Kaupunginhallitus, kokous 20.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 583 Salibandyn maailmanmestaruushopeamitalista palkitseminen 

TRE:8607/00.04.02/2021

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liikunta- ja nuorisojohtaja Pekka P. Paavola, puh. 050 554 5831, etunimi.p.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.12.2021 § 575 urheilumenestyksestä palkitsemisen periaatteista. Päätöksellä määritellään yhtenäiset käytännöt tamperelaisten tai tamperelaisseuroja edustavien urheilijoiden poikkeuksellisesta urheilumenestyksestä palkitsemisesta.

Päätöksen mukaisesti menestymisestä joukkuelajeissa MM-tason muissa kuin olympia- ja paralympialajeissa palkitaan kaupunginhallituksen harkinnan mukaan.

Salibandyn naisten ja miesten maailmanmestaruushopeajoukkueissa oli edustamassa Salibandy Club Classic ry:n viisitoista ja Koovee ry:n kaksi pelaajaa, valmentajaa tai huoltajaa. Naisten ottelut pelattiin Ruotsissa Uppsalassa ja miesten Suomessa Helsingissä.

Esitetään, että maajoukkueessa edustaneet pelaajat, valmentajat ja huoltajat palkitaan 600 euron henkilökohtaisella tunnustuspalkinnolla, yhteensä 10 200 euroa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupunki palkitsee Salibandy Club Classic ry:n ja Koovee ry:n edustajat vuoden 2021 salibandyn maailmanmestaruushopeasta 600 euron henkilökohtaisella tunnustuspalkinnolla.

Palkinnot, yhteensä 10 200 euroa, maksetaan kustannuspaikalta 113120, Kaupunginhallitus, tililtä 497000, Stipendit ja palkinnot, sisäiseltä tilaukselta 20041.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Talousjohtaja Jukka Männikkö:
Kaupunginhallituksen vuoden 2021 vuosisuunnitelmassa on varattu 150 000 euroa käytettäväksi kaupunginhallituksen harkinnan mukaan. Määrärahaa on jäljellä 116 365 euroa.

Tiedoksi

Salibandy Club Classic ry, Koovee ry, Lauri Savisaari, Pekka P. Paavola, Jukka Männikkö, Sanna Sipilä, Teija Forsten, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.