Kaupunginhallitus, kokous 20.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 584 Pirkanmaan kirjoituskilpailun palkintolautakunnan täydentäminen vuodelle 2022 

TRE:8604/00.00.03/2021

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kirjastopalvelujohtaja Niina Salmenkangas, puh 040 800 44004, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunginkirjasto järjestää vuosittain Pirkanmaan kirjoituskilpailun maakuntakirjastoalueen harrastajakirjoittajille.

Pirkanmaan kirjoituskilpailun palkintolautakuntaan kuuluu neljä jäsentä, joista kaksi on vuosittain erovuorossa. Erovuorossa ovat ohjaaja, näytelmäkirjailija Sirkku Peltola ja kääntäjä, runoilija Pekka Kytömäki. Lisäksi dosentti, tietokirjailija Olli Löytty on estynyt jatkamaan tuomaristossa vuonna 2022. Vuoden 2022 palkintolautakuntaan ehdotetaan uusiksi jäseniksi kirjailija Anni Kytömäkeä, toimittaja Tero Alankoa ja Annikin Runofestivaalin perustajaa, tuottaja-tiedottaja Simo Ollilaa. Lisäksi kirjailija Johanna Sinisalo jatkaa palkintolautakunnan jäsenenä.  

Pirkanmaan kirjoituskilpailun palkintolautakunnan jäsenet lukevat ja arvioivat kilpailuun vuosittain saapuvat noin 350-400 novellia ja runovalikoimaa. Jäsenet antavat lyhyet lausunnot parhaimmista teksteistä palkinnon saajien nimeämiseksi.

Hallintosäännön 41 §:n mukaan toimielinten puheenjohtajalle sekä jäsenelle mahdollisesti maksettavan työmäärään perustuvan kertapalkkion määrää kaupunginhallitus.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pirkanmaan kirjoituskilpailun palkintolautakuntaan vuodelle 2022 nimetään kahden erovuorossa olevan ja yhden estyneen jäsenen tilalle kirjailija Anni Kytömäkeä, toimittaja Tero Alankoa ja Annikin Runofestivaalin perustajaa, tuottaja-tiedottaja Simo Ollilaa.

Pirkanmaan kirjoituskilpailun palkintolautakunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkion 180 euroa/kokous lisäksi hallintosäännön liitteen 1, § 4:n mukaisesti työmäärään perustuva 350 euron suuruinen kertapalkkio.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Anni Kytömäki, Tero Alanko, Simo Ollila, Juha Ahonen, Niina Salmenkangas, Emma Salmi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.