Kaupunginhallitus, kokous 23.3.2020

§ 133 Oikaisuvaatimus päätoimisen tuntiopettajan ottamisesta virkasuhteeseen Tampereen seudun ammattiopistoon  

TRE:6849/01.02.01/2019

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Koulutusjohtaja Ari Mäkitalo, puh. 050 441 8813, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungille on 26.1.2020 saapunut oikaisuvaatimus johtaja Outi Kallioisen päätökseen 17.1.2020 § 9 päätoimisen sähkö- ja automaatioalan tuntiopettajan ottamisesta Tampereen seudun ammattiopistoon (Tredu).

Tredussa on ollut avoinna päätoiminen, toistaiseksi voimassa oleva, ammatillisten tutkinnonosien virkasuhteinen tuntiopettajan tehtävä (sähkö- ja automaatioala). Hakuaika tehtävään oli 7.11.-20.11.2019. Yksi hakijoista haki päätökseen oikaisua, koska häntä ei ollut kutsuttu haastatteluun. Hän vaatii päätöksen kumoamista tai vaihtoehtoisesti kuuden kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen virheellisestä menettelystä. Hän perustelee vaatimustaan sillä, että hän on täyttänyt hakuilmoituksen mukaiset kelpoisuusehdot ja hänet olisi tullut kutsua haastatteluun.

Tredu on oikaisuvaatimuksen saavuttua selvittänyt asiaa ja päätynyt siihen, että oikaisuvaatimuksen tekijän kelpoisuuden määrittelyssä on tapahtunut virhe. Oikaisuvaatimus hyväksytään tarkoituksenmukaisuusperusteella, johtaja Kallioisen 17.1.2020 § 9 tekemä päätös kumotaan ja asia palautetaan takaisin valmisteluun.   

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Oikaisuvaatimus hyväksytään,

johtaja Kallioisen 17.1.2020 § 9 tekemä päätös kumotaan

ja asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Lausunnot

Lakimies Minna Kaipinen:

Yhdyn esitettyihin perusteluihin oikaisuvaatimuksen hyväksymiseksi, päätöksen kumoamiseksi ja asian palauttamiseksi uudelleen valmisteltavaksi.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, Ari Mäkitalo, Vesa Helminen, Minna Kaipinen, Sirpa Köppä, Elina Vehmaa, Maija Kirvesoja, Satu Kuivasto, Piritta Haapahuhta

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.