Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

§ 294 Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL4) -sopimus 2020-2023 

TRE:8166/00.01.07/2018

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Mikko Nurminen, puh. 040 801 2665, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sopimusmenettely

Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion välillä on solmittu vuodesta 2011 alkaen hallituskauden mittainen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus (MAL1, MAL2 ja MAL3). Sopimuksella tuetaan kaupunkiseudun kestävän yhdyskuntarakenteen toteutumista ja vähähiilistä liikkumista. Toteutettavat ratkaisut perustuvat valtuustojen hyväksymään Rakennesuunnitelmaan 2040. Sopimus nojaa kaikkien kuntien ja valtion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämisestä ja yhteistyön vahvistamisesta. Sopimus on luonteeltaan poliittinen.

Sopimuksella kunnat sitoutuvat muun muassa konkreettisiin asuntotuotantotavoitteisiin ja kestävän liikkumisen ratkaisuihin. Valtio sitoutuu puolestaan osoittamaan rahoitusta muun muassa joukkoliikenteen ml. raideliikenteen kehittämiseen, kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin sekä kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon.

Sopimuksen hyväksyvät valtuustot, ja sen poliittista valmistelua ohjaa seutuhallitus. Valmistelua tukevat seudun kuntajohtajakokous, seudulliset työryhmät ja seututoimiston asiantuntijat. Sopimuksen toteutumista seurataan vuosittain.

MAL-menettely on osa hallitusohjelmaa, ja se on käynnistynyt Tampereen kaupunkiseudun ja valtion pilottisopimuksella 2010-2011. Sopimus on kohdennettu aikaisemmin vain Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkisedulle. Pääministeri Marin hallitusohjelmassa menettelyn laajentamisesta Lahden, Kuopion ja Jyväskylän seuduille on linjaus.

Sopimuksen sisältö

MAL-sopimusluonnoksen 2020-2023 (MAL4) pääsisällöt ovat 1. Kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä sekä 2. Asumisen ja elinympäristön laatu. Sopimuksen fokus on kaupunkiseudun sisäinen toimivuus.

Sopimuksessa kuvataan myös keskeisiä lähtökohtia sekä muita sopimuksen toteuttamisen kannalta tärkeitä valtion toimenpiteitä, muun muassa valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Sopimuksen pitkäjänteisyyttä kuvataan 12-vuotisen tavoitetilan sen kehityspolun kautta. Sopimuksen varsinaiset toimenpiteet koskevat vuosia 2020- 2023. Ne ovat keskeisimpiä ja sopimusosapuolten yhteistyötä edellyttäviä toimenpiteitä, joiden toteutumista seurataan vuosittain. Sopimus päivitetään vuonna 2023, jolloin sovitaan seuraavan nelivuotiskauden konkreettisista toimenpiteistä ja rahoituksesta.

Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun neuvotteluryhmä ovat 29.5.2020 saavuttaneet neuvottelutuloksen MAL-sopimukseksi 2020-2023. Tampereen kaupunkiseudun seutuhallitus päätti hyväksyä kokouksessaan 12.6.2020 § 74 MAL-sopimuksen 2020-2023 neuvottelutuloksen 29.5.2020, lähettää neuvottelutuloksen jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi ja esittää, että valtuustot hyväksyvät sopimusehdotuksen yhdenmukaisena. Valtio tekee sopimuksesta valtioneuvoston päätöksen.

Yksittäisiä nostoja sopimuksesta koskien erityisesti hankkeita Tampereella:

Raitiotie

Sopimusosapuolet edistävät Tampereen raitiotien suunnittelua ja rakentamista pitkänteisesti. Valtio osoittaa rakenteilla olevan raitiotien osan 1 laajentamiseen (Hatanpään haara) kehitysvaiheeseen ja toteutukseen avustusta enintään 30 prosenttia ja enintään 5,448 milj. euroa. Edelleen valtio osoittaa osan 2 kehitysvaiheeseen ja toteutukseen avustusta enintään 24,87 milj. euroa sisältäen jo aiemmin myönnetyn 15,95 milj. euron valtuuden (lisäys noin 10 milj. euroa).

Edelleen valtio osoittaa seuturaitiotien laajentamista koskevaa yleissuunnittelun avustusta 30 prosenttia kustannuksista ja enintään 0,46 milj. euroa. Valtion osallistumisen alustavana lähtökohtana raitiotien laajentamisessa voidaan pitää nykyisen ja aiempien MAL-sopimuskausien kustannusjakoa kaupunkiseudun raitiotiehankkeissa.

Lähijuna

Sopimusosapuolet pyrkivät pitkäjänteisesti kehittämään seudun lähijunaliikenteen toimivuutta ja houkuttelevuutta. Lähijunaliikenteen pilotti toteutetaan 15.12.2019 - 31.12.2020. Valtion tavoitetilana on jatkaa henkilöjunaliikenteen hankintaneuvotteluissa vuoden 2020 jälkeisessä tilanteessa vähintään nykyisen pilotin tasoisena. Seudun lähijunaliikenteen edellytyksiä parannetaan. Tesoman junaseisake rakennetaan valtion ja Tampereen yhteistyössä. Hankkeen kustannusarvio on 4,2 milj. euroa, josta valtion osuus on 50 prosenttia ja enintään 2,1 milj. euroa ja Tampereen kaupungin osuus 50 prosenttia ja 2,1 milj. euroa.

Muut

Valtio ja Tampere jatkavat eri liikennemuotojen kehittämisen kannalta keskeisen Vaitinaron liittymän (vt 12/ kt 65) suunnittelua vuosina 2022-23. Tiesuunnitelma laaditaan kustannusjakoperiaatteella 50/50 prosenttia. Tiesuunnitelman laatimisen kokonaiskustannusarvio on 2 milj. euroa, josta valtion osuus 1 milj. euroa ja Tampereen osuus 1 milj. euroa. Hankkeen toteutuksesta ja sitä koskevista osapuolten rahoitusosuuksista neuvotellaan MAL-sopimuksen päivityksen yhteydessä.

Tampereen kaupunki ja valtio jatkavat yhteistyössä Tampereen asemakeskuksen ja henkilöratapihan kokonaisuuden valmistelua myöhemmin sovittavaa toteutusta varten.

Valtio ja kunnat jatkavat Tampereen järjestelyratapihan yhdyskuntarakenteellisten estevaikutusten vähentämisen yhteistyötä sekä mahdolliseen uuteen sijoituspaikkaa liittyvää selvitystyötä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus 2020-2023 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle ja johtaja Teppo Rantaselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Päivi Nurminen/Tampereen kaupunkiseutu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)