Kaupunginhallitus, kokous 16.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Särkänniemen, Mustanlahden, Onkiniemen ja Santalahden rantapuiston kehittämisen tilannekatsaus ja jatkotyön linjaukset 

TRE:7809/10.02.03/2014

Valmistelijan yhteystiedot

Hankejohtaja Tero Tenhunen, puh. 050 540 2860, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen uuden strategian 2030 ”Sinulle paras” tavoitteena on nostaa Tampere Pohjoismaiden vetovoimaisimmaksi elämyskaupungiksi. Tampereen strategisen kehitysohjelman Viiden Tähden Keskustan merkittävin kaupunkikulttuuria, tapahtumia ja matkailua koskevia tavoitteita toteuttava kokonaisuus on Särkänniemen, Mustalahden, Onkiniemen ja Santalahden rantapuiston alueista koostuva vetovoimainen keskustan järvenrantakaupungin elämyskeidas. Alueen kehittäminen tukee voimakkaasti kasvavaa tapahtumaelinkeinojen toimialaa ja tuo Tampereelle paljon lisää matkailijoita ja työtä. Alueen kehittämisellä on suuri aluetaloudellinen merkitys ja sen kehittäminen kokonaisuutena lisää Tampereen kilpailuetua muihin kasvukeskuksiin. Aluekokonaisuuden kehittäminen ja sen liittyminen osaksi keskustan palvelukokonaisuutta valtatien siirryttyä tunneliin vahvistaa keskustan länsipuolen vetovoimaa.

Särkänniemen alueen suunnittelun ja kehittämisen tilannekatsaus

Särkänniemen alueen yleissuunnittelu käynnistyi 2014 ja kaupunginhallitus hyväksyi huhtikuussa 2016 yleissuunnitelman, joka toimi 2017 käynnistyneen asemakaavoituksen viitesuunnitelmana. Asemakaavoitus on edennyt luonnosvaiheeseen ja viitesuunnitelmana toimivaa yleissuunnitelmaa on kehitetty rinnalla. Asemakaavaluonnos on tarkoituksena asettaa nähtäville ennen kesää.

Asemakaavan alueeseen kuuluvat Särkänniemen huvipuiston alue ympäristöineen, Mustalahden ja Kortelahden satamat, Onkiniemen tehdaskiinteistön alue, Sara Hildénin taidemuseon alue sekä entisen VT12 liikennealue kyseisen alueen kohdalla. Kehittämisen tavoitteina ovat varmistaa ja mahdollistaa Särkänniemen huvipuiston alueen toimintojen kehittämisen edellytykset Särkänniemi Oy:n esittämän tulevaisuuden vision mukaisesti, mahdollistaa hotelli-, ravintola- ja kylpylätoimintojen toteuttaminen Mustalahden sataman alueelle, luoda edellytykset Onkiniemen tehdaskiinteistöjen uudiskäytölle ja sen ympäristön täydennysrakentamiselle sekä Sara Hildénin taidemuseon kehittämiselle alueella. Sara Hildénille avataan myös oma katuyhteys Onkiniemen suunnalta, joka helpottaa museon saavutettavuutta ja huoltoa.

Alueen liikenneympäristö on tunnelin käyttöönoton jälkeen muuttunut ja liikennemäärät ovat vähentyneet merkittävästi. Tavoitteena on uudistaa koko alueen liikenneympäristö tukemaan alueen toimintaa ja saavutettavuutta kaikilla liikennemuodoilla. Suurin paino on alueen kevyen liikenteen yhteyksien parantamisessa Näsijärven ja Tammerkosken rantoja pitkin sekä keskustan ruutukaavaverkkoon. Alueen saavutettavuutta keskustan suunnasta parantaa Kortelahden ylittävä silta. Se on osa rannan virkistysreittiä, joka jatkuu keskustan ja Ranta-Tampellan suunnista Mustaanlahteen ja Särkänniemen elämyspuistoon, sekä sieltä edelleen Sara Hildénille ja rantaa pitkin Santalahteen. Alueen saavutettavuus julkisella liikenteellä paranee merkittävästi, kun raitiotien jatkolinja länteen toteutuu 2024 mennessä ja alueen lähelle tulee raitiotiepysäkki.

Ennen asemakaavan hyväksymistä tehdään Särkänniemi Oy:n kanssa yhteistyösopimus alueen toteuttamisen ehdoista. Sekä asemakaava, että yhteistyösopimus tulevat päätettäväksi normaalin päätösprosessin mukaisesti.

Ehdotettava linjaus jatkovalmistelua varten on, että Särkänniemen alueen asemakaavan sekä sitä toteuttavan yhteistyösopimuksen valmistelua jatketaan.

Onkiniemen kulttuuritehdas

Kaupungin tavoitteena on kaavoittaa Onkiniemen tehdasrakennusten alue osana Särkänniemen alueen asemakaavoitusta. Tehdasrakennukset ovat valmistuneet vuosien 1953-1955 aikana. Tehdastoiminta alueella loppui vuonna 1992. Tehdasrakennuksen ja voimalaitoksen pinta-ala on yhteensä 13.400 m2 ja kaupungin omistaman tontin pinta-ala on 22.000 m2. Onkiniemen alueella entiselle trikootehtaalle on spontaanisti syntynyt yhteisöllinen omaehtoisen kulttuurin keskus, josta voisi kaupungin myötävaikutuksella syntyä Tallinnan Telliskiven veroinen ympärivuotinen rosoinen kulttuurimatkailukohde.

Kaupungin suunnitelmana on järjestää suunnittelu- ja toteutuskilpailu Onkiniemen tehdasrakennusten myymiseksi sekä kehittämiseksi asemakaavoituksen luonnosvaiheessa. Kilpailu on luonteeltaan tontinluovutuskilpailu, jossa tehdaskiinteistön ostaja saa rakennettavakseen osan kortteliin kaavoitettavista asunnoista. Kilpailun pääasiallisena kohteena on alueen täydennysrakentaminen tontinluovutuksella. Rakennusoikeutta luovutetaan tehdaskiinteistön perusparannus- ja vuokrausvelvoitteella ja rakennus myydään kunnostettavaksi asemakaavassa merkittyyn käyttötarkoitukseen. Tontti vuokrataan tai myydään. Kilpailussa etsitään taloudellisesti toimivaa konseptia kulttuuritoiminnan säilymiselle ja kehittymiselle Onkiniemessä. Esitetyn liiketoimintamallin tulee mahdollistaa tehdasrakennusten peruskorjaus sekä kohtuuhintainen vuokrataso ainakin osassa kiinteistöä, jotta kulttuuritoimintojen sijoittuminen omaehtoisesti mahdollistuu. Toimintamallin tulee edesauttaa omaehtoista ja ei-kaupallista kulttuuritoimintaa järjestävien yhteisöjen toimimista kiinteistössä osana kaupallista muuta toimintaa. Kaupunki on valmis sitoutumaan pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen kilpailun voittaneen tahon kanssa niiltä osin, kuin Hyvinvointipalveluiden kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tarvitsevat alueelta tiloja. Tehdasrakennuksesta ja sen laajennuksesta jälleenvuokrataan tiloja Sivistys- ja kulttuurilautakunnan osoittamille ja tukemille avustusyhteisöille. Avoimia tilakysymyksiä on tällä hetkellä mm. Sara Hildénin taideakatemialla, Lastenkirjainstituutilla sekä Ahaa-teatterilla. Kaupungin vuokraamaa tilaa tehdasrakennuksessa tai sen täydennysosassa olisi alustavan arvion mukaan noin 4.900 m².

Onkiniemen kulttuuritehtaalla on suuri merkitys koko alueen kulttuuri-, matkailu- ja tapahtumaelinkeinojen tukemiselle. Monipuolinen kulttuuritarjonta lisää alueen houkuttelevuutta ja lisää kävijämääriä.

Esityksenä on, että Onkiniemen tehdasrakennusten myymiseksi sekä alueen kehittämiseksi asumisen, yritysten ja kulttuuritoimijoiden käyttöön järjestetään suunnittelu- ja toteutuskilpailu asemakaavoituksen luonnosvaiheessa liitteessä esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Tontinluovutuskilpailun ratkettua alueesta tehtävät  sopimukset tulevat päätettäväksi normaalin päätöksentekoprosessin mukaisesti.

Järvikeskus - Lake Center

Särkänniemen 2016 hyväksytyssä yleissuunnitelmassa Mustalahden satama-aluetta esitettiin kehitettäväksi keskustaan kytkeytyvänä tapahtuma- ja virkistysalueena, jonka koillisreunaan varattiin rakennuspaikka mahdolliselle Järviluontokeskselle. Kehittämistyön yhteydessä myös tätä konseptia on kehitetty, jonka yhteydessä siihen on tullut mukaan voimakkaampia kaupallisia matkailua ja vapaa-aikaa tukevia elementtejä. Nimi on samalla muutettu ytimekkäämmäksi Järvikeskukseksi. 

Järvikeskus on konsepti, jolla tavoitellaan Tampereelle ympärivuotista vetovoimatekijää, joka yhdistää matkailun, luonnon ja elämyksellisyyden. Järvikeskus on osa matkailun ekosysteemin kehittämistä ja toteutuessaan se on kansallinen ja kansainvälinen järvimatkailun kärkikohde tarjoten samalla hyvinvointi- ja aktiviteettipalveluja kaupunkilaisille ja matkailijoille. Konsepti yhdistää järvi- ja avantokylpylän, ravintolatoiminnan, Outdoor Center -toiminnan sekä seminaari- ja tapahtumatilan. Keskus toimii koko seudun porttina järvimatkailuun ja luontotiedon ja kestävän kehityksen näyteikkunana. Konseptikuvauksen on laatinut Ekokumppanit Oy yritys- ja yhteiskuntasuhteet palveluryhmän toimeksiannosta. Valmisteluun ovat osallistuneet useat eri toimijat ja kaupungin yksiköt. Pirkanmaan ympäristöohjelmassa todetaan, että Särkänniemen elämyskokonaisuuden yhteyteen perustetaan ympärivuotinen liikunnan, vesistä nauttimisen, hyvinvoinnin, luontomatkailun, vesitiedon ja luonnossa oppimisen keskus. Keskus toimii porttina luontoon ja linkittää Tampereen ympäröivään maakuntaan, kansallispuistoihin ja luontoon uudella tavalla. Järvikeskuksen mahdollista toteuttamista koskevat sopimukset tuodaan päätettäväksi normaalin päätöksentekoprosessin mukaisesti.  

Järvikeskuksen valmistelua esitetään jatkettavaksi Särkänniemen ja Mustanlahden sekä Kortelahden satamien kokonaisuuden kehittämisen yhteydessä ja osana matkailun ekosysteemin kehittämistä. Jatkovalmistelussa selvitetään hankkeen markkinaehtoisen toteuttamisen mahdollisuudet ja malli Järvikeskuksen operaattorin valitsemiseksi.

Särkänniemen palloilu- ja monitoimiareena

Pyynikin palloiluhallin peruskorjaamista ja laajentamista sekä Santalahden uuden palloiluhallin toteutusedellytyksiä on tutkittu vuoden 2017 aikana. Tarveselvitys valmistui alkuvuonna 2018. Tarveselvityksen mukaan Santalahti ei sovellu palloiluhallin paikaksi ja uuden paikan etsimistä jatketaan. Keskustan kehitysohjelma on jo aikaisemmin tutkinut kyseisen toiminnon sijoittumista Särkänniemen alueen yhteyteen. Tarkastelu osoitti, että palloiluhallin sijoittuminen Särkänniemen alueen yhteyteen olisi Viiden tähden Keskustan tavoitteita tukeva ratkaisu sekä se sisältäisi lukuisia synergioita alueella olevien ja sinne tulevien toimintojen kanssa. Särkänniemen kaavaluonnoksen pohjana oleva yleissuunnitelma sisältää varauksen 6.000 m2 monitoimiareenalle hyvällä paikalla suhteessa alueen muihin toimintoihin.

Esityksenä on, että Särkänniemen alueen soveltuvuus palloiluhallin sijainniksi selvitetään ja tutkitaan synergiat alueen muiden toimijoiden kanssa sekä vaihtoehtoiset rahoitus- ja omistusmallit. Kyseessä ei ole linjaus hallin sijoituspaikasta tai toteutuksesta, vaan toteutusedellytysten selvittämisestä kyseiselle paikalle. Mikäli selvitys osoittaa, että paikka on soveltuva palloiluhallin paikaksi, niin mahdollisesta jatkosta, toteutuksesta ja toteutusmallista tehdään erikseen päätökset kaupungin normaalien käytäntöjen sekä päätösprosessien mukaisesti.

Santalahden rantapuiston kehittäminen

Santalahden rantapuisto on tärkeä osa keskustan kehittämisohjelman kaupunkikulttuurin, tapahtumien ja matkailun edellytyksiä edistävää elämyksellistä järvenrantakaupunkia sekä tärkeä täydennys keskustan tapahtymapaikkojen verkkoon. Keskustan tapahtumaverkkoa kehitetään palvelemaan kaupunkistrategian mukaista tavoitetta olla pohjoismaiden johtava elämyskaupunki ja parantamaan tapahtumien järjestämisen sekä tapahtumaelinkeinojen edellytyksiä. Kaupunginhallituksen 6/2016 hyväksymässä Tapahtumatoiminnan suuntaviivat -asiakirjassa todetaan, että kaupungin elävöittäminen tapahtumien avulla otetaan huomioon yleisiä alueita suunniteltaessa. Yleisiä alueita ja kiinteistöjä peruskorjatessa sekä uudiskohteita rakennettaessa huomioidaan monikäyttöisyys ja tapahtumanäkökulma. Keskeisten julkisten tilojen ja alueiden pitää täyttää tapahtumajärjestämisen asettamat edellytykset ja mahdollistaa tapahtumien järjestäminen ekologisesti kestävillä toimintatavoilla. Samassa dokumentissa asetetaan kaupungin yleisten alueiden ja tapahtumarakenteiden kehittämisen tavoitteiksi, että kaupungissa on laaja valikoima korkeatasoisia ja monikäyttöisiä tiloja ja alueita, jotka mahdollistavat niin suurten kuin pientenkin tapahtumien järjestämisen, kaupungin infrastruktuuri huomioi tapahtumatoiminnan ja mahdollistaa kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut ja tapahtuma-alueita, -paikkoja ja -rakenteita kehitetään pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti.

Santalahden rantapuiston varustaminen palvelemaan myös tapahtumien järjestämistä osana keskustan muuta tapahtumapaikkojen verkkoa on hyväksytty osana Viiden tähden keskustan kehittämisohjelmaa vuonna 2017. Santalahden rantapuiston yleissuunnitelma hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 13.1.2015. Suunnitelma käsittää kolmen hehtaarin laajuudelta uutta puistoaluetta, joka syntyy järveä täyttämällä sekä lisäksi entistä puistoaluetta noin seitsemän hehtaaria. Toteutussuunnittelu vaiheessa osaan puistoaluetta lisätään tapahtumia mahdollistavia elementtejä, jotta puisto on kestävä myös tapahtumakäytössä. Tapahtumakäytön mahdollistava varustus on tarkoituksenmukaista ja edullinen ratkaisu tehdä samalla kun puiston varsinainen toteutus tehdään. Vastaavien tapahtumapaikkojen tapahtumien taloudellisista vaikutuksista tehtyjen selvitysten perusteella nyt tehtävän tapahtumavarustuksen investoinnin arvioidaan tulevan sen mahdollistamien tapahtumien kävijöiden aluetalouteen jättämien tulojen kautta kaupungille verotuloina muutamassa vuodessa takaisin.   

Santalahden rantapuisto on ollut perinteisesti avoin oleskelupuisto, jossa on paljon nurmialuetta vapaaseen oleskeluun ja pelailuun. Toteutussuunnittelussa huomioidaan elementit, joilla varmistetaan puiston toimiminen myös tapahtumakäytössä. Keskustassa ja sen välittömässä läheisyydessä olevat puistot, kuten Pyynikki, Tammerkosken rannat, Eteläpuisto jne. ovat perinteisesti olleet kaupunkilaisten viihtymis-, kokoontumis- ja tapahtumapaikkoja. Santalahden rantapuisto tulee valmistuttuaan olemaan laajasti kaupunkilaisten viihtymiskäytössä, mutta myös merkittävä lähivirkistäytymispaikka alueen asukkaille. Toteutusvaiheessa on tärkeää huomioida alueen korkea käyttöaste, jotta puisto pysyy toimintakuntoisena niin yleisötapahtumissa kuin omaehtoisessa viihtymisessäkin. Sijaintinsa puolesta Santalahti liittyy korkeatasoiseen ja poikkeukselliseen kokonaisuuteen yhdessä Särkänniemen ja Onkiniemen kanssa, luoden alueen, jolla on ainutlaatuinen potentiaali matkailun ja tapahtumatoiminnan saralla.

Tapahtuma-ala kasvaa ja kehittyy ollen jo merkittävä työllistäjä Tampereen alueella. Tapahtumat myös luovat alueelle imagoa ja antavat kaupunkimarkkinointiin hyviä elementtejä. Tapahtumat osaltaan tukevat yhteisöllisyyttä, joka on tärkeä osa kaupunkilaisten viihtyvyyttä kasvavassa kaupungissa. Santalahden rantapuistolle myös on kiistaton tarve monipuolisena tapahtumien järjestämisen paikkana. Keskustan läheisyydessä, missä on tarvetta tapahtumien järjestämiselle ja minne tapahtumanjärjestäjät ovat valmiita tapahtumia tuomaan, ei ole realistisia vaihtoehtoja vastaavalle nykyistä tapahtumapaikkojen verkkoa täydentävän tapahtumapaikan toteuttamiselle. Santalahden rantapuiston arvioitu osittainen käyttö tapahtumiin on vuosittain noin 20-25 vuorokautta sisältäen tapahtumien rakentamisen ja purkamisen. Tapahtumien rakentamisen ja purkamisen aikana alueen käyttö puistona on vain osin rajattu. Täysin rajattu muulta käytöltä alue on vain tapahtumapäivinä, joita on arvioitu olevan noin 5-6 vuosittain. Muina aikoina alue toimii normaalisti alueen lähipuistona ja virkistysalueena.

Monipuolinen tapahtumien järjestäminen mahdollistetaan suunnittelemalla ja varustamalla kaikki keskustan yleiset alueet, torit ja puistot siten, että ne mahdollistavat monipuolisten tapahtumien järjestämisen kilpailukykyisesti ja turvallisesti. Keskustan tapahtumaverkko palvelee tapahtumien järjestämistä tehokkaasti ja tasapuolisesti. Keskeinen tavoite keskustan yleisten alueiden varustamisessa normaalikäytön lisäksi myös tapahtumia järjestämistä tukevalla tekniikalla, kalustuksella sekä rakenteilla on tapahtumien turvallisen ja tehokkaan järjestämisen mahdollistaminen sekä mahdollisten häiriöiden minimointi. Santalahden rantapuisto on merkittävä parannus keskustan tapahtumainfrastruktuuriin ja mahdollisuus toteuttaa tavoitetta tulla Pohjoismaiden vetovoimaisimmaksi elämyskaupungiksi. Tapahtumia järjestetään kaikissa keskustan tapahtumapaikoissa tulevaisuudessakin ja uusi Santalahden rantapuisto vähentää painetta kasvattaa tapahtumien määrää nykyisissä keskustan jo kuormitetuissa tapahtumapaikoissa.

Ehdotettavat linjaukset jatkovalmistelulle ovat, että Santalahden rantapuiston kehittämistä jatketaan kaupunkilaisten vapaa-ajan alueeksi, asukkaiden lähivirkistysalueeksi sekä monipuoliseksi ja vetovoimaiseksi tapahtumapuistoksi. Valmistelua jatketaan siten, että mahdollistetaan monipuolisten tapahtumien järjestäminen kilpailukykyisesti, turvallisesti ja hyödyntäen tasapuolisesti kaikkia keskustan tapahtumapaikkoja.

Särkänniemi Oy:ltä sekä Visit Tampere Oy:ltä pyydetyt lausunnot Santalahden rantapuiston kehittämisestä ovat päätöksen liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Särkänniemen alueen asemakaavan ja sitä toteuttavan yhteistyösopimuksen valmistelua jatketaan.

Onkiniemen tehdasrakennuksen myymiseksi ja alueen kehittämiseksi järjestetään suunnittelu- ja toteutuskilpailu.

Järvikeskuksen valmistelua jatketaan. Jatkovalmistelussa selvitetään malli operaattorin valitsemiseksi.

Särkänniemen yleissuunnitelmassa esitetyn alueen soveltuvuus palloiluhallin sijainniksi selvitetään ja tutkitaan yhteiskäyttömahdollisuudet alueen muiden toimijoiden kanssa sekä vaihtoehtoiset rahoitusmallit.

Santalahden rantapuiston kehittämistä jatketaan kaupunkilaisten vapaa-ajan alueeksi ja keskustan tapahtumaverkkoa täydentäväksi tapahtumapuistoksi.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle, hankejohtaja Tero Tenhuselle sekä kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaarelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Asian käsittelyn kuluessa Ilkka Sasi ehdotti, että asia jätetään pöydälle 7.5.2018 kokoukseen saakka. Atanas Aleksovski kannatti Sasin pöydällepanoehdotusta.

Kaupunginhallitus päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle.

Tiedoksi

Teppo Rantanen, Tenhunen Tero, Leinonen Sakari, Miikka Seppälä/Särkänniemi Oy, Tuija Telén, Iina Ojala, Virpi Ekholm

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)