Kaupunginhallitus, kokous 21.9.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 378 Tampereen päivänä 2020 myönnettävät palkinnot 

TRE:1655/00.04.02/2020

Valmistelija

  • Lyly Lauri, Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki palkitsee Tampereen päivänä 1.10. vuosittain ansioituneita henkilöitä Tampereen palkinnolla ja Tampereen I luokan kultaisilla ansiomitaleilla.

Tampereen palkinto myönnetään tunnustukseksi henkilölle, joka erityisen ansiokkaalla teollaan tai toiminnallaan on kunnostautunut lähimmäistensä tai yleensä yhteiskunnan hyväksi. Palkittavan teon tai toiminnan on liityttävä Tampereen kaupunkiin: teko tai toiminta on tapahtunut Tampereen kaupungin alueella tai kun toiminta on tapahtunut muulla pakkakunnalla kuin Tampereen kaupungin alueella, tulee palkittavan henkilön vakinaisen ja todellisen asuin- ja kotipaikan olla Tampereen kaupunki tai teon tai toiminnan olla aivan erityisesti hyödyksi Tampereen kapungille ja sen asukkaille.

Tampereen I luokan kultainen ansiomitali myönnetään huomionosoituksena henkilölle hänen ansioistaan Tampereen kaupungin hyväksi.

Liite on valmisteluasiakirjana salassa pidettävä palkintojen jakamiseen saakka.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Lyly Lauri, Pormestari

Tampereen palkinto ja Tampereen kaupungin I luokan kultaiset ansiomitalit myönnetään 1.10.2020 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Erika McSherry

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.