Kaupunginhallitus, kokous 22.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 117 Henkilöstökertomus 2020 

TRE:1959/01.00.02/2021

Valmistelija

  • Pietikäinen Niina, Henkilöstöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen,​ puh. 040 707 9147 ja controller Heidi Huumarsalo,​ puh. 044 481 1337,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio,​ puh. 040 514 4884,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin henkilöstökertomuksessa kuvataan kaupungin henkilöstöön liittyvät keskeiset tunnusluvut. Dokumentti jakautuu viiteen osaan: tavoitteet ja toteumat, henkilöstöpanokset, uskalla johtaa ja luota osaamiseen, tehdään, opitaan ja kehitetään yhdessä sekä työntekijäkokemus. Edellä mainittujen lisäksi esitetään keskeiset henkilöstötunnusluvut.

Tampereen kaupungin palveluksessa työskenteli vuoden 2020 viimeisenä päivänä 13 958 työntekijää (2019: 14 067). Henkilöstömäärä sisältää myös työ- ja virkavapaalla olevat. Henkilöstömäärä laski 109 henkilöllä edelliseen vuoteen nähden organisaatiomuutosten vuoksi. Tampereen Infra liikelaitos yhtiöitettiin 1.1.2020, jolloin 352 henkilöä siirtyi pois kaupungin palveluksesta. Hyvinvointipalvelut organisoitiin 1.1.2020 alkaen kahdeksi palvelualueeksi: sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueeksi sekä sivistyspalvelujen palvelualueeksi.

Palkallisten henkilötyövuosien määrä oli 12 606 henkilötyövuotta, josta palkkatuetun henkilöstön osuus oli 185 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet alittivat vuosisuunnitelman 51:llä. Vertailukelpoiset henkilötyövuodet kasvoivat 190 henkilötyövuodella. Toteutuneet henkilöstökulut vuonna 2020 olivat 629,0 milj. euroa. Henkilöstökulut alittivat vuosisuunnitelman 9,6 milj. eurolla pääosin sijaisten ja muun määräaikaisen henkilöstön vähenemisestä, rekrytointien viivästymisestä sekä täyttämättömistä tehtävistä johtuen. Vertailukelpoiset henkilöstökulut kasvoivat 20,9 milj. euroa (3,4 %).

Tampereen kaupungin panostukset työntekijäkokemukseen ja johtamiseen ovat tuottaneet tulosta. Työterveyslaitos on seurannut kunta-alan henkilöstön työn ja terveyden kehitystä Kunta10-tutkimuksella yli kahdenkymmen vuoden ajan. Viime syksynä toteutettuun kyselyyn osallistui noin 8 000 kaupungin työntekijää. Kunta10-tutkimuksen kaupunkitasoiset kokonaistulokset ovat paremmat kuin kertaakaan viimeisen kymmenen vuoden aikana erityisen haasteellisesta vuodesta huolimatta. Myös esimiesarviointien tulokset ovat korkealla tasolla kaupunkitasoisen kesiarvon ollessa 3,23 (2019: 3,14).

Koronapandemian aiheuttamat poikkeusolot vaikuttivat laajasti kaupungin henkilöstöön. Osa kaupungin henkilöstöä siirtyi etätyöhön. Keväällä 2020 kaupungin palveluja jouduttiin sulkemaan ja toimintoja supistamaan, jolloin noin 350 henkilöä siirtyi väliaikaisesti uusiin työtehtäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä perusopetuksen ruokajakeluun. Koronapandemialla oli vaikutusta myös sairauspoissaoloihin. Vuonna 2020 koko henkilöstön sairauspoissaolot kalenteripäivissä olivat 17,5 päivää henkilötyövuotta kohden (2019: 17,1). Koronapandemia vaikutti positiivisesti sairauspoissaoloihin niissä tehtävissä, joissa etätyön tekeminen on mahdollista. Sen sijaan asiakasrajapinnassa tapahtuvissa tehtävissä tiukennettiin rajoituksia töihin tulemisesta, mikä osaltaan lisäsi sairauspoissaoloja.

Henkilöstökertomus julkaistaan 25.3.2021 osoitteessa
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/talous-ja-strategia/toiminnan-ja-talouden-seuranta.html#henkilostotilinpaatos

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Vuoden 2020 henkilöstökertomus merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden henkilöstöjohtaja Niina Pietikäiselle, johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle sekä johtaja Lauri Savisaarelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Jaakko Mustakallio poistui kokouksesta.

Merve Caglayan liittyi kokoukseen.

Tiedoksi

Niina Pietikäinen, Heidi Huumarsalo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)