Kaupunginhallitus, kokous 21.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 302 Tampereen läntisen keskustan toimenpideohjelma (kehittämiskokousasia) 

TRE:590/00.01.02/2021

Valmistelija

 • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankejohtaja Tero Tenhunen, puh. 050 540 2860 ja hankekehityspäällikkö Mikko Siitonen, puh. 041 730 3249, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen keskustan uudistaminen on suunnitelmallinen kokonaisuus. Uudistamisella vastataan kaupungin kasvuun ja Tampereen strategian asettamiin päämääriin. Kehittäminen parantaa keskustaa asumisen ympäristönä, ajanviettopaikkana, matkailukohteena sekä elämysten ja elinkeinojen alustana. Uudistuva keskusta on vahva, mielenkiintoinen ja monipuolinen kokonaisuus nyt ja tulevaisuudessa. Läntisen keskustan kehittäminen on osa Viiden tähden keskusta –kehitysohjelmaa.

Tavoitteiden lunastamiseksi sekä itäisellä että läntisellä puolella keskustaa on käynnissä useita erilaisia kehityshankkeita. Itäisellä puolella uudistukset ovat edenneet nopeasti ja muutokset näkyvät katukuvassa. Läntisellä puolella kehityshankkeiden käyntiin lähteminen on vienyt enemmän aikaa, mutta jo nyt tehdyillä toimenpiteillä, kuten visiotyöllä, olemme onnistuneet saamaan alueelle positiivista huomiota, ja sen myötä aktivoitua myös hankekehitystä.

Ratkaisuja nykyisten käynnissä olevien kehityshankkeiden vauhdittamiseksi ja läntisen keskusta-alueen koko potentiaalin käyttöönottamiseksi haettiin läntisen keskusta-alueen visiotyöstä (2020). Koska läntisellä keskusta-alueella ei ole merkittäviä kaupungin omistamia maa-alueita, oli visiotyö menetelmä tarkastella aluetta uudella tapaa kokonaisuutena, etsien ideoita ja ratkaisuja, jotka ovat sekä kaupungin että yksityisten toteutettavissa.

Visiotyön raportissa esitetyt tunnistettavimmat, tärkeimmät ja eniten muutosta aikaansaavat kehittämisen teemat esiteltiin kaupunginhallitukselle 1.2.2021 § 44. Raportin ja kaupunginhallituksen lähetekeskustelun pohjalta on tunnistettu ja koottu kaupunginhallitukselle ehdotus niistä toimenpiteistä, joiden tehokkaimmin ja parhaiten nähdään tukevan näitä teemoja. Toimenpide-ehdotukset sisältävät eri tasoisia nopeita ja pidemmän aikavälin kehityshankkeita, toimenpiteitä sekä investointeja, joilla läntinen keskusta-alue on mahdollista tehdä yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi.

Läntiseltä keskusta-alueelta löytyy jo nyt monia matkailun, kulttuurin ja vapaa-ajan vetonauloja. Yhdessä uusien, käynnistettävien hankkeiden kanssa läntisestä keskusta-alueesta muodostuu suunnitelmallinen kokonaisuus, jossa alueen vetovoimatekijät, nykyiset ja uudet kehityshankkeet linkittyvät toisiinsa. Näillä toimenpiteillä ja ratkaisuilla varmistetaan niin kaupungin kuin yksityisten hankkeiden liikkeellelähtöä sekä maksimoidaan läntiseen keskustaan kohdistuvat hyödyt ja vaikutukset sekä korostetaan alueen ainutlaatuista kulttuuriperintöä, lisätään elämysten ja vapaa-ajan alueita sekä vahvistetaan kaupallista keskittymää. Tällä kokonaisuudella läntinen keskusta saadaan uudistettua

Toimenpiteet vuosille 2021-2022 ovat:  

Elämysten läntinen keskusta

 • Särkänniemen saavutettavuus ja palvelupolku keskustan raitiotiepysäkeiltä – selvitys 2022-2023
 • Särkänniemi – Amuri – Taidemuseo – Pyynikintori – Pyynikki – (viher- ja virkistysyhteys) yleissuunnitelma 2022
 • Selvitys Näsijärven henkilölaivaliikenteen kehittämisestä


Kulttuurin läntinen keskusta

 • Kulttuurikehän konseptisuunnitelma 2021-2022
 • Puutarhakadun yleissuunnitelma 2021
 • Kulttuurikehän toteutussuunnitelma 2022->


Kaupan läntinen keskusta

 • Keskustorin Kesäkeidas ja Aleksis Kiven kadun hidaskatupilotti kesä 2021
 • Takonraitin asemakaavoitus (asemakaavoitusohjelmaan) 2021-2022
 • Kuninkaankadun osittaisen kattamisen tutkiminen 2021
 • Kauppahallin korttelisuunnitelma 2022 ja konseptin päivittäminen yhdessä kauppahallin yrittäjien kanssa


Virkistyksen läntinen keskusta

 • Hämeenpuiston asemakaava 2022
 • Klingendahl kehittämissuunnitelma 2022

Asumisen ja yrittämisen läntinen keskusta

 • Kunkun parkki light -selvitys valtuuston 14.6.2021 pykälään §89 tekemän toivomusponnen mukaisesti
 • Taloyhtiöiden täydennysrakentamishankkeiden tukeminen
 • Keskitetyn pysäköintilaitoksen tutkiminen Amuriin
 • Läntisen keskustan pilotointikohteet


Lisäksi käynnistetään Eteläpuiston, Nalkalan ja Kaakinmaan kaavoitus uusien linjausten mukaisesti siten, kuin ne ovat asemakaavaohjelmassa vuonna 2023. 

Nopeat toimenpiteet kohdistuvat jo vuosille 2021-2022 ja ne on mahdollista toteuttaa nykyisillä 2021 talousarviomäärärahoilla sekä 2022 talousarviokehykseen esitetyillä määrärahoilla. Vuoden 2023 jälkeiset toimenpiteet ja investoinnit tullaan sisällyttämään uuden kaupunkistrategian tavoitteita vastaamaan päivitettävään Viiden tähden keskusta –kehitysohjelmaan.

Viiden tähden keskusta –kehitysohjelman TA2020-toimenpiteenä oli ”Läntisen keskustan vetovoiman vahvistamista koskeva visiotyö on valmistunut” ja TA2021-toimenpide on ”Läntisen keskustan visiotyön pohjalta laaditaan ja käynnistetään läntisen keskustan elävöittämisen toimenpideohjelma.”  

Kaupunginhallitukselle esitetään, että vuosien 2021 ja 2022 toimenpide-ehdotukset hyväksytään ja toimenpideohjelma hyväksytään jatkokehittämisen pohjaksi vuodesta 2023 eteenpäin.

Läntisen keskustan visiotyö käynnistyi 2019 joulukuussa ja sen tulokset julkistettiin 30.9.2020. Vuorovaikutteinen työ laadittiin yhdessä Tampereen kaupungin ja läntisen keskusta-alueen suurimpien kiinteistönomistajien kanssa. Raportti läntisen keskusta-alueen visiosta ja sen sisältämistä kehitysehdotuksista valmistui loppuvuodesta 2020. Se sisälsi visiotyölle asetetut tavoitteet ja uudet ratkaisut läntisen keskustan kehittämiseksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Läntisen keskustan toimenpideohjelma hyväksytään vuosien 2021-2022 osalta.

Toimenpideohjelma hyväksytään jatkokehittämisen pohjaksi vuodesta 2023 eteenpäin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, hankejohtaja Tero Tenhuselle sekä hankekehityspäällikkö Mikko Siitoselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiina Elovaara liittyi kokoukseen esittelyn aikana.

Tiedoksi

Tero Tenhunen, Mikko Siitonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)