Kaupunginhallitus, kokous 23.4.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 175 Europarlamenttivaalien 2019 vaalilautakuntien ja -toimikuntien täydentäminen 

TRE:858/00.00.02/2019

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi   

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi                        

Perustelut

Europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019. Kaupunginhallitus valitsi 4.2.2019 § 45 jäsenet vaalilautakuntiin ja 18.2.2019 § 70 jäsenet vaalitoimikuntiin vuoden 2019 eduskuntavaaleihin ja europarlamenttivaaleihin. Suurin osa eduskuntavaaleissa mukana olleista jäsenistä jatkaa vaalivirkailijana myös europarlamenttivaaleissa. Helmikuun valintojen jälkeen on kuitenkin ilmennyt, että toimielimiin on valittu henkilöitä, jotka eivät pätevän syyn vuoksi voi osallistua niiden työskentelyyn europarlamenttivaaleissa. Tämän vuoksi kyseisille henkilöille tulee myöntää ero luottamustehtävästä ja valita heidän tilalleen uudet henkilöt. Kaikkia luottamushenkilöpaikkoja ei ole vielä pystytty täyttämään. Tältä osin toimielimet jäävät tässä vaiheessa vajaiksi ja niitä tulee täydentää myöhemmin kaupunginhallituksen päätöksellä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Vuoden 2019 europarlamenttivaalien vaalilautakuntia ja -toimikuntia täydennetään oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

nimetyt, Juha Perämaa/keva, palkat1

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.