Kaupunginhallitus, kokous 22.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 118 Määräaikainen vapautus joidenkin tilavuokrien maksuvelvollisuudesta koskien kaupungin ja valtion asettamia toimintarajoituksia tiloissa 

TRE:2260/02.04.03/2020

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, tilapäällikkö Niko Suoniemi, puh. 040 806 2794 ja taloushallintopäällikkö Päivi Lehtinen, puh. 040 801 6019, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vallitseva poikkeustilanne COVID-19 -taudin hallitsemattoman leviämisen ehkäisemiseksi vaikuttaa kaupungin yritysten ja yhteisöjen toimintaan heidän kaupungilta vuokraamissaan tiloissa. Tällaisia tiloja vuokraavat mm. elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä sekä sivistyspalvelujen palvelualueen liikunta ja nuoriso -palveluryhmä sekä kulttuuri-palveluryhmä.

Eduskunta hyväksyi 8.3.2021 hallituksen esityksen, jonka mukaan majoitus- ja ravitsemistoimintaa koskevaa lakia muutetaan väliaikaisesti. Esitys mahdollistaa ravintoloiden ja muiden ravitsemisalan yritysten sulkemisen asiakkailta väliaikaisesti kolmeksi viikoksi. Väliaikainen sulku koskee kaikkia ravitsemisalan yrityksiä alueilla, joissa se on välttämätöntä epidemian kiihtymisen katkaisemiseksi eli epidemian leviämis- ja kiihtymisalueilla. Pirkanmaan koronaepidemia on leviämisvaiheessa.

Väliaikainen sulku koskee kaikkia ravitsemisalan yrityksiä epidemian leviämis- ja kiihtymisalueilla. Maakunnista, joissa väliaikainen sulku on voimassa, säädetään valtioneuvoston asetuksella. Asetus annetaan lain voimaantulon yhteydessä. Suljettavia ravitsemisyrityksiä ovat muun muassa kahvilat, ravintolat, baarit ja yökerhot, jotka ovat avoinna yleisölle. Rajoitus koskee myös terasseja. Poikkeuksena ovat ravintolat, jotka eivät ole avoinna yleisölle. Sulku ei siis koske esimerkiksi vanhainkotien ruokaloita tai henkilöstöravintoloita, jotka eivät ole auki muille asiakkaille. Ravintolat ja kahvilat voivat sulun aikana myydä noutoannoksia suoraan asiakkaalle tai toimittaa niitä joko itse tai muiden palveluntarjoajien välityksellä asiakkaalle.

Länsi- ja sisä-Suomen aluehallintavirasto on päätöksellään LSSAVI/3594/2021 päättänyt kieltää Pirkanmaan alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli kuusi henkilöä 11.3. - 31.3.2021. Päätöstä ei sovelleta oppilaitosten toimintaan, varhaiskasvatuksen ja ammattiurheilemiseen.

Edellä kerrotut pandemian hallitsemattoman leviämisen ehkäisemiseksi tehtävät toimenpiteet vaikuttavat kaupungin tilavuokralaisiin. Tällaisia tiloja on vuokrattu kaupungin uimahalleissa, liikuntatiloissa, museoissa ja kulttuuritiloissa kahvila- ja ravintolatoimintaa järjestäville yrityksille ja yhteisöille, kuntouttavaa työtoimintaa kaupungille järjestäville yrityksille ja yhteisöille, kaikille asiakkaille avoimia oppilaitosten ja henkilöstön ruokailua tuottaville yrityksille ja yhteisöille, kahvila- ja ravintolatoimintaa harjoittaville yrityksille ja kokoontumis- ja tapahtumatoimintaa järjestäville yrityksille ja yhteisöille. Lisäksi kaupunki on vuokrannut rakennuksissaan olevia liiketiloja yrityksille ja yhteisöille mm. Kauppahallissa, Frenckellissä ja Pyynikin uimahallirakennuksessa.

Vuokravapautta yrityksille ja yhteisöille esitetään edellä kuvattujen tilojen osalta yhden kuukauden ajaksi. Esitetyn vuokravapauden aikana vuokralainen saa harjoittaa vuokrasopimuksen tarkoittamaa toimintaa esim. ruoan ulosmyyntiä, lukuun ottamatta valtion viranomaisten asettaman toimintakiellon alaista toimintaa.

Maaliskuun osalta tilavuokralaskut ovat useimmille toimijoille jo tullut ja niihin on mahdollista hakea maksuaikaa talousjohtajan päätöksen 12.11.2020 § 8 Yritysten ja yhteisöjen laskujen maksuajan lykkäykset koronaviruspandemian aikana (TRE:6724/02.05.02/2020) mukaisesti.

Päätöksen mukaan pitkittyneen koronaviruspandemian vuoksi yritysten ja yhteisöjen saataviin voidaan harkinnanvaraisesti ja poikkeustilanteissa myöntää laskusta poiketen lisää maksuaikaa laskutettavan yrityksen tai yhteisön niin itse pyytäessä enintään kolme (3) kuukautta laskun eräpäivästä. Monetra Pirkanmaa Oy voi myöntää enintään 1 000 euron saataville maksuaikaa enintään kolme (3) kuukautta. Yli 1 000 euron saatavien lisämaksuajasta päättää kyseisestä saatavasta vastaavan kaupungin yksikön päällikkö tai tämän määräämä, myös näissä tilanteissa lisämaksuaikaa voidaan myöntää enintään kolme (3) kuukautta laskun eräpäivästä. Myönnettävältä uudelta maksuajalta ei peritä viivästyskorkoa. Maksulykkäyksen myöntävä yksikkö harkitsee myös vakuuden tarpeellisuuden. Tämä linjaus on voimassa 30.4.2021 asti, jonka jälkeen yritysten ja yhteisöjen saataville ei myönnetä lisämaksuaikaa Laskutus ja perintäohje -konsernimääräyksen mukaisesti, ellei tätä ennen tehdä uutta päätöstä poikkeusmenettelyn jatkamisesta.

Toimivaltainen viranhaltija laatii rajoituksen alaisia tiloja koskevat päätökset vuokravapautuksista maaliskuun 2021 aikana, josta ilmenee vuokravapautuksen saaja ja myönnettyjen vuokravapautusten kustannusvaikutukset.

Valtiontuen kannalta huomionarvoista ovat myös EU:n toimet ja linjaukset, erityisesti Komission tiedonanto Brussels, 19.3.2020 C(2020) 1863, jonka voimassaoloa Komissio on jatkanut 28.1.2021. Tukea voitaisiin mainitussa tiedonannossa todetuin tavoin myöntää suorina avustuksina, takaisin maksettavina ennakkoina sekä verotuen muodossa kyseisen yrityksen mihin tahansa kustannuksiin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kaupunki myöntää yhden (1) kuukauden vuokravapautuksen tilavuokralaisilleen, joiden toiminta on estynyt perusteluissa kirjatusti kaupungin ja valtion asettamien toimintarajoitusten vuoksi.

Yksilöidyt, valtion tai tartuntatautiviranomaisten asettamiin toiminnan rajoituksiin perustuvat päätökset vuokravapautuksista tehdään erikseen toimivaltaisen viranomaisen päätöksellä.

Toimivaltainen viranomainen voi päättää vuokravapaudesta uudelleen siinä tapauksessa, että tilanne jatkuu 31.3.2021 jälkeen samanlaisena ja toiminta on alueellisten tai kuntaa koskevien määräysten vuoksi estynyt.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle, johtaja Taru Kuosmaselle sekä johtaja Lauri Savisaarelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Teppo Rantanen, Lauri Savisaari, Taru Kuosmanen, Virpi Ekholm, Tommi Skön

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.