Kaupunginhallitus, kokous 23.4.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 174 Kaupin kehityshyvinvointikeskuksen poikkeuslupahakemus 

TRE:2748/10.03.07/2017

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Taru Kuosmanen, puh. 040 704 7337 ja suunnittelupäällikkö Jarkko Lumio, puh. 040 508 9988, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki on kaupunginhallituksen päätöksellä 29.5.2017 § 324 hakenut sosiaali- ja terveysministeriöltä Sote-rajoittamislain (Laki kuntien ja kuntayhtyminen eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta, 548/2016) mukaista poikkeuslupaa Kaupin kehityshyvinvointikeskuksen toteuttamiseksi. Hanke toteutettaisiin Tampereen yliopiston Arvo-rakennuksen välittömään läheisyyteen kaupunginhallituksen 29.5.2017 hyväksymän tarveselvityksen ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa tehdyn hankesuunnitelman mukaisesti. Kaupunginhallitus täydensi 6.11.2017 § 638 hakemusta sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä maakunnan muutosvalmisteluelinten lausunnolla, jossa todettiin, että hanke on tulevan maakunnan palvelurakenteen kannalta tarpeellinen. Lisäksi ministeriölle toimitettiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 26.2.2018 antama hanketta puoltava lausunto.

Ministeriö hylkäsi hakemuksen ministeri Annika Saarikon päätöksellä 5.4.2018, STM 2748/2017. Päätöksen perustelujen mukaan asiassa ei oltu selvitetty, että hanke on tarpeen toteuttaa ennen sote- ja maakuntauudistusta.

Sote- ja maakuntauudistusta koskevan lainsäädännön valmistelu on sittemmin päätetty lopettaa. Sen sijaan poikkeamislupamenettelyä edellyttävä Sote-rajoittamislaki on voimassa 31.12.2022 asti. Lain mukaan ennen 31.12.2020 ja ilman ministeriön poikkeuslupaa tehtyihin yli viiden miljoonan euron arvoisiin investointisopimuksiin on sisällytettävä irtisanomisehto, joka oikeuttaa sosiaali- ja terveyspalveluita järjestävän tahon irtisanomaan sopimuksen 31.12.2022 mennessä.

Koska sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutarve on Tampereella jo aiemmassa hakemuksessa esitetyllä tavalla jatkuvasti kasvava ja muuttoliikkeen ennakoidaan tulevaisuudessakin lisäävän Tampereen palvelutarvetta merkittävästi, on suunnitellun hankkeen toteuttamiseen ryhdyttävä viipymättä. Vuodesta 2015, jolloin hanketta ryhdyttiin valmistelemaan, vuoteen 2023 mennessä, jolloin rakennus olisi otettavissa käyttöön, jos investointipäätös tehdään vuonna 2019, arvioidaan Tampereen väkiluvun kasvavan yli 28.000 hengellä. Aiemman poikkeuslupaprosessin yhteydessä on myös osoitettu, että palvelutarpeen 7.000 hengen lisäykseen perustuvan hankkeen toteutukseen tarvittavat voimavarat pystytään osoittamaan nykyresursseja ja toimitilakustannuksia uudelleen järjestämällä.

Hanketta ei ole Pirkanmaalla nähty perustelluksi pelkästään palvelutarpeen määrällisen kasvun vuoksi, vaan se on todettu keskeiseksi käytännön toimeksi vastattaessa myös sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteellisen ja toiminnallisen uudistamisen tarpeisiin. Alan kehittämistoiminnan kautta peruspalveluiden saatavuutta ja sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä perus- ja vaativan tason palveluiden integraatiota on kyettävä parantamaan. Yliopistosairaaloiden esimerkin mukaisesti myös tutkimus- ja koulutustoiminta on kytkettävä mukaan peruspalveluiden kehittämiseen. Pirkanmaalta onkin esitetty tulevaan hallitusohjelmaan kansallisen peruspalveluiden kehittämiseen tähtäävän ohjelman luomista siten, että sen alueellisen toimenpanon rajapintaan luotaisiin yliopistollisten hyvinvointikeskusten verkosto. Esityksen mukaan Kaupin yliopistollinen kehityshyvinvointikeskus voi toimia edelläkävijänä tämän kansallisen yliopistollisten hyvinvointikeskusten verkoston synnyttämisessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Liitteenä oleva Kaupin kehityshyvinvointikeskuksen poikkeuslupahakemus hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden suunnittelupäällikkö Jarkko Lumiolle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

 

Tiedoksi

Jarkko Lumio, Teppo Rantanen, Anniina Tirronen, Mari Walls/Tampereen yliopisto,Juha Teperi/Tampereen yliopisto, Juho Saari/Tampereen yliopisto, Tapio Visakorpi/Tampereen yliopisto, Markku Lahtinen/Tamk, Rauno Ihalainen/Pshp, Harri Mustasilta/Pshp, Sari Mäkinen/Pshp, Matti Eskola/Pshp, Juha Uotila/Suomen yliopistokiinteistöt Oy, Mervi Huhtelin/Suomen yliopistokiinteistöt Oy  

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)