Kaupunginhallitus, kokous 21.9.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 377 Tampereen kaupungin edun mukaisesti toimiminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimielinten kokouksissa 

TRE:5278/03.07.00/2020

Valmistelija

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
  • Salkoaho Tuukka, Yhteysjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Yhteysjohtaja Tuukka Salkoaho, puh. 040 806 3086, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 15 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa kuntayhtymien omistajaohjauksesta. Kuntalain 46 §:n mukaan omistajaohjaus tarkoittaa erilaisin toimenpitein myötävaikuttamista niiden yhteisöjen toimintaan, joissa kaupunki on mukana. Laissa erityisesti mainitaan toimenpiteenä ohjeiden antaminen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli kokouksessaan 7.9.2020 sairaanhoitopiirin talousarvioraamia. Päätöksen mukaan vuonna 2020 syntyvän alijäämän kattamiseksi sairaanhoitopiirissä aloitetaan selvitys PSHP:n maaomaisuuden myymiseksi ensisijaisesti konsernin sisäisenä kauppana. Lisäksi hallitus päätti, että hintojen tulee olla kustannuksia vastaavia.

Erityisesti päätös selvittää maaomaisuuden myyntiä konsernin sisäisenä kauppana on ristiriidassa Pirkanmaan kuntajohtajakokouksessa 17.8.2020 esitettyyn toteuttamistapaan nähden. Tuolloin kuntajohdon yksiselitteinen viesti sairaanhoitopiirille oli, että alijäämä tulee kattaa ensisijaisesti sijaintikunnille tapahtuvan maaomaisuuden myynnin kautta. 

Pirkanmaan kuntajohtajat esittivät myös kyseissä kuntajohtajakokouksessa sairaanhoitopiirille, että menojen kasvu voi vuonna 2021 olla kuntien maksukyky huomioiden välillä 2,2-2,6 prosenttia.

Talouden suunnittelussa on otettava huomioon myös tulevan sote-uudistuksen sisältämä muutosrajoitin. Muutosrajoittimen mukaan, että jokainen keskimääräisen valtakunnallisen tason ylittävä lisäeuro sosiaali- ja terveyspalveluihin vuosina 2021-2022 vähentää kuntien tulevia valtionosuuksia 60-prosenttisesti. Tämän muutosrajoittimen tarkoitus on hillitä sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten nousua ennen mahdollista sote-uudistusta.

Sairaanhoitopiirin alijäämän kattamisen osalta edelleen tarkoituksenmukaisin vaihtoehto on maaomaisuuden myynti sijaintikunnille. Tällöin kysymys olisi myös todellisesta kaupasta, eikä sairaanhoitopiirin konsernin sisäisestä kirjanpidollisesta kaupasta. Tampereen kaupungin osalta tämä tarkoittaisi Kaupin alueen maapohjan hankkimista sairaanhoitopiiriltä. Tämä on myös edellä kuvatun muutosrajoittimen vuoksi perusteltu vaihtoehto. Syntynyt alijäämä tulisi katettua investointina, eikä se rasittaisi kuntien käyttömenoja. Kunnat voivat kattaa investointinsa maanvuokratulojen kautta. Kunnat ovat myös tarkoituksenmukaisin taho maaomaisuuden kehittämiseen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kaupunginhallitus velvoittaa Tampereen edustajia toimimaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin päätöksentekoelimissä vuoden 2021 talousarviokäsittelyn yhteydessä Tampereen kaupungin edun mukaisesti seuraavasti: 

  1. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin on noudatettava talousarvion laadinnassa omistajien maksukykyä, jolloin hintojen keskimääräinen nousu voi olla enintään 2,9 prosenttia. Osana ratkaisua myös siirtoviivemaksusta tulee luopua.
  2. Alijäämä tulee kattaa ensisijaisesti sijaintikunnille tapahtuvan maaomaisuuden myynnin kautta.
  3. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserniin kuuluvien yhtiöiden ylijäämän palauttamista omistajille tulee jatkaa aiemmin sovitun mukaisesti.
  4. Valtion Pirkanmaan sairaanhoitopiirille osoittama suora tuki tulee mahdollisuuksien mukaan kohdistaa hoitovelan pienentämiseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Kalervo Kummola ja Aleksi Jäntti ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 5) kohdan perusteella ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru Kuosmaselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Jaakko Stenhäll saapui kokoukseen.

Tiedoksi

Tampereen edustajat PSHP päätöksentekoelimissä, Taru Kuosmanen, Vesa-Matti Kangas, Tuukka Salkoaho, Juha Vasala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)