Kaupunginhallitus, kokous 20.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 585 Vaikuttamistoimielinten palkkioita koskevan päätöksen korjaaminen 

TRE:3367/01.03.01/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hirvelä Heli, Hallintojohtaja, Heli.Hirvela@tampere.fi

Perustelut

Vaikuttamistoimielinten palkkioita on selvitetty kymmenen suurimman kaupungin osalta. Kymmenestä kaupungista kaksi jätti vastaamatta. Tarkoituksena oli selvittää, ovatko vaikuttamistoimielimille maksettavat palkkiot samassa suhteessa muiden kaupunkien vaikuttamistoimielimille maksettavien palkkioiden kanssa. Selvityksestä ilmeni, että Tampereella maksettava vammaisneuvoston, vanhusneuvoston ja maahanmuuttajaneuvoston 170 euron kokouspalkkio on  vertailukelpoinen muiden kaupunkien kanssa. Nuorisovaltuuston edustajalle maksettava kokouspalkkio 40 euroa valtuuston kokouksesta ja 20 euroa lautakunnan kokouksesta on maltillista tasoa.

Tampereen kaupungin nuorisovaltuusto on tehnyt kuntalaisaloitteen 9.4.2021. Nuorisovaltuusto haluaa tuoda esille kokouspalkkioiden vaatimattomuuden kaupungin toimielimissä. Aloitteen mukaan edustajat käyttävät paljon omaa aikaansa toimielinten esityslistojen läpikäymiseen yhdessä muun nuorisovaltuuston kanssa. Nuorisovaltuusto haluaa korostaa, että edustajat saavat miltei kymmenen kertaa vähemmän kokouspalkkiota samasta ajankäytöstä kuin kaupunginvaltuutetut. Samassa aloitteessa tehty esitys nuorisovaltuuston läsnäolo- ja puheoikeuden osalta ratkaistaan erikseen kaupunginhallituksen päätöksellä.

Vuonna 2017 valtuustoaloitteessa esitettiin, että nuorisovaltuutettujen palkkioita korotettaisiin silloisesta kymmenestä eurosta. Käytäntöjä selvitettiin muista kunnista ja kokouspalkkioita korotettiin tuolloin 10 eurolla lautakunnissa ja 15 eurolla valtuustossa. Nuorisovaltuusto esittää nyt kolme vaihtoehtoa palkkioiden mahdolliseen korottamiseen:

  1. Palkkio olisi sama kuin kaupunginvaltuutetuilla. Tämä käytäntö on mm. Joensuussa, Keravalla, Alavuudella, ja Hämeenlinnassa.
  2. Puolet kaupunginvaltuutetun palkkiosta.
  3. Peruspalkkio voisi olla esimerkiksi 30 euroa ja sen jälkeen jokaiselta alkavalta tunnilta lisää 10 euroa. 


Nuorisovaltuuston edustajien palkkioita kaupungin muissa toimielimissä selvitettiin muiden vaikuttamistoimielinten palkkioselvityksen yhteydessä. Vaikuttamistoimielimet nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto, vanhusneuvosto ja maahanmuuttajaneuvosto ovat edustamansa ryhmän osallistumis- ja vaikuttamiskanavia. Ne eivät ole kuntalain 30 §:ssä tarkoitettuja kunnan toimielimiä, jotka ovat kunnan viranomaisia ja voivat käyttää julkista valtaa. Näille ei voida delegoida toimivaltaa hallintopäätösten tekemiseen. Nuorisovaltuuston edustaja, kuten muukaan vaikuttamistoimielimen jäsen, ei ole kunnan luottamushenkilö, joten hän ei hoida tehtäväänsä virkavastuulla.

Toimimista nuorisovaltuuston edustajana toimielimessä täytyy ohjata aito halu perehtyä kunnalliseen päätöksentekomenettelyyn, eikä kokouspalkkio. Kokouspalkkion maksaminen nuorisovaltuuston edustajalle kaupunginvaltuuston ja lautakuntien kokouksiin osallistumisesta on perusteltua, mutta palkkion taso on kunnan harkittavissa.

Kymmenestä suurimmasta kaupungista ainoastaan kolmessa maksettiin kokouspalkkiota nuorisovaltuuston kokouksista. Tampereen kaupungissa nuorisovaltuuston kokouksista ei makseta kokouspalkkiota. Nuorten vaikuttamistoimielin on harjoittelua varten, jolla pyritään auttamaan nuoria löytämään keinoja parantaa nuorten asemaa ja samalla tuoda nuorten ääni esiin kaupungin päätöksenteossa. Tämän lisäksi nuoret ovat todenneet omassa johtosäännössään, että nuorisovaltuuston kokouksista ei makseta palkkiota.

Vammaisneuvosto on tehnyt kuntalaisaloitteen 27.4.2021 koskien palkkioiden maksamista Tampereen kaupungin vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmälle. Esteettömyystyöryhmä katselmoi ja lausuu kaupungin kohteista ilman, että heille maksetaan siitä korvausta. Rakennuslupaprosessissa ja rakennuslaissa esteettömyyslausunto edellytetään julkisissa ja kaupungin toiminnan kannalta keskeisissä kohteissa. Esteettömyystyöryhmä kokoontuu 11 kertaa vuodessa ja kokous kestää yleensä noin 2,5 tuntia. Tämän lisäksi esteettömyystyöryhmä käy katselmoimassa kohteita, mikä lisää työtuntien määrää huomattavasti.

Kaupunginhallitus päättää vaikuttamistoimielimien kokoonpanosta ja niiden alaisten työryhmien perustamisesta. Kaupunginhallituksen 3.6.2019 § 243 hyväksymässä vammaisneuvoston toimintaohjeessa todetaan, että vammaisneuvosto nimeää 8-henkisen esteettömyystyöryhmän. Yhteistoiminta-alueen kunnat voivat nimetä edustajansa ja tälle varajäsenen vammaisneuvostoon sekä esteettömyystyöryhmään. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Maahanmuuttajaneuvoston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston kokouspalkkioita ei koroteta. Kokouksesta maksetaan puheenjohtajalle 170 euroa ja jäsenelle 170 euroa.

Nuorisovaltuuston kokouksista ei makseta kokouspalkkiota.

Nuorisovaltuuston edustajille valtuuston ja lautakuntien kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota korotetaan seuraavasti: Valtuuston kokoukseen osallistumisesta maksetaan 80 euroa ja lautakunnan kokoukseen osallistumisesta maksetaan 60 euroa 1.8.2021 alkaen.

Tampereen kaupungin vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmälle maksetaan kokouspalkkiota 85 euroa kokouksesta. Katselmuksista ei makseta erillistä palkkiota.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Varonen Jukka, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Riikka Viitaniemi, puh. 050 526 3225 ja suunnittelija Miia-​Hannele Vuori,​ puh. 044 423 5109, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio,​ puh. 040 514 4884,​ etunimi. sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 9.8.2021 § 337 päättänyt vaikuttamistoimielinten palkkioista. Päätösehdotuksessa todetaan, että palkkioita ei koroteta ja, että sekä jäsenelle että puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 170 euroa. Palkkioita ei ole ollut tarkoitus laskea. Vanhan hallintosäännön palkkioliitteen mukaan toimielimen puheenjohtajana toimineelle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna. Neuvosto on palkkioiden maksussa rinnastettu toimielimeen. Tarkoituksenmukaista on toimia jatkossakin näin ja kaupunginhallituksen päätöstä § 337 tulee korjata tämän kohdan osalta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Vaikuttamistoimielinten palkkioita koskeva päätöstä 9.8.2021 § 337 korjataan seuraavasti:

maahanmuuttajaneuvoston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston kokouksesta maksetaan jäsenelle kokouspalkkiota 170 euroa ja puheenjohtajalle jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vaikuttamistoimielimet, Mari Taverne, Hanna Karojärvi, Kirsi Nurmio, Päivi Niskanen, Laura Saartoala, Jukka Tapiola, Aino Jokinen, tupa.talous@tampere.fi, palkat.pirkanmaa@monetra.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.