Kaupunginhallitus, kokous 23.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 132 Tampereen kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös 

TRE:7039/02.02.02/2019

Valmistelija

  • Männikkö Jukka, Talousjohtaja
  • Linnamaa Reija, Strategiajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539 ja strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Perustelut

Vuoden 2019 tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja kuntalain säännösten ja niiden nojalla annettujen ohjeiden sekä annettujen suositusten mukaisesti. Vuodesta 2019 on laadittu myös vuosikertomus, joka sisältää toiminnan keskeiset tapahtumat sekä yhteenvetotietoja kaupungin ja konsernin taloudesta.

Tilinpäätöksen 2019 tilikauden tulos muodostui 20 135 582,54 milj. euroa alijäämäiseksi. Tulos parani edellisestä vuodesta 38,7 milj. euroa ja toteutui 9,2 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Tilikauden alijäämäksi tuli 18,0 milj. euroa. Nettomenojen kasvu oli 2,7 prosenttia (3,7 prosenttia vuonna 2018) ja asukaskohtaisen toimintakatteen kasvu oli 1,4 prosenttia, (2,1 prosenttia vuonna 2018).

Verorahoitus kehittyi erittäin suotuisasti. Verorahoitusta kertyi 5,9 prosenttia (71 milj. euroa) vuotta 2018 enemmän. Verotulojen tilitykset kasvoivat 6,6 prosenttia (60,1 milj. euroa) ja valtionosuuksien määrä kasvoi 3,8 prosenttia (10,9 milj. euroa). Valtionosuuksien kasvusta selittyy 10,0 milj. euroa kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksiin liittyvän kompensaation maksatuksen aikaistuksella. Ilman tätä kertaerää valtionosuudet olisivat kasvaneet vain 0,9 milj. euroa eli 0,3 prosenttia.

Palkallisten henkilötyövuosien määrä oli 12 792 henkilötyövuotta, josta palkkatuetun henkilöstön osuus oli 256 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet alittuivat muutetun talousarvion 52:lla. Vertailukelpoiset henkilötyövuodet kasvoivat 186 henkilötyövuodella (1,5 prosenttia) ja kasvu ilman palkkatuettuja oli 182 henkilötyövuotta (1,4 prosenttia). Henkilötyövuosien määrä kasvoi pääasiassa Hyvinvoinnin palvelualueella, millä vastattiin palvelutarpeen kasvuun. Henkilöstökulut alittivat vuosisuunnitelman 2,7 milj. eurolla erityisesti henkilösivukulujen laskun vuoksi. Vertailukelpoiset henkilöstökulut kasvoivat 23,3 milj. euroa (3,9 prosenttia).

Talousohjelmalla saavutettiin noin 29,2 milj. euron taloudelliset vaikutukset, mikä oli 2,5 milj. euroa tavoitetta enemmän. Konserniyhtiöiden ja rahoituserien osuus kertymästä oli 9,1 milj. euroa.

Tilinpäätöksen 90,4 milj. euron vuosikate kattoi suunnitelmapoistoista 81 prosenttia. Ulkoiset nettoinvestoinnit olivat 153,9 milj. euroa. Koko kaupungin sisäiset erät sisältävät nettoinvestoinnit olivat 155,6 milj. euroa. Asukaskohtainen lainamäärä oli vuoden lopussa 3 337 euroa.

Vuoden 2019 lopussa Tampereen konsernitilinpäätökseen kuului yhteensä 76 konserniyhteisöä, joista kahdeksaa ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Tytäryhteisöjä oli 50 tytäryhteisöä, kuntayhtymiä kolme ja 11 konsernin kannalta olennaista osakkuusyhteisöä sekä neljä säätiötä. Konsernin tilikauden tulos oli 34,8 milj. euroa ylijäämäinen. Tilikauden 2019 tulos oli 87,6 milj. euroa parempi kuin edellisvuoden tilinpäätöksessä. Vuonna 2018 tulosta rasitti 45,9 milj. euron kertaluonteinen, satunnaisiin eriin kirjattu Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n omistuksen luovutus Tampereen korkeakoulusäätiölle.

Edelliseen vuoteen nähden tulosta parantaa etenkin verotulojen kasvu ja satunnaisten erien muutos.

Konsernin investointimenot olivat 392,5 milj. euroa ja investointimenot pienenivät 103,3 milj. eurolla edellisestä vuodesta. Konsernitaseen loppusumma oli 4 005,1 milj. euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 37 prosenttia. Konsernilla oli lainaa 1 913,9 milj. euroa eli 8 034 euroa asukasta kohden. Konsernin asukaskohtainen lainamäärä nousi edellisestä vuodesta 727 euroa.

Talousarvion toteumavertailu

Tilinpäätöksen talousarvion toteumaosa sisältää laskelmaosan, strategiaosan, palvelualueiden, kehitysohjelmien, konsernihallinnon ja taseyksiköiden talousarvion toteumavertailun sekä konsernin tytäryhteisöjen tavoitteiden toteuman. Talousarvion toteumavertailuissa on esitetty valtuuston talousarviossa hyväksymän sitovuustason mukaisten määrärahojen, tuloarvioiden, investointien ja toiminnan tavoitteiden toteumat ja niiden olennaiset poikkeamat talousarvioon perusteluineen.

Merkittävimmät negatiiviset poikkeamat muutettuun talousarvioon nähden olivat sosiaali- ja terveyslautakunnan 14,9 milj. euron, sivistys- ja kulttuurilautakunnan 1,9 milj. euron ja elinvoima- ja osaamislautakunnan 1,8 milj. euron toimintakatteiden ylitykset. Merkittävimmät positiiviset poikkeamat muutettuun talousarvioon nähden olivat asunto- ja kiinteistölautakunnan 5,1 milj. euron, ICT-kehittämisen 3,9 milj. euron, konsernihallinnon 3,9 milj. euron sekä yhteisten erien 2,9 milj. euron toimintakatteiden alitukset. 

Valtuustoon nähden sitovien erien negatiiviset poikkeamat talousarvioon (1 000 euroa):

Toimintakate:
Sivistys- ja kulttuurilautakunta -1 887
Sosiaali- ja terveyslautakunta -14 904
Elinvoima- ja osaamislautakunta, (pl. erikseen sitovat erät) -1 754
Elinvoima- ja osaamislautakunta, Ammatillinen koulutus -44
Asunto- ja kiinteistölautakunta, Hiedanranta -429
Yhdyskuntalautakunta, (pl. erikseen sitovat erät) -622
Yhdyskuntalautakunta, Smart Tampere -114

Liikeylijäämä:
Pirkanmaan pelastuslaitos -2

Nettoinvestoinnit:
Yhdyskuntalautakunta, (pl. erikseen sitovat erät) -1200

Toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Vuosi 2019 oli Tampereen kaupunkistrategian 2030 Tampere - Sinulle paras toinen toteutusvuosi. Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2019 talousarviossa strategian pohjalta kymmenen koko kaupunkia koskevaa toiminnan tavoitetta ja palvelualueille yhteensä 37 tavoitetta. Pirkanmaan pelastuslaitokselle asetettiin kolme tavoitetta ja liikelaitoksille yhteensä 13 tavoitetta. Tytäryhteisöille asetettiin yhteensä 110 tavoitetta, jotka tuovat esiin pääomistajan tahdon ja ohjaavat omistajan edustajien toimintaa muun muassa hallituksessa ja yhtiökokouksessa.

Talousarvion toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen strategiaan. Talousarviossa tavoitteita asetetaan ensisijaisesti toiminnan vaikuttavuudelle ja tuloksille. Toiminnan tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia, pois lukien tytäryhteisöille asetetut tavoitteet.

Kaupunkistrategiasta johdetuista 47 toiminnan tavoitteista 22 toteutui ja neljä toteutui osittain. 16 tavoitetta jäi kokonaan toteutumatta ja viisi tavoitteen toteutumista ei voitu arvioida. Liikelaitosten ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen 16 tavoitteesta 12 toteutui ja yksi toteutui osittain. Tavoitteista kaksi jäi kokonaan toteutumatta ja yhden tavoitteen toteutumista ei voitu arvioida. Tytäryhteisöjen 110 toiminnan tavoitteesta 66 toteutui ja 11 toteutui osittain. 30 tavoitetta jäi kokonaan toteutumatta ja kolme tavoitteen toteutumista ei voitu arvioida.

Tamperelaisten hyvinvointia koskevat tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitellusti. Ikäihmisten palveluissa onnistuttiin tavoitteen mukaisesti laitoshoidossa olevien ikäihmisten määrän osalta. Myös lastensuojelun asiakasmäärän kehitystä koskeva tavoite saavutettiin alustavien väestötietojen perusteella, joskin lastensuojelun asiakasmäärä lisääntyi 2,3 prosenttia edellisvuodesta. Pitkäaikaisasunnottomien määrä laski edellisvuoteen verrattuna. Erityistä tukea tarvitsevien osalta kelan työttömyysturvan saajien sijoittuminen aktiivitoimenpiteeksi luettaviin palveluihin laski viisi prosenttia vuoden takaisesta, vaikkakin oli edelleen 37 prosenttia korkeammalla tasolla kuin ennen työllisyyskokeilun alkua. Digitaalisten palvelujen käyttöönotto on ollut suunniteltua hitaampaa, eikä digitalisaatiolla tavoiteltavia tuottavuushyötyjä pystytty todentamaan.  

Kaupunkiympäristön kehittämiseen liittyvät tavoitteet toteutuivat osittain. Raitiotien osan 1 rakentaminen eteni suunnitellusti, mutta raitiotien osan 2 suunnitteluun liittyvä tavoite toteutui sen sijaan osittain. Rakennuslupaprosessin kesto ei lyhentynyt tavoitteiden mukaisesti eikä kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuuden kasvattamisessa pyöräilymäärien sekä joukkoliikenteen matkustajamäärien osalta saavutettu tavoitetasoa. Myöskään kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamisen tavoitetta ei saavutettu.

Tampereen työllisyystilanteessa tapahtui vuoden aikana lievää negatiivista kehitystä. Tampereen työttömyysaste nousi joulukuussa 2019 11,6 prosenttiin, kun se vuotta aiemmin oli 11,2 prosenttia. Ulkomaalaisten työttömien määrä ja työttömyysaste kasvoivat. Työmarkkinatuen kuntaosuus ei pienentynyt tavoitteiden mukaisesti, vaan toteutui 2,4 milj. euroa pienempänä kuin vuotta aiemmin ja 1,2 milj. euroa pienempänä vuoden 2018 vuosisuunnitelmaan verrattuna. Myöskään ammatillisen koulutuksen negatiivisten eroamisten määrän osalta ei saavutettu tavoitetasoa.

Tampereen vetovoima kulttuuri-, matkailu- ja tapahtumakaupunkina on kasvanut strategian tavoitteiden mukaisesti, mistä yhtenä osoituksena on kaupungin keskeisten kohteiden vierailijamäärien kasvu edelliseen vuoteen verrattuna. Suurinta kasvu oli Muumimuseossa sekä Tampereen Taidemuseossa. Tampereella yöpyneiden ulkomaalaisten matkailijoiden määrä ei kuitenkaan saavuttanut asetettua kasvu­tavoitetta, vaan laski 15,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Kaupunkitasoiset, organisaation toimintakykyyn liittyvät tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitellusti, pois lukien sairauspoissaolojen ja nettomenojen kasvun negatiivinen kehitys. Kaupungin vuoden 2019 tilikauden tulos toteutui asetettua tavoitetta parempana, mutta jäi silti 20,1 milj. euroa alijäämäiseksi.

Liikelaitosten ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen tavoitteet saavutettiin pääosin suunnitellusti. Suurimmat haasteet liittyivät sairauspoissaolojen ja tapaturmien määrän vähenemiseen sekä vesijohtoverkoston laskennallisen uusiutumisajan vuosimäärään.

Lautakuntien ja konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelmissa määritellään talousarviossa asetettuja tavoitteita toteuttavia toimenpiteitä. Lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmien toteutumisesta on raportoitu kullekin lautakunnalle kolmannesvuosittain. Konsernihallinnon taloutta on raportoitu toiminnan ja talouden katsauksissa sekä tilinpäätöksessä. Palvelu- ja vuosisuunnitelman toimenpiteistä on raportoitu ylimmän johdon tavoite- ja kehityskeskusteluissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös allekirjoitetaan ja jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Konsernihallinto oikeutetaan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia tarkistuksia ja korjauksia.

Tilinpäätös saatetaan tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Esitetyt talousarvion menojen ylitykset, tuloksen alitukset ja investointimäärärahojen ylitykset hyväksytään.

Kaupungin tilikauden tulos muodostui 20 135 582,54 euroa alijäämäiseksi. Tilikauden tulosta käsitellään siten, että aiemmin tehdyistä investointivarauksista syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 1 904 630,15 euroa, Vahinkorahastosta tuloutetaan 225 468,47 euroa toteutuneiden menojen katteeksi, ja että tilikauden alijäämä 18 005 483,92 euroa siirretään taseen oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämä -erään.

Selvitystä talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella ei tarvita, koska taseessa on aikaisemmilta tilikausilta kertyneitä ylijäämiä. Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2023 taloussuunnitelma on valmisteltu tasapainoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka Männikölle ja strategiajohtaja Reija Linnamaalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

konsernihallinto, palvelualueet ja liikelaitokset, Jukka Männikkö, Reija Linnamaa, Emmi Mäntylä, Markus Kiviaho, Erja Viitala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)