Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 296 Ensihoitajien ja palomiesten virkojen perustaminen Pirkanmaan pelastuslaitokselle 

TRE:3739/01.02.01/2020

Valmistelija

  • Ojanen Olli-Pekka, Pelastusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen, puh. 03 5656 2100, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä ja Pirkanmaan pelastuslaitoksella on yhteistoimintasopimus, jossa on sovittu Pirkanmaan pelastuslaitoksen toteuttamasta ensihoitopalvelun toimintakokonaisuudesta Pirkanmaalla. Ensihoito on Pirkanmaan pelastuslaitoksen hallinnossa erillinen talouskokonaisuus ja sillä on nollatulostavoite. Ensihoidon kustannuksista vastaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto on päättänyt 25.5.2020 pidetyssä kokouksessaan, että ensihoidon palvelutuotannossa jatketaan vuoden 2019 toteutuksen mukaisesti, sillä erotuksella, että Urjalassa toteutetaan ns. hybridiyksikkö ja Virroilla ja Ruovedellä pilotoidaan ensihoitoa, johon yhdistyy kotiin vietävät palvelut.

Tehty päätös tulee laajentamaan Pirkanmaan pelastuslaitoksen vastuualuetta Urjalan osalta. Pelastuslaitos tulee toteuttamaan ja vastaamaan ensihoitopalvelusta ympärivuorokautisesti (24/7) Urjalan kunnan alueella. Urjalassa ambulanssivalmius tullaan toteuttamaan pilottiluonteisesti moniviranomaisyksikkömallilla (ns. hybridiyksikkö). Henkilöstönä toimivat hoitotason ensihoitaja ja palomies -työpari siten, että työparilla on tarvittavat perustaidot ja tiedot molemmista tehtäväkentistä sekä tarvittava erikoisosaaminen. Toimintamallin perusajatuksena on raja-aidat rikkova viranomaisyhteistyö ja voimavarojen kustannustehokas hyödyntäminen. Yksiköllä on terveystoimen osalta täysimääräinen hoitotason ambulanssin kyvykkyys, sekä pelastustoimen osalta osittainen kyvykkyys. Toiminnan laajentuminen tulee edellyttämään ensihoitajan ja palomiehen virkojen perustamista.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen toteuttamassa ensihoitopalveluissa ambulanssien henkilöstönä työskentelee sekä terveydenhuollon henkilöitä että palomiehiä. Ensihoidossa työskentelevät henkilöt käyttävät välillisesti tehtävissään lääkärille kuuluvaa toimivaltaa potilaita tutkiessaan, hoitaessaan, lääkitessään sekä päättäessään potilaan jatkohoidoista. Pirkanmaan pelastuslaitoksen näkemyksen mukaan on tarkoituksenmukaista perustaa ensihoitajien työsuhteet virkoina.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen pohjoisella pelastusalueella pelastustoimen ympärivuorokautisen valmiuden parantamiseksi sekä työsuojelunäkökulma huomioiden on Vilppulan ja Virtain paloasemien ympärivuorokautinen valmius nostettava kahteen (2) palomieheen. Tähän asti yksi (1) palomies on ollut arkisin työvuorossa klo 16-07 ja viikonloppuisin 24 tunnin työvuorossa.

Esitetään, että Pirkanmaan pelastuslaitokselle perustetaan kuusi (6) ensihoitajan ja kaksitoista (12) palomiehen virkaa 1.10.2020 alkaen. Urjalan hybridiyksikköön sijoittuu kuusi (6) ensihoitajaa ja kuusi (6) palomiestä. Kuusi (6) palomiehen viroista sijoitetaan pohjoiselle pelastusalueelle. 

Ensihoitajien palkkauskustannuksista vastaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja palomiesten palkkakustannukset on otettu huomioon pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarviossa.                         

Perustettavien virkojen tiedot:

Ensihoitaja (6 virkaa)
Toimintayksikkö: Pirkanmaan pelastuslaitos/ensihoito
Nimike: 75189 ensihoitaja (hoitotaso)
Kustannuspaikka: 185300
Esimies: Isotalo Matti, pelastuspäällikkö
Palvelussuhteen laji: virka
Tehtäväkohtainen palkka: 2 535,10 euroa/kuukaudessa
Hinnoittelu ja tehtävänvaativuus: 03HOI030 taso 2
Asema: 0
Sopimus: KVTES
Työaika: 93, paloalan työaika, työsuojelupiirin myöntämä poikkeustyöaika 24h/vrk, 42h/vko

Palomies (6 virkaa)
Toimintayksikkö: Pirkanmaan pelastuslaitos/Eteläinen pelastusalue
Nimike: palomies
Kustannuspaikka: 185175
Esimies: Paunila Jyrki, palopäällikkö
Palvelussuhteen laji: virka
Tehtäväkohtainen palkka: 2 031,44 euroa/kuukaudessa
Hinnoittelu ja tehtävänvaativuus: 50104018
Sopimus: TS
Työaika: poikkeusluvan mukainen

Palomies (6 virkaa)
Toimintayksikkö: Pirkanmaan pelastuslaitos/Pohjoinen pelastusalue
Nimike: palomies
Kustannuspaikka 185201
Esimies: Salmela Mika, palopäällikkö
Palvelussuhteen laji: virka
Tehtäväkohtainen palkka: 2 031,44 euroa kuukaudessa
Hinnoittelu ja tehtävänvaativuus: 50104018
Sopimus: TS
Työaika: poikkeusluvan mukainen

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pirkanmaan pelastuslaitokselle perustetaan kuusi ensihoitajan virkaa ja kaksitoista palomiehen virkaa 1.10.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden hallintopäällikkö Esko Kautolle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Kalervo Kummola poistui ja varajäsen Anneli Taina liittyi kokoukseen.

Tiedoksi

Olli-Pekka Ojanen, Kari Alanko, Matti Isotalo, Teemu-Taavetti Toivonen, Jutta Heikkilä, Krista Kurppa, Sirkku Pispala, Sanna Latosaari, Päivi Aalto, Saija Micklin

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.