyvistä kysymyksistä. Yhteistyösopimuksella sovitaan ainoastaan asemakaavamuutoksen käynnistämisestä ja periaatteista, kustannusten jakamisesta sekä tulevan tontin luovuttamisesta. Tarkemmin asiasta sovitaan kaavaluonnoksen tai -ehdotuksen oltua julkisesti nähtävillä.

Asemakaavoituksen tuloksena kaupungin luovutukseen tulevan tontin vuokraus- tai myyntiesitykset tulevat erikseen hyväksyttäväksi voimassaolevan hallintosäännön mukaisesti. Mikäli Metso vetäytyy hankkeesta on yhteistyösopimuksen mukainen alue käytettävissä muuhun yritystoimintaan.

Neuvottelujen pohjalta on kiinteistötoimi yhdessä lakimiesosaston kanssa laatinut liitteen mukaisen kaupungin ja Metso Minerals Oy:n välisen 11.3.2020 allekirjoitetun ehdollisen yhteistyösopimuksen, jolla sovitaan Lahdesjärven eteläosan työpaikka-alueen kehittämisestä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Liitteenä oleva Tampereen kaupungin ja Metso Minerals Oy:n välinen 11.3.2020 allekirjoitettu Lahdesjärven eteläosan työpaikka-alueen kaavamuutokseen liittyvä ehdollinen yhteistyösopimus hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Metso Minerals Oy, Teppo Rantanen, Virpi Ekholm, Heli Toukoniemi, Patricia Nikko, Timo Antikainen, Anne Karlsson, Pasi Kamppari

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.