Kaupunginhallitus, kokous 21.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 306 Vastuullinen hoito-organisaatio -mallin käyttöönotto 

TRE:3578/06.02.00/2021

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Kristiina Lumme, puh. 044 481 1052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Tampereella on kehitetty uudenlaista vastuullinen hoito-​organisaatio (VHO)-​mallia sydänpotilaan hoitopolkuun. Hoitopolkua sujuvoitetaan julkisen, yksityisen ja sydänjärjestöjen verkostomaisella yhteistyöllä.

Sydänpotilaan vastuullisen hoito-organisaation (VHO) osapuolia ovat Tampereen kaupunki, ​Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,​ Tays Sydänsairaala,​ Mehiläinen ja kumppanina Hämeenmaan Sydänpiiri ry. Toukokuussa 2021 osapuolet allekirjoittivat toteutusvaiheen sopimuksen, jossa on määritetty yhteiset tavoitteet ja niiden toteutumista kuvaavat avaintulosmittarit. Tampereen kaupunki toimii sopimuksessa sekä tilaajana että palveluntuottajana. Sopimuksella ei ole vaikutusta tilaajan ja palveluntuottajien välisiin mahdollisiin voimassaoleviin palvelusopimuksiin tai maksuihin.

Asiakkaan polku palvelujärjestelmässä ei ole yksittäisen palveluntuottajan täysin hallittavissa. Tämä pätee erityisesti monitoimijaisessa sydänpotilaiden hoitoketjussa, jossa myös järjestöillä on tärkeä rooli. Yhteinen kehittämistyö lähti liikkeelle tarpeesta sydänpotilaan hoitopolun eri osapuolten tiiviimmälle yhteistyölle ja palvelujen integraatiolle. Hoitopolun haasteet on tunnistettu ja kehitetty tapoja toimia yhdessä. Yhteistyö ja yhteinen tieto mahdollistavat hoidon paremman laadun ja vaikuttavuuden. Osana kehittämistä on otettu käyttöön etäpalveluita, aikaisen tunnistamisen sekä asiakkaiden ja heidän omaisten osallistamisen erilaisia malleja. Laaditun toteutusvaiheen sopimuksen myötä, palvelut ja toimintamallit otetaan osaksi toiminnan normaaleja käytäntöjä samalla varmistaen niiden asiakaslähtöisyys.

Yhdessä sovitut tavoitteet ja niiden seuranta mahdollistavat hoitopolun ohjaamisen ja kehittämisen edelleen asiakkaan laadukkaan hoidon varmistamiseksi. Sydänpotilaan vastuullisen hoito-organisaation tavoitteena on lisätä hoitopolun:

1) asiakaslähtöisyyttä,

2) vaikuttavuutta ja

3) kustannustehokkuutta.

Toteutusvaiheen sopimuksessa ajalla 2021-​2022 sydänpotilaiden hoitoketjun laatua ja kustannustehokkuutta arvioidaan valituilla avaintulosmittareilla ja toimintaa kehitetään edelleen.  Vastuullisen hoito-organisaation kehittämistyötä ohjataan ja seurataan osana säännöllisesti kokoontuvien kliinisen ryhmän ja ohjausryhmän työtä, joissa on eri toimijoiden edustus. Jatkossa kaupallisen mallin käyttöönottoa arvioidaan ja sen käyttöönotosta tehdään päätös vuoden 2022 aikana kun tietoa mittareiden toimivuudesta on kerätty riittävältä ajalta.  

Sydänpotilaan hoitoketjua on kehitetty useissa hankkeissa vuosina 2015-​2021, mm. Tulevaisuuden sydänhoidot -projekti 2015-​2016 ja Järjestäjän työkalut -hankkeissa vuosina 2018-​2019 ja 2020-​2021. Suomen itsenäisyyden rahasto Sitra toimi osarahoittajana hankkeissa. Nordic Healtcare group (NHG) toteutti keväällä 2021 vastuullinen hoito-organisaatio (VHO)-mallista ulkopuolisen arvion, jossa se totesi Tampereella tehdyn kehittämistyön olevan uudenlainen tapa toimia erityisesti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä yhdistäen mukaan myös järjestön palvelut. NHG arvioi myös, että mallin kaltaiset tavoitteelliset yhteistyörakenteet, yhteiset tavoitteet sekä mittaaminen luovat informaatio-ohjaukseen perustuvan kannustinvaikutuksen, jota kannattaisi laajentaa myös muihin hoitoketjuihin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Vastuullinen hoito-organisaatio -mallin käyttöönotto merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru Kuosmaselle ja suunnittelupäällikkö Kristiina Lumpeelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Iiris Suomela poistui kokouksesta.

Tiedoksi

Eeva Torppa-Saarinen, Sari Torkkeli, Teemu Ekola, Juha Vasala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)