Kaupunginhallitus, kokous 20.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 581 Tesoman hyvinvointiallianssin vuoden 2022 tavoitekustannusosuus 

TRE:8631/02.02.01/2021

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelujohtaja, johtava ylihammaslääkäri Eeva Torppa-Saarinen, puh. 050 516 4018, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tesoman hyvinvointikeskus toimii julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sekä muiden toimijoiden kumppanuusmallilla, jossa Tampereen kaupunki ja Mehiläinen-ryhmittymä muodostavat allianssin. Kyseessä on innovatiivinen tulosperusteinen hankinta, jossa hyvinvointipalveluiden sijaan hankitaan hyvinvointia alueen asukkaille ja sen myötä hyvinvointia koko Tesoman alueelle. Palveluntuottajat sitoutuvat yhteisesti sovittuihin, asukkaiden hyvinvoinnin ja aktiivisuuden lisääntymistä edistäviin tavoitteisiin.

Tesoman hyvinvointiallianssin sopimuskauden toiselle sopimusjaksolle (2022-2024) ajoittuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtyminen Pirkanmaan hyvinvointialueelle.

Hyvinvointialue tullee kolmanneksi sopimuskumppaniksi Tesoman hyvinvointiallianssiin vuoden 2023 alusta alkaen. Neuvottelut tältä osin käynnistyvät keväällä 2022.

Tampereen kaupungin on näin ollen tarkoituksenmukaista päättää toisen sopimusjakson osalta vain vuoden 2022 tavoitekustannuksesta. Vuosien 2023 ja 2024 tavoitekustannuksista neuvotellaan myöhemmin yhdessä mahdollisen kolmannen sopimusosapuolen, Pirkanmaan hyvinvointialueen, kanssa.

Allianssin johtoryhmä on tehnyt esityksen avaintulostavoitteista ja mittareista toiselle sopimusjaksolle (2022-2024). Mittareiden tarkempi määrittely ja tavoitetasojen asettelu tehdään allianssin johtoryhmässä.

Allianssin johtoryhmän esitys vuoden 2022 tavoitekustannusosuudeksi on 15 842 783 euroa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tesoman hyvinvointiallianssin vuoden 2022 tavoitekustannusosuus 15 842 783 euroa hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru Kuosmaselle sekä palvelujohtaja, johtava ylihammaslääkäri Eeva Torppa-Saariselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Eeva Torppa-Saarinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.